logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2010 > UFO-Mail nr. 120

UFO-Mail nr. 120
30. juni 2010


Mystiske lys over Østersøen

SUFOI modtager med mellemrum indberetninger, som umiddelbart er vanskelige at forklare. En af disse stammer fra d. 25. maj 2010, hvor overflyveleder Peter Loman fra Poulsker på det østlige Bornholm observerede nogle besynderlige lys på himlen.

Mange af de henvendelser om observationer, som vi modtager i SUFOI, kan relativt nemt forklares ved almindelige, kendte fænomener såsom små varmluftballoner, fly og planeter. Vi modtager dog også indberetninger, som er vanskeligere at forklare.

En af disse stammer fra tirsdag d. 25. maj 2010, hvor overflyveleder Peter Loman fra Poulsker på det østlige Bornholm observerede nogle besynderlige lys på himlen mod sydøst. Observationen begyndte ved 22.30-tiden, og i sin beretning til SUFOI giver Peter Loman følgende detaljerede beskrivelse af hændelsesforløbet:


Lys med varierende lysstyrke på himlen

Jeg sad sammen med en gæst i vores stue, da vores gæst opdagede noget på himlen, der fangede hendes opmærksomhed. Jeg kiggede ud og kunne se en meget stærkt lysende stjerne lavt over horisonten. Da det var en relativt lys aften, pga. næsten fuldmåne, var det svært at se andre stjerner, hvilket gjorde, at det lysende punkt, vi så, fremstod som en afvigelse fra det normale.

Vi observerede punktet i måske 5-7 minutter. Det varierede i lysstyrke: Nogle gange blinkende, andre gange langsomt pulserende. Vores gæst oplevede det, som om der var mere end et punkt meget tæt på hinanden. Et stærkt lysende punkt, med et svagt punkt lige over, og et lige under. Jeg havde ikke samme oplevelse og syntes, at der kun var et punkt. Jeg oplevede det, som om punktet var langt væk, mindst flere kilometer, måske 10 eller mere.

Min første tanke var, at det måske var et luftfartøj – eventuelt på vej ind for landing på Bornholms Lufthavn. Men da det ikke bevægede sig i forhold til jorden, havde jeg ikke nogen teori om, hvad punktet var.

Da de første 5-7 minutter var gået, skete der noget meget usædvanligt. Et yderligere punkt, noget mindre (i størrelsen /red.), viste sig på himlen noget under og til højre for det første punkt. Det bevægede sig hurtigt op mod det første punkt i en lige linje og ramte det, hvorved begge punkter forsvandt. Lige da det mindre punkt (der mindede lidt om en nytårsraket på en mørk himmel før den eksploderer) ramte det første punkt, øgede lysstyrken noget, inden det hele forsvandt. Der var ikke nogen synlig eksplosion eller lignende.

Efter nogle minutter var der igen et punkt på himlen på det samme sted. Det hele gentog sig på den samme måde, dog med den forskel, at punktet ikke forsvandt, da det mindre punkt ramte det. Efter yderligere nogle minutter forsvandt punktet, efter langsomt at have mistet sin lysstyrke.“


Kontaktede Bornholms Lufthavn

Om det videre forløb fortæller Peter Loman:

„På det tidspunkt ringede jeg til min kollega i flyveledertårnet på Bornholms Lufthavn for at spørge, om han måske havde nogen information om fænomenet. Han havde ikke set punktet, men kiggede mod øst. Da var punktet atter tilbage på himlen, og han kunne også se det.

Skydeområderne øst for Bornholm, ES D 138 og ES D 139, var ikke aktive ifølge den information, han havde tilgængelig. Han havde et fly på vej ind for landing fra vest (i modsat retning af det observerede fænomen /red.). Vi afsluttede vores samtale.

Kort efter blev punktet ramt en tredje gang af det mindre punkt, der igen pludseligt blev synligt på himlen under og til højre for det første punkt. Denne gang forsvandt begge punkter igen ved sammenstødet. Jeg ringede umiddelbart efter til min kollega igen, men han havde desværre talt med det ankommende fly og havde derfor ikke set sammenstødet.

Efter nogen tid vendte det første punkt igen tilbage på samme sted. Denne gang observerede vi ikke noget sammenstød, men punktet forsvandt til sidst på samme måde som anden gang; det mistede langsomt sin lysstyrke og forsvandt.

Efter fjerde gang begyndte der at trække skyer ind fra vest, og det var ikke længere muligt at se, om der kom flere lyspunkter eller sammenstød.“

Det sidste lys forsvandt ved 23.30-tiden, og da havde observationen varet omkring en time.


Bornholms marinedistrikt orienteret

Det var ikke kun Peter Loman og hans kollega ved Bornholms Lufthavn, som observerede det særprægede fænomen. Dagen efter kunne Bornholms Tidende berette, at Rønne Politi aftenen forinden ved 23-tiden havde orienteret Bornholms Marinedistrikt om, at der fra Svaneke Fyr var blevet observeret en mulig nødraket over havet i østlig retning.

På foranledning af alarmen sendte marinedistriktet fiskeriinspektionsskibet »Vestkysten« ud for at undersøge området mellem Svaneke og Nexø. Man fandt dog ikke noget usædvanligt, og marinedistriktet gjorde derfor ikke yderligere ved sagen.


Også observeret fra Nakskov?

Det ser endvidere ud til, at observationen gjort fra Bornholm er sammenfaldende med en iagttagelse gjort af en 35-årig mand fra en lejlighed i Nakskov på Vestlolland:

„Ca. 23:05 lægger jeg mig til at sove, da jeg kigger ud af vinduet og op i himlen. Der ser jeg noget, der ligner en stjerne som tindrer, men den er ret stor og virker meget tæt på i forhold til, hvad en stjerne plejer. Det er stadig ret lyst, og der er ikke andre stjerner synlige på himlen, som er helt skyfri.

I 2 min. kigger jeg og generelt tror det er en stjerne, men så synes jeg, den flytter på sig lidt til højre. Jeg laver et fikspunkt med min finger, og efter 10-15 sek. bevæger den sig direkte opad, men langsomt. Efter et par sek. flytter jeg fingeren, da det er tydeligt, at den bevæger sig. Efter ca. 20 sekunder er den ude af mit synsfelt, som er vinduet. Jeg hæfter mig ikke mere ved det og sover.“

Om der kan være en sammenhæng mellem denne observation og observationerne fra Bornholm er dog vanskeligt at afgøre med sikkerhed.


Hvad var det?

Gængse forklaringer som meteorer, varmluftballoner og satellitter kan umiddelbart udelukkes pga. udseende og bevægelsesmønster. Vi var derfor nød til at „grave“ i erindringen for om muligt at huske tidligere observationer, som kunne minde om det, der blev observeret fra Bornholm.

 
 
På den sidste del af John Christiansens videooptagelse fra den 23. maj 2007 ses et af de observerede lys kraftigere. Med baggrund i detaljerne (huse m.v.) i optagelsen var det muligt efterfølgende helt nøjagtigt på landkort at fastlægge den retning, som John Christiansen havde filmet i.
Foto: John Christiansen

Peter Lomans beretning fik SUFOI’s Ole Henningsen til at huske en sag, som han undersøgte i 2007. Ole Henningsen er en af de personer i Danmark, som har størst erfaring med at undersøge fotos og videooptagelser af usædvanlige himmelfænomener – og det var netop i denne egenskab, at han i sommeren 2007 undersøgte en sag fra Bønnet på Falster.

Her havde en mandlig observatør d. 23. maj 2007 observeret og filmet besynderlige lys på aftenhimlen. Lysene mindede på flere punkter ganske meget om det, der observeredes fra Bornholm. Observatøren fra Bønnet, en 35-årige webdesigner John Christiansen, beskrev sin oplevelse på følgende vis:

„Jeg var ude og lufte vores hund, da jeg ser fem lys blive ‚tændt’ i horisonten på sydhimlen. Lysene bliver tændt med et halvt sekunds mellemrum. Jeg skynder mig at finde mit digitalkamera frem, men de forsvinder hurtigt. Der er kun et lys tilbage på himlen, da jeg begynder at optage. (...) Men da det sidste af de første lys forsvinder, bliver det afløst af et andet lidt til venstre for det førstes position på sydhimlen. Dette lyser i 5 sekunder, før det dør ud. Kort tid efter kommer der et sidste lys - igen kun i ca. 5 sekunder.“


Flyaktivitet i området

Selv om der er detaljemæssige forskelle mellem observationsberetningerne fra Bønnet og Bornholm, er der også vigtige lighedspunkter. Blandt andet gælder det for begge observationer, at fænomenet blev set relativt lavt over horisonten, ude over havet og at der var tale om flere lys, som „tændtes“ og „slukkedes“ inden for et afgrænset område af himlen.

Observatøren fra Bønnet var ikke ene om at observere fænomenet. Faktisk modtog SUFOI efterfølgende en lang række henvendelser fra forskellige steder på Lolland og Falster om de samme lys. Takket være en grundig efterforskning lykkedes det Ole Henningsen at finde frem til forklaringen på observationerne. Det viste sig, at der på samme tidspunkt havde været udenlandsk militær flyaktivitet i området over land og ude over Østersøen mellem Stralsund og Rostock i Tyskland – dvs. over den tyske del af Østersøen.

Ud fra krydspejlinger på baggrund af observatørernes retningsangivelser kunne Ole fastslå, at positionen af de lys, der blev observeret fra Lolland og Falster, var sammenfaldende med det område, hvor der var militær flyaktivitet. – Om disse fly så har haft udsendt såkaldte flares, faldskærmsblus el. lign. eller har haft anvendt skarpe projektører/landingslys i forbindelse med deres øvelsesaktivitet, er i denne forbindelse underordnet, konkluderede Ole.

Observationerne fra Lolland-Falster og den efterfølgende forskning er detaljeret beskrevet af Ole Henningsen i UFO-Mail nr. 88 og 89. Se: Mærkelige lys over Østersøen og Mystiske lys over Østersøen opklaret.


Militær flyaktivitet?

Det nye fænomen fra den 25. maj 2010 blev set i en østlig/sydøstlig retning fra Bornholm. Dette tyder på, at hvis der har været tale om militære fly, kan disse have befundet sig over polsk område. Observatøren fra Poulsker, Peter Loman, er selv inde på den mulighed.

 

I en senere mail til SUFOI skriver han:

„Måske var der en type af militær eller anden øvelse eller test nede i Polen? Retningen peger på et område mellem Gdansk og Koszalin, eller havet udenfor, i det nordlige Polen (Pomorskie).“

SUFOI's Ole Henningsen har efterfølgende været i kontakt med Flyvertaktisk Kommando (FTK) i Karup for at høre, om Flyvevåbnet har været involveret i øvelsesaktivitet, der kan have medført observationen den 25. maj.


FTK: Polske militærfly!

Vagthavende ved FTK OPSCENT, seniorsergent Søren M. Jensen, oplyser til Ole Henningsen, at man på foranledning af SUFOI har undersøgt hændelsen ved deres radarenhed, og at der ikke har været danske enheder flyvende i det pågældende område på observationstidspunktet. Der har heller ikke været nogen NATO-øvelse.

Vagthavende kan dog samtidig oplyse, at man på radarregistreringerne kan se, at det polske militær har haft fly i netop dette område i op til ca. 30.000 fods højde – og at flyvemønstret nogenlunde svarer til beskrivelsen i rapporten.

„Selve lysfænomenet kan være forårsaget af flere ting, men kunne meget vel skyldes øvelse med såkaldte flares, men dette er kun et kvalificeret gæt“, tilføjer Søren M. Jensen.

Med bekræftelsen fra FTK om den polske militære flyvning på samme tidspunkt og samme sted, hersker der for SUFOI ingen tvivl om, at det mystiske lys set fra Bornholm kan forklares ved de registrerede flyaktiviteter.


Man kunne undre sig

Hændelsen – og ikke mindst forklaringen – giver anledning til en vis undren hos Ole Henningsen:

„Efter med stor sandsynlighed at have fået peget på årsagen til observationen, kunne man måske i bagklogskabens lys undre sig over, at de maritime myndigheder på Bornholm ikke i højere grad straks trækker på den ekspertise, der findes eksempelvis hos SOK og FTK, inden man sender fiskeriinspektionsskibet »Vestkysten« ud for at undersøge området mellem Svaneke og Nexø.“

Ole tilføjer dog: „Men hvis de foreliggende observationer fra starten ikke virker nøjagtige nok, er det måske alligevel bedre med én sejlads for meget end en for lidt i en sådan situation.“

Nu ser det imidlertid ud til, at lysene over Østersøen d. 25. maj har fundet en rimelig forklaring.


Flares

Om flares oplyser http://da.wikipedia.org/wiki/Flare:

„En flare er en lyskugle, der skydes ud fra en flyvemaskine som værn mod varmesøgende missiler. Ofte skydes ikke een, men hele serier af flares ud, når besætningen føler at situationen kræver det. Det kan være, når der konstateres et missil, eller bare når der flyves i så lav højde over fjendeland, at man ikke har den fornødne reaktionstid. Flareudskydning kan også initieres af automatiske missildetektorer.“

Flares kan tage sig meget forskelligt ud. Nedenfor ses eksempler på typiske flares.

 
F-16 Fighting Falcon smider flares.
Foto: Henning Kristensen, Fototjenesten Flyvestation Aalborg
 
Affyring af flares fra Harrier, 18. december 2006.
Foto: RAF

SH-60F Seahawk helicopter affyrer flares I forbindelse med en flyopvisning.
Foto: U.S. Navy photo by Photographer's Mate 3rd Class Rob GastonUddrag af seneste ufo-beretninger
til www.ufo.dk

Observatørerne fortæller:

6300 Gråsten - 1968-69
Det er selvfølgelig længe siden, men jeg husker det meget tydeligt. Vi var 2 veninder i 14-15 års alderen, og vi var på vej hjem fra rideskolen. Vi havde i den seneste tid set en del uforklarlige lys på himlen. Lignede lidt lyset fra en flyver, men fløj for uregelmæssigt til, at det kunne være en flyver. Af udseende kunne det også bare være en stjerne, hvis ikke det var fordi, den bevægede sig. Sommetider var der flere.
En aften holdt jeg øje med en. Den var over skoven ved Slotsøen. Den bevægede sig lavt og igen ujævnt. Så gik den ned bag slottet. Pludselig steg et lys op bag ved slottet. Det startede nedefra og bredte sig op og ud nærmest som i en vifteform. Der var „bølger“ i lyset. Jeg skyndte mig ind i stuen og hentede min mor og min lillesøster. Jeg råbte nærmest „kom og se en ufo...den er landet“.. De grinede, men kunne jo heller ikke forklare det mærkelige lys.
Og pludselig gik lyset ned igen.. Oppefra og ned.. Og væk var det. Der var ikke noget, som steg til vejrs.. Det forsvandt bare. Det kunne ikke være billygter.. Ikke den måde lyset gik ned på. Det var kun måske et år eller et halvt år, vi så de lys. Og nu er det hermed givet videre.


4440 Mørkøv - forår 1992, april?
3 lys i formation bevægede sig fra lidt over horisonten, lydløst hen over himlen og forsvandt som fløj de bag en sky. 3 klare lysende sekskantede figurer. „Diamantformede“.
Det så ud som om, det var flere kilometer oppe i luften, og at det bevægede sig med ekstrem høj fart. Det var den optiske fornemmelse man fik.
En pige fortalte, at der i Eleva2eren på TV2 havde været en mand og fortælle om 3 lys, der var fløjet hen imod ham. Vi tænkte dengang, at der var en sammenhæng, men det har der ikke nødvendigvis været.
Nu har jeg i 18 år tænkt på, hvad det kunne være og kan ikke finde en forklaring. Dengang ringede vi til SUFOI's tlf.svarer og ville fortælle om fænomenet, men vi begyndte at grine og kunne ikke få fortalt oplevelsen.
Og vi var altså hverken fulde eller skæve, selvom det var på en efterskole :)


4773 Stensby - marts 2000
Det er godt nok ti år siden, men jeg har ofte undret mig over oplevelsen, så her er observationen:

Min far henter os ud af huset en aften i marts måned, da han vil have vidner til sin observation. Vi er tre (min mor, en ung pige og jeg), der når ud ud og se det. En genstand flyver langsomt over himlen. Den er ikke så højt oppe på himlen, men det er svært at bedømme afstanden ned til jorden. Den udsender et meget klart lys, har ingen lyd, og lyset er meget større end satellitter, flyvemaskiner mm. Der er ikke noget der blinker. Formen på lyset er ikke kuglerundt, men fladere rundt, som en fladtrykt sol. Den flyver langsomt uden at ændre retning.
Først tænker jeg, at det måske er en komet, men den er større og meget nær på jorden. Under objektet tændes der pludselig et keglelys, ligesom en lommelygte kan lyse ud i en kegleform. Lyset stopper brat et stykke under objektet. Vi står og kigger op på det, og det flyver hen imod os og huset.
Mine forældre bor ude på landet, og der er mørkt omkring os. Lyset er meget skarpt, og objektet flyver lige over os, og vi står i et mægtigt skarpt lys, der blænder os. Min mor løber forskrækket ind i huset, hun siger bagefter, at hun var bange for bestråling??
Jeg bliver stående og holder den anden pige i hånden, da hun er meget bange. Det skarpe lys slukker pludselig og tilbage er så kun tre mindre lys i en trekant. Jeg kan ikke se objektets form. Nu flyver den væk uendelig hurtigt, men stadig er der ingen lyd at høre. Min mor løber ovenpå for at følge objektets vej væk, men det er ude af syne. Vi står forundrede tilbage.
Vi har ofte undret os over, hvad det var der fløj over os. Vi var temmelig oprevede over vores oplevelse bagefter. Har I en forklaring? Er der andre observationer der minder om den?“


4400 Kalundborg - sommer/efterår 2008
Sad i min lejlighed på 1. sal i stue i vores sofa og snakkede med min kæreste og en gæst, da jeg pludselig så noget på himlen gennem vinduet. Et lille lys på himlen kunne ses. Jeg måtte misse med øjnene for at være sikker på det, jeg så.
Til at starte med troede jeg, at det var et fly, men det blinkede ikke med lyset, som det ellers ville have gjort, og det fløj nu også for langsomt til, at det var et stjerneskud. Lyset startede med at være hvidt, men så blev det blåt og derefter tyrkisgrøn, så grøn, så gul og tilbage til tyrkisgrøn.
Det fløj fra nord mod syd meget stille og roligt, men pludselig stoppede det midt på himlen. Der hang det i cirka fem sekunder, og derefter fløj det med meget høj fart mod vest, til jeg ikke kunne se det mere på grund af bygningerne. Det skal lige siges, at den aften var der skyet, så man kunne slet ikke se stjernerne.


Gamtofte, 5610 Assens - 19. september 2009
Jeg ville tage et foto af en flot sky. Da jeg lagde mine fotos på min computer, så jeg noget mærkeligt på det første foto. Jeg vil meget gerne have hjælp.
Hvis I går ind på Fyns Stiftstidende, og så ind under Assens, så kan I finde artiklen „Er dette en flyvende tallerken?“
Jeg er blevet meget til grin, men hvad er dette. På min egen computer i mit Picasa-fotoprogram, kan vi, når jeg zoomer ind, med blotte øje se, den lyser rødt opad og grønt nedad. Håber I kan hjælpe mig.


Opfølgning på fotosagen
I UFO-Mail nr. 114 blev der lovet en opfølgning, så det rådes der her bod på.

 
 
Øverst ses det originale foto med den lille mørke aftegning til venstre for midten af billedet. Ni sekunder senere blev der taget endnu et foto med nogenlunde samme motiv, hvor der intet usædvanligt var at se på optagelsen. Nedenunder ses to udsnitforstørrelser af aftegningen. Forstørrelserne har efterfølgende undergået en billedbehandling i et af de gængse fotoprogrammer i et forsøg på at fremhæve eventuelle ekstra detaljer i aftegningen.

Det skal pointeres, at det ikke ud fra fotoet alene med 100% sikkerhed kan afgøres, hvad der er fotograferet.

Alt tyder dog på, at den aftegning, der optræder på billedet, i virkeligheden er et forbiflyvende insekt eller en fugl, der sædvanligvis ikke observeres i fotograferingsøjeblikket og derfor tager sig helt usædvanligt ud på optagelsen, når billedet senere overføres til og opdages på computeren.

En meget stor andel af de af SUFOI modtagne fotosager omhandler aftegninger, der ikke er observeret på fotograferingstidspunktet.

Der ses en mørk „skygge“ ovenover selve aftegningen, der understøtter det synspunkt, at der sandsynligvis er tale om en fugl eller et insekt, hvor nævnte „skygge“ på trods af den hurtige eksponeringstid på 1/724 sek. kan være hurtige vingeslag.

Den nævnte effekt kunne måske mere tyde på et lille insekt meget tæt på objektivet end på en fugl på længere afstand, da dennes vingeslag formentlig ville være skarpere aftegnet med denne eksponeringstid.

 
Ole Henningsen, SUFOI's Fotoafdeling, studerer fotosagen fra Fyn.
Foto: SUFOI Picture Library
 

Fotografen nævner i sin henvendelse den absolut synlige effekt med rødt lys på oversiden og grønt på undersiden af aftegningen, idet han mener, dette gør optagelsen mere speciel.

Denne effekt ses dog tydeligt også andre steder i fotografiet (ex. i forstørrelser af træerne i bunden af billedet) og skyldes noget rent teknisk i selve billeddannelsen. Det har derfor intet med selve aftegningen at gøre.

Fotosagen blev i Fyens Stiftstidende omtalt med den næsten traditionelle overskrift: »Er dette en flyvende tallerken?«

Sagen gav anledning til en større læserdebat, uden at man dog ad den vej kom en løsning nærmere.

Det er SUFOI's Fotoafdelings opfattelse, at der ud fra alle data sandsynligvis er tale om et lille insekt tæt på kameraets objektiv på eksponeringstidspunktet.

Og den udgang på sagen giver måske ikke anledning til en helt så mystificerende overskrift.


4200 Slagelse - 28. marts 2010
Et blinkende hvidt lys, som under en helikopter, kom glidende over himlen, lydløst, med høj hastighed. selve fartøjet var gemt i lavthængende skyer, så jeg kunne kun se lyset. Måske var der en svag antydning af omridset, men er ikke sikker. Da det dukkede op, troede jeg, det var en helikopter, indtil jeg så, at det bevægede sig i ryk. Har aldrig set et luftfartøj bevæge sig på den måde. Desværre var det kun synligt i 3-4 sekunder.


2000 Frederiksberg - april 2010
Et pyramide-formet objekt kom til syne på den måde, at stjernerne forsvandt, der hvor det var. Den blokerede for stjernernes lys, og derefter kunne man se dens form. En ret stor sky forsvandt bag den og kom igen på den anden side og gav et udmærket billed af dens form.
Vi havde glemt alt om oplevelsen, indtil vi så en annonce på »You Tube« og indså, hvad det var vi havde set. Jeg håber I kan bruge mine oplysninger til noget.
Fra vores soveværelse har vi frit udsyn til spiret på Godthåbs Kirke tårn, og objektet fløj bag tårnet og kom frem igen. Det fløj meget langsomt, men det var for mørkt til at se, om det roterede eller noget andet. Min kone obseverede to stjerner, der forsvandt og kom igen, og skyen der dukkede op ud af ingen ting. Det var mig, der gjorde hende opmærksom på, at der var noget.
Ingen af os ville tro på det, vi havde set lige med det samme heller ikke, da vi læste i avisen om besøget i Moskva, men da vi så billederne på »You Tube«, genkendte vi konturen af, det vi havde set. Desværre har vi ikke skrevet den nøjagtige dato ned.


2610 Rødovre - 10. april 2010
Gik med en veninde på gaden, Birkmosevej i Rødovre, og observerede en orange/rød kugle, der fløj henover himlen. Der var ingen lyde, ingen blink fra „dimsen“. Den var højt oppe, hurtigere end et normalt fly.
Den forsvandt hurtigt i horisonten.
Dette gentog sig tre gange, en ny kugle dukkede op med jævne mellemrum og fløj i samme retning.
Herefter vendte jeg om og gik den modsatte vej, hvorefter forløbet gentog sig to gange mere, hvad jeg observerede. Denne gang fløj det dog i en lidt anden retning ...
Jeg mødte tre andre mennesker, der på det tidspunkt var stoppet op på gaden og stod og observerede himlen. Vi talte om, hvad det kunne være, men havde ingen mulige løsninger.
Herefter gik jeg hjem og valgte ikke at kigge mere op på himlen!


8800 Viborg - 12. april 2010
Sent mandag aften, da jeg kommer hjem fra en tur i biffen, beslutter jeg mig for at gå om i haven for at nyde den enormt flotte nattehimmel. Stjernerne er utroligt klare, og jeg er overrasket over, hvor mange der er synlige denne aften.
Efter at have stået og kigget på himlen i ca. 3-4 minutter, fanger mit blik 3 rød/orange lys. Pga. stjernernes lys som „baggrundslys“, formår jeg at se at de 3 lys danner en trekant. Jeg kan fornemme, at der er en mørk, solid „krop“ som danner en ligebenet trekant. Det er „spidsen“ der flyver fremad, altså at det er den korte side af trekanten, der er bagenden. De 3 lys sad på trekantens spidser. Hastigheden var hverken langsom eller hurtig, men jeg kunne følge den med øjnene i 10-15 sekunder. Jeg stod dog med følelsen af, at den „svævede“ over himlen, hvilket er det ord, der bedst kan beskrive det. Den var fuldstændig lydløs, jeg hørte intet, der kunne beskrives som motorlyd. Da jeg bor ude på landet, er der ingen lyde, som kunne „sløre“ min hørelse.
Jeg stod også med en fornemmelse af at den fløj forholdsvist lavt, at den altså ikke var særligt højt oppe i atmosfæren. Jeg fulgte den med øjnene, indtil at den forsvandt mod vest.
Jeg har vitterlig aldrig set noget lignende før! Jeg følte, at jeg var vidne til noget helt uvirkeligt. Jeg fløjtede endda efter den? For min hjerne bildte mig et øjeblik ind, at det måtte være en meget mærkelig fugl. Og det hjælper altid at fløjte efter mærkelige fugle... Men må have vidst, at den tingest på himlen, ikke var helt normal.


3250 Gilleleje - 14. april 2010
En lille genstand på den sydlige himmel, der fra vores have stod stille i lang tid. Jeg har set masser af flyvemaskiner, og det var dette ikke. Den havde alt for mange farver til at være et fly. Min kone og jeg så på den i lang tid gennem en kikkert, og dette var meget mærkeligt.


5220 Odense SØ - 18. april 2010
Står og ryster min dyne og ser op på himlen. Der er 5 til 7 orange lys på himlen, 3 af dem på linje, som en viser, der står på 10 minutter over, de andre lys er spredt lidt tilfældigt til venstre for de 3. Der var ikke noget lyd, men det kan også skyldes afstanden. Jeg gik hurtigt ind for at vække min mor, som nåede ud og så 2 lys forsvinde 120 grader s.ø. En chokerende oplevelse. Hvad er det???


5220 Odense SØ - 18. april 2010
Vi stod uden for mit hus kl. 00.15, da min kæreste pludselig ser 2 gul/orange kugler på himlen. De bevæger sig stille og roligt mod øst - samme retning, samme fart - den ene følger efter den anden. Vi ser dem forsvinde - står lidt og snakker, og så kommer kugle nr. 3. Den har samme retning og fart. Alle tre er helt lydløse.


4600 Køge - 18. april 2010
Vi bor på Vallø Camping. Kl. 0.30 var det tid til at tisse godnat. Det er helt stjerneklart, og der er lukket luftrum over Danmark pga. af askeskyen fra Island. Ud over Køge bugt ser jeg meget tydeligt tre orange lys, de to første flyver med tættere afstand imellem end nr. 3. Jeg iagttager dem, medens de langsomt flyver i retning mod Sverige. Så gik jeg en tur på potten, og da jeg kom ud, så jeg endnu et orangelys på himlen. Alle 4 lys fulgte sammen bane, og de fløj roligt og jævnt i sammen retning. Ingen af dem foretog retningsskift eller ændrede hastighed, og der var ingen lyd af høre. Det var umuligt at bestemme, hvor langt væk de var.


6541 Bevtoft - 18. april 2010
Fik i går aftes øje på en mærkelig „stjerne“ fra mit soveværelse. Min mand og jeg observerede „stjernen“ i ca. 10 min. Den stod på den vestlige himmel, hvis man sige månen var kl. 3, så var „stjernen“ kl. 8 i forhold til. Den skiftede konstant farve, som det ses på nogle stjerner, og den havde tilsvarende lysstyrke og størrelse, - men den bevægede sig meget uroligt, og over et større felt - vi så igennem vores sprosse-dør, og måtte flytte position for at se ud af næste „felt“ i døren, så meget flyttede den sig. Det var meget uregelmæssige bevægelser, op, ned, til siderne, faldende og igen stigende over et større område. Luftrummet lukket pga. askesky, så vi udelukkede fly. For meget bevægelse til at være satellit. Ikke et sjerneskud. Hvad så?


2100 København Ø - 19. april 2010
Jeg stod og vaskede op i mit køkken på 5.sal og havde vinduet åbent - da jeg kiggede op i himlen og så en hvid lysende stjerne - som jeg ved første blik tænkte var Venus. Men jeg kunne se, at stjernen så ud at bevæge sig lidt, så jeg skreg på min mand, at han skulle komme og kigge. Vi kunne beggge konstatere, at stjernen bevægede sig ned og senere væk fra os i syd-sydvestlig retning, indtil den forsvandt ud sigte. Det hele tog ca. 2-5 minuter. Det var ellers stjerneklart, ingen skyer og flyvetrafiken er stadig lukket.


8230 Åbyhøj - 20. april 2010
Jeg stod på altanen for at ryge aftens sidste cigaret. Jeg stod og kiggede op på himlen, som jeg nu plejer, når det er stjerneklart vejr.
Jeg ser et boomeranglignende objekt flyve hen over hovedet på mig i ca. 300 meters højde.
Først tænkte jeg, det var større fugleart på vej mod Brabrand søen, men jeg vil vurdere, at hastigheden var alt for høj til, at det kunne være en fugl, samt vingefanget på objektet mindede mere om et lille privat fly. Det kunne hellere ikke være et fly, da der ingen lyd var eller nogen synlige signalblik, som jeg formoder, man skal flyve med især om natten ved så lav højde.
Jeg mener også at observere to spidsede cylinderforme under hver vinge. Objektet fløj i en helt lige retning mod Gl. Brabrand og forsvinder ud i mørket.
Objektet havde ingen synlige lys, og det kunne kun ses pga. månelys.


2670 Greve - 20. april 2010
Jeg sidder i total mørke og spiser og drikker (dårlig vane) ved mit køkkenbord og kigger ud af mit køkkenvindue. Himlen er kulsort, men jeg kan se en grå sky i det fjerne og kun den.
Mens jeg kigger på skyen, kommer der først et lille hul i alt det grå (skyen), som skinner gult. Hullet bliver større og større og bliver ligesom ovalt. Hullet/lyset om man vil - deler sig i to og ligner pludselig en åben pudderdåse, begge stadig ovale - fænomenet står sådan lidt og pludselig forsvinder den øverste (låget), og langsomt forsvinder det andet lys (bunden) ind til ingenting igen, og skyen er der stadig.
Der var jo ingen fly i luften denne aften - så jeg undrede mig meget og har gået og tænkt på hele dagen - hvad pokker det kunne være. Det virkede på mig som noget observerende, ikke noget med fart på.


3550 Slangerup - 24. april 2010
Klokken ni om aftnen var Rasmus min gode ven og jeg på vej ned i byen, for at se om der nu skulle være gang i et lille tivoli, der var kommet til byen. Vi så, at det var lukket og hørte derefter nogle stemmer inde i en have ca. 10 meter fra os. Vi hørte de snakkede om, at man ikke kunne flyve faldskærm, når det var mørkt, så var det bare en ren refleks, at vi begge kiggede op i luften, og så det rimlige skarpe lys stå helt stille i luften.
Vi hørte ingen lyd eller vind kun det store objekt, som var formet som en bus, den havde nogenlunde samme størelse. Der gik ikke mere end få sekunder før den begyndte at drive sydvest på, det lignede, at den vippede frem og tilbage, men den drev lang væk til, vi ikke kunne se den mere.
Min kammerat og jeg var meget sikker på, at sådan et fly har man ikke i Danmark. Jeg vidste også godt, at hvis det var et fly eller en helikopter, som jeg er 100% sikker på ikke var, ved det at min far er flymekaniker og kender meget til fly.
Vi gik og spekulerede over, hvad det var.
En halv time efter var vi på vej hjem og gik og snakkede om, hvad det var, især det underlige røde hvide lys som lignede en stor projektør. Efter vi var nået ned på en vej, der hedder Amalievej, vendte jeg mig om for at se om den skulle have været kommet igen.
Højt oppe på himlen får vi så øje på det meget skarpe lys og beslutter så at sidde ned og holde øje med den. Der gik ca. 2-3 minuter, og den forsvandt op i himlen. Den blev så lille, at vi ikke kunne se den mere.
Jeg har snakket med min far meget om, hvad det kunne have været, og han mente så, at det kunne have været en lille luftballon, som bare var drevet lang væk, og kom tilbage med en anden luft strøm. Men det kan det ikke være, for vi så den jo, den var jo sort, og vi så ikke andet end en sort bus-tingest.


3600 Frederikssund - 29. april 2010
Jeg går ud i vores gang for at skulle låse vores dør, inden vi går i seng. Ser da, at vores genbo står og kikker ud af deres terrassedør, og jeg tænker, hvad mon de står og ser på.. Jeg går oven på, ind i soveværelset, ser ud af vinduet og får straks øje på 3 lign. lyskugler. De ligesom dukkede op over fra skoven af, og skulle ligesom finde en højde at fare af sted i. De fløj hen forbi vores hus/vindue. Vi havde vinduet helt åbent, men der var helt stille. Slet ingen lyd på. Derefter kom der igen 2 lign. lyskugler med samme fart osv. Jeg prøvede at få øje på dem i kikkerten, lidt svært pga. mørke og dens fart. Jeg kunne se på den ene, at det lign. en halv cirkel, og der var lys hele vejen rundt omkring den.
Ja, det var meget underligt. Havde faktisk set 3 lign. for 14 dage siden en aften, vi havde gæster. De kom samme sted/retning fra. Der sad vi faktisk bare og lavede lidt sjov med, at ja det kunne da godt ligne ufoer..


4000 Roskilde - 1. maj 2010
Jeg har her til aften 1. maj 2010 kl 22.05 observeret 4 flyvende genstande over Roskilde. De fløj temmelig hurtigt, og de lyste konstant, dog forsvandt de hurtigt „ud i den blå luft“ mod Hedehusene (mod øst). De forsvandt, som om de gik i opløsning, man kunne altså ikke følge, at de fløj væk. Det hele tog ca. 15-20 sekunder. Det var tydeligvis ikke fly eller fjernstyret legetøj. Jeg har aldrig set noget lignende, derfor denne mail.


9990 Skagen - 1. maj 2010
9 objekter der fløj uden lyd, uden blinken. Nogen af dem i en lige linje, nogen virkede, det så ud til, at de fløj lidt rundt. Forsvandt fra syne uden at flyve om bag noget.
Prøvede at filme dem men det var lidt for mørkt til kameraet. Man kan se en enkelt af dem, men ikke tydeligt.

Fotografen/Observatøren har efterfølgende selv meddelt SUFOI, at der er tale om „små rislamper, som opsendes ved bryllupper“.


2600 Glostrup - 2. maj 2010
2 klart lysende orange objekter observeret (dog med ligesom atmosfærisk flimmer og ikke samtidig) med ca. 3 min. mellemrum.
Bevægede sig fra SV til SSV, hvor bevægelsen ophørte, og objekterne hver for sig i løbet af ca. 30 sek. blev langsomt mindre og til sidst helt forsvandt. Ingen specifik lyd, men trafikstøj tæt ved. Er vant til at se fly og helikopter i området, men dette var bestemt ikke normal „fly“ opførsel! Der var samtidig med observationen fly på himlen med normal fly-lys-blink uden den atmosfæriske flimmer. Objekterne bevægede sig med normal flyhastighed under observationen, men virkede til at befinde sig uden for jordens atmosfære, lige som stjernerne gør - lysende med atmosfærisk flimmer.


9700-9760 Brønderslev-Vrå-Børglum - 3. maj 2010
En lidt speciel observation blev indrapporteret til SUFOI i starten af maj måned. Ved samme lejlighed blev der taget fotos. Da disse var af dårlig kvalitet på grund af tidspunktet for fotograferingen, blev fotografierne desværre senere slettet af fotografen, før SUFOI's Fotoafdeling fik mulighed for at undersøge dem nærmere.
Da der var taget fotos, blev der af Fotoafdelingen udarbejdet en mere detaljeret rapport om sagen, som observatøren efterfølgende har modtaget til kommentar.

Observatørens første henvendelse lød:

Efter et bestyrelsesmøde i Brønderslev (uden alkohol), forlod medlemmerne lokalet, for at køre hjem. Nede på parkeringspladsen bemærkede vi en lysende genstand lidt i sydøstlig retning, men næsten over os. Den var ikke ret højt oppe, næsten som en flyver, der flyver ind over motorvejen og er ved at lande på Aalborg flyveplads. Den var på størrelse med et cesna-fly. Der var ikke nogen motorstøj, og der strålede kraftigt hvidt lys ud fra den, som gennem nogle vinduer. Der var ingen blinklys.
Den tog en ganske langsom runde ind over byen og fløj nu i sydvestlig retning. Vi syntes, det var mærkeligt, men blev enige om, at det nok var en flyver med landingslysene tændt.
Da en af kammeraterne og jeg kørte hjem ad hovedvejen mod Hjørring, bemærkede vi den igen i vest-nordvestlig retning, hvor det virkede, som om den stod stille. Vi standsede, og den stod virkelig stille. Vi kørte videre mod nord indtil indkørslen ad Galgebakkevej mod Vrå. Her standsede vi igen, og den stod stadig i vest-nordvestlig retning.
Vi bemærkede til hinanden, at det var temmelig mærkeligt.
Da jeg have sat min bestyrelseskollega af, kørte jeg hjem til Vrå. Fra min indkørsel kunne jeg stadig se lyset. Det virkede, som om det var kommet nærmere, men stadig så langt nede, at man nu så den mere fra siden end inde i Brønderslev, hvor vi så den næsten nedefra.
Nu forekom det, at der kom stråler ud fra en lysende kugle. Ovenpå kuglen var der en mindre lysende rød ensfarvet kugle. Det virkede, som der nedenunder var en kort „pind“, så fænomenet nu lignede en legetøjsrangle.
Jeg gik ind og vækkede min kone, og vi gik igen ud med kikkert og kamera.
Det virkede som om, at den befandt sig lidt uden for byen i samme retning, så vi kørte derud.
Nu virkede det, som om, at den fjernede sig langsomt mod vest-nordvest.
Vi fulgte efter, og da vi kom til Børglum, standsede vi, og det så ud til, at den nu befandt sig over Løkken i vest-sydvestlig retning.
Vi fortsatte op til Børglum Kloster, og standsede på Børglum Bakke. Her stod vi ud af bilen, og nu var den igen bevæget sig til vest-nordvestlig retning. Vi prøvede at fotografere den, men kameraet kunne ikke fange den.
Vi kiggede på den i ca. 5 minutter, hvorefter den langsomt blev mindre og mindre og forsvandt i nogle skyer, som lå nede i horisonten.
Der var ganske klart denne nat, og der lå kun skyer helt nede i den vestlige horisont. Der var vindstille ved jorden.
Hvis I har hørt andre observationer fra denne aften, vil jeg gerne høre fra jer.
Jeg har i forbindelse med lystfiskeri opholdt mig mange nætter ude i naturen, og har aldrig set „mærkelige“ ting. Derfor har jeg aldrig troet på mærkelige himmelfænomener, men denne var underlig.


Ingen militær flyvning

Det var nærliggende at spørge Flyvertaktisk Kommando i Karup, FTK, om der havde været militær flyvning, der matchede det observerede lys.

Vagthavende ved FTK OPSCENT, seniorsergent Søren M. Jensen, oplyser til Ole Henningsen, UFO-Mail, at FTK ikke i deres radararkiver har registreret militære flyvninger på det pågældende tidspunkt i dette område. Flyvestationerne har heller ikke registreret militære aktiviteter, der matcher observationen.

UFO-Mail har efterfølgende telefonisk fået bekræftet, at flyvning med helikopter (ex. ambulance-flyvning), der er sammenfaldende med observationen, heller ikke har fundet sted. Der foreligger derimod ikke oplysninger om civil flyvning i området.

Den første del af observationen fandt sted fra Brønderslev. Det observerede lys ses først i ca. sydvestlig retning, dernæst flyvende i en bue over byen og fløj senere i ca. sydvestlig retning. Her markeret med de gule pile.
På vej nordpå ad hovedvejen mod Hjørring bemærkedes et fast stillestående lys i VNV-retning. Observatøren anfører: „Vi standsede, og den stod virkelig stille.“
Markeret med rød pil.
 
Om den sidste del af observationen anfører observatøren:
„Vi fortsatte op til Børglum Kloster, og standsede på Børglum Bakke. Her stod vi ud af bilen, og nu var den igen bevæget sig til vest-nordvestlig retning. Vi prøvede at fotografere den, men kameraet kunne ikke fange den. Vi kiggede på den i ca. 5 minutter, hvorefter den langsomt blev mindre og mindre og forsvandt i nogle skyer, som lå nede i horisonten. Der var ganske klart denne nat, og der lå kun skyer helt nede i den vestlige horisont. Der var vindstille ved jorden.“
Rød pil angiver VNV-retning.
 
Som det fremgår af dette screenprint af planetarieprogrammet Starry Night, befandt den stærktlysende planet Venus sig lavt i horisonten i VNV-retning, under observationsforløbet og var ved at gå ned under horisonten, da observationen sluttede. Sandsynligvis er det Venus, der er observeret.


Det var sandsynligvis fly og Venus

Ole Henningsen, der har udarbejdet en rapport om sagen for SUFOI's Fotoafdeling har denne kommentar til observationsberetningen fra Nordjylland:

„Efter at have gennemgået og overvejet sagen sammen med Toke Haunstrup, SUFOI's Rapportarbejde, er det min opfattelse, at observationen/oplevelsen består af flere egentlig af hinanden uafhængige observationer, der forståeligt nok alligevel sammenkædes.

Den første del af oplevelsen kunne tænkes at være et fly, hvis landingslys opfattes som beskrevet. Lysets bevægelse på himlen m.v. ses ikke umiddelbart at være i synderlig modstrid med beskrivelsen, og observatøren har selv i sin beretning været inde på, at det evt. kunne være et fly:

Den var ikke ret højt oppe, næsten som en flyver, der flyver ind over motorvejen og er ved at lande på Aalborg flyveplads. Den var på størrelse med et Cesna-fly.

Der var ikke nogen motorstøj, og der strålede kraftigt hvidt lys ud fra den, som gennem nogle vinduer. Der var ingen blinklys.

Den tog en ganske langsom runde ind over byen og fløj nu i sydvestlig retning. Vi syntes, det var mærkeligt, men blev enige om, at det nok var en flyver med landingslysene tændt.“

Ole Henningsen har undervejs spurgt observatøren mere detaljeret til, om det observerede lys blev set i relation til stjerner eller planeter på himlen, da planeten Venus har stået utroligt markant og klartlysende på den vestlige himmel på det pågældende tidspunkt. Han tilføjer:

„Venus er tilmed også faded ud og forsvundet under horisonten (eller i lavthængende skyer på den vestlige himmel) nogenlunde samstemmende med de seneste dele af observationen, hvor det - helt klassisk - ser ud, som om lyset fjerner sig.“

Ole Henningsen fortsætter:

„Mit point i den forbindelse er, at hvis det IKKE var Venus, observatørerne iagttog, så havde de udover det lysende objekt, set også Venus, altså set TO klartlysende objekter på vesthimlen. Da dette åbenbart ikke er tilfældet, er jeg mest tilbøjelig til at mene, at det i virkeligheden er planeten Venus, observatørerne har koncentreret sig om og observeret i de sidste dele af den langvarige og interessante observation.

Dette er mit bedste bud på, hvad der er observeret, men det er ikke usædvanligt eller et enkeltstående tilfælde, slutter Ole Henningsen sin konklusion.“

Venus ses i øjeblikket stå lysstærk lavt på den vestlige himmel. Her er planeten fotograferet på den sydvestlige himmel 19. februar 2004 kl. 18.12 DNT fra Søllested, Lolland.
Foto: Ole Henningsen


Jimmy Carter så Venus som ufo

Tidl. USA-præsident Jimmy Carter havde som guvernør i 1969 en lignende observation sammen med en række andre mennesker. Hans observation - og andre indberettede observationer af Venus - kan i detaljer ses på adressen: Jimmy Carter så lys på himlen.

Planeten Venus er såmænd også blevet jagtet i bil på Lolland den 13. maj 1980 af to Lolland-Falsters Folketidende medarbejdere og iagttaget fra to af politiets patruljevogne.

Lolland-Falsters Folketidende 13. maj 1980:
Folketidendemedarbejdere og politi i patruljevogne på Lolland jager planeten Venus. Skulle nogen være i tvivl: De fik ikke fanget den!

SUFOI modtager hvert år en mængde rapporter om div. lysfænomener observeret på himlen, men det er sjældent, at observatører dels har været så nøjagtige, men samtidig også over så langt et tidsrum har gjort sig de anstrengelser, som der her er lagt for dagen iflg. den modtagne beretning. Det er bestemt prisværdigt, og det giver en mængde flere informationer at arbejde med, som observatøren absolut bør have ros for.


7000 Fredericia - 4. maj 2010
Jeg vågnede kl. 4.21 om natten ved en larm, der mest mindede om at køre på en MEGET ujævn overflade. Det var som om, at jeg selv og huset ruskede voldsomt. Samtidigt kunne jeg høre lyden af noget der mindede om en jetmotor. Hvis jeg skal beskrive lyden af jetmotoren, er det noget i retning uuuuuh og ikke buldrende, som de normalt er. Min kone som sov i et andet rum oplevede det samme, fandt jeg ud af om morgenen.


5884 Gudme - 4. maj 2010
Jeg står på min terrasse og ryger kl. 23.10 i dag kigger som så ofte før op. Ser en klar (stjerneagtig) ting bevæge sig langsomt henover himmelen. Råber på min mand, kan ikke råbe andet end Frank, Frank skynd dig at komme. Han kommer ud, og jeg siger, „de er her se“. Vi står der et kort øjeblik, og han siger, „vi skulle ha' haft et kamera“, da begynder den at flyve opdad udad i rummet og bliver hurtigt mindre, og med et lille blink er den væk.. ud i rummet.
Det tager mellem et og halvandet minut i alt. Der var samtidig stjerneklart og op til 3 almindelige fly på himmelen. Helt fantastisk. Har set noget før, men aldrig så tydeligt.. Vi er altså to, der så det, min mand og jeg.

SUFOIs kommentar: Observationen skyldes sandsynligvis den internationale rumstation ISS, som i perioder kan ses passere over den sydlige himmel. Rumstationen fremstår på nattehimlen som et kraftigt lys, der bevæger sig langsomt i en bane fra vest mod øst. Den 4. maj kunne ISS ses fra Gudme i tidsrummet kl. 23:13:05 (tilsynekomst) og frem til 23:16:18 (forsvinden). ISS kom til syne mod vest-sydvest i en højde af 10 grader over horisonten og forsvandt i syd-sydøst i en højde af 36 grader.


4700 Næstved - 4. maj 2010
Jeg stod med min kæreste på altanen og røg en smøg, da vi pluselig så en skarp lysende stjerne/stjerneform bevæge sig i rimlig hastighed (lidt hurtiger end rutefly)fra vestlig ratning, mod øst uden en lyd.
Vi så andre rutefly passere dens bane højrere oppe, som både støjede og blinkede som nomalt.
Det skape lys gav en stjerneform (8-stjerne), de skrå spidser var lange og skarp hvid, de horisontale spidser var korte og blå, og de vertikale var næsten ikke til at se.
Vi stod på altanen, som er vest-sydvestvendt og fulgte den fra vest mod øst, og lyset forsvandt lige som det passerede tagryggen.

SUFOIs kommentar: Observationen skyldes sandsynligvis den internationale rumstation ISS, som i perioder kan ses passerer over den sydelige himmel. Rumstationen fremstår på nattehimlen som et kraftigt lys, der bevæger sig langsomt i en bane fra vest mod øst. Den 4. maj kunne ISS ses fra Gudme i tidsrummet kl. 23:13:05 (tilsynekomst) og frem til 23:16:18 (forsvinden). ISS kom til syne mod vest-sydvest i en højde af 10 grader over horisonten og forsvandt i syd-sydøst i en højde af 36 grader.

Om observation af ISS - se faktaboks senere i denne ufo-mail.


8000 Århus C - 7. maj 2010
Vejr: Overskyet med forholdsvis lav og tæt, gråhvid skydække.
Lys: Daglys.
Højde: Under skydækket under hele observationen.
Retning: Objektet bevæger sig fra NNW i WNW retning. Tempo: ca. 500 km/h.
Bevægelse: Rolig glidende med to korte, abrupte stop midt under observationen og før objektet ikke længere var synlig.
Form: Rund, uden vinger eller andre aerodynamiske detaljer.
Størrelse: Som et stort kommercielt jetfly.
Objektet tiltrak sig min opmærksomhed ud af øjnekrogene som en fugl, der flyver forbi vinduet. Jeg ventede på en solskinsdag for at bruge den nye solfilter til mit teleskop. Derfor var jeg sandsynligvis mere opmærksom på himmelen, end jeg normalt er.
Min første tanke var fly, men der var ingen vinger, og der var ingen rotorblade eller andre aerodynamiske detaljer at se. Objektet var en rund silhuet mod himmelen. Der kunne ikke høres lyde fra rotorblade og en helikopter er ikke rund.
Objektet bevæger sig med ca. 500 km/h i en glidende bevægelse, stopper op uden deceleration, fortsætter i samme retning igen uden almindelig acceleration, stopper abrupt op igen, stå stille i et øjeblik, og er pludselig ikke længere synlig.
Jeg har tænkt en del over kognitive processer, der kunne have medført en illusion, men må konkludere, at der var tale om et stort, rundt objekt, som kunne ses som silhuet, som bevægede sig på en måde, som intet af mig kendt luftfartøj kan bevæge sig på.


3600 Frederikssund - 13. maj 2010
Der er egentlig tale om 2 observationer med samme udseende i samme område med 200 m afstand.
Første objekt bevægede sig i en fra Ø til V, og fornemmer jeg, var ledsaget af lettere motorstøj (måske indbildning).
Jeg tænkte ikke så meget over det, men mente det måtte være en sportsflyver.
Næste gang, altså efter 10 min., blev jeg langt mere opmærksom og betragtede objektet ganske tydeligt, medens det passerede over mit hoved helt lydløst kommende fra NV. Det lignede en beholder/pose med krafigt pulserende gløder i gullige og svage rødlige farve, som passerede over mit hoved i måske 100 m højde båret af vinden måske ved hjælp en heliumballon.


2760 Måløv - 13. maj 2010
Vi så et aflangt, lysende objekt ca. 3 kilometer væk i luften, der var på vej i rimelig høj fart først opad, derefter skråt nedad for at forsvinde bag træer. Vi troede først det var et fly, men der kommer mange herover, og det var ikke et fly med den flyveretning.


3400 Hillerød - 13. maj 2010
Jeg stod sammen med min samleverske ude i køkkenet for at drikke et glas vand. Da jeg kigger ud af vinduet, ser jeg 4 orange lys på rad og række i formation. Lige efter første observation fulgte endnu 2 tilsvarende objekter (lys).
Så gik jeg på toilettet for at børste tænder. Jeg gik derefter tibage til køkkenet for at se, om der stadig var objekter på himlen.
Nu tilkom endnu to objekter (lys), så der i alt var 8 lys (objekter) på himlen flyvende lydløst rundt, (jeg åbnede vinduet for at se om jeg kunne høre dem).
Der var overhovedet ingen lyd fra objekterne.
Jeg observerede dem i et kvarter, for at de tilsidst forsvandt ca. sydøst fra, hvor jeg befandt mig sammen med min samlever.
Jeg har taget 2 fotos af objekterne og er sammen med min samlever villig til at berette nærmere om min oplevelse, hvis dette skulle have jeres interesse.


Min hustru var ved at låse døren til vores havestue (glas tag), da hun kaldte „kom og se!“. 4 kraftigt lysende objekter gled over himlen i fast formation og med konstant hastighed. Jeg sprang efter mit fotografiapparat og nåede at tage 2 billeder. Så kom der et 5. objekt noget efter de første 4. Det lykkedes ikke for mig at tage et billede af det 5. objekt, før det var ved at forsvinde i horisonten. Tiden fra det 1. objekt var i zenit og til det 5. objekt forsvandt i horisonten var ca. 2 min.
Objekterne kom under skylaget og var lige kraftige i lysstyrke. Jeg gætter på en hastighed på minst 1.500 km/h.

På det ene af de modtagne originalbilleder ses her 4 lys flyve hen over himlen. Pga. lang eksponeringstid er billedet - og dermed aftegningerne - uskarpe.

En gennemgang af dataene i denne sag viser helt klart, at der er tale om små varmluftballoner.


8000 Århus C - 15. maj 2010
Vi stod 4 mand på en altan (for at ryge), og kiggede i vestlig retning. Vejret er silende let regn med skydække. Jeg kender desværre ikke til eksakte observationer, men skydækket var ret lavt. Vejret var mørkt, men byens lys sås på de lave skyer.
Jeg ser et objekt glidende fra højre igennem luften. Afstanden til objektet er svær at bedømme, måske 500-750 meter. Det er helt rundt, og har en diameter på himlen på ca. 4-5 millimeter. Det glider i konstant fart (ca. 250 km/t, anslået) og hele objektet lyser med et konstant orange-gult lys. Jeg gør omgående de tre andre opmærksomme på objektet.
Vi taler om, hvad det er - een mener det er en satellit, men det er flere gange større end de satellitter, man almindeligvis ser. Endvidere taler vi senere om, at objektet flyver under skydækket, og dermed er det ikke en satellit. Objektet er på intet tidspunkt i kontakt med skyerne, og ses tydeligt, indtil det forsvinder bag hustage.
Umiddelbart, ville det være rimeligt at afskrive objektet som værende en stor ballon af en art, men den var meget kraftigt lysende. Det er svært at sige, hvad det kunne være.


3650 Ølstykke - 19. maj 2010
Fruen står på terrassen og ryger og kalder på mig, da jeg står i stuen. Jeg går ud til hende, og hun peger i sydlig retning, hvor der hænger et sort objekt (lidt a‚la’ E.T. Rumskib - bred i bunden og tilspidsende i toppen) med orange blinkende lys i bunden af objektet, der pulserer rundt i cirkler.
Hun siger, at det kom hurtigt flyvende fra vest, i forbindelse med afbrænding af lidt fyrværkeri i lokalområdet - som gjorde, at hendes opmærksomhed var rettet mod himlen. Fruen mente i første omgang, det var et nødblus - da jeg er sejler, og vi bor tæt på fjorden - måtte jeg observere grundigt i tilfælde af alarmering. Nødblus er højrødt og lyser i cirka 30 sek. med røgudvikling, så det var det ikke.
Det sorte objekt vuggede lidt, men stod rimeligvis stille i luften omkring 1½ min. Objektet forsvinder så langsomt mod syd - og fordamper nærmest i himlen. Afstanden/højden er svær at vurdere, da størrelsen på objektet er udefinerbart, og skyerne hænger lavt/tæt i skumringen. Men anslået virker objektet som værende 0,5 til 1 kilometer oppe.


2000 Frederiksberg - 22. maj 2010
Jeg sidder og ser tv, da jeg kigger ud af vinduet og ser 5 objekter på himlen. De er alle orange/guld-farvet. De bevæger sig stille og roligt over himlen med den samme hastighed. De forsvinder efter 2-3 min.


2670 Greve - 22. maj 2010
I syd er der 1 rødligt/orange lysende objekt. Herefter kommer der 2 mere, d.v.s 3 på på linje, herefter drejer den første ca. 120 grader mod sydøst, så de 3 står i en trekant. De forsvinder i sydøstlig retning.
Lyset var mærkeligt (ikke fra fly som har rød/grøn lys på vinger, anti-collision light eller stroboscope light), ligesom en glødende rød/orange. Det var helt klart at disse objekter blev styret (controlable) ingen lyd, ingen lysende hale.


Der har været gang i den denne pinselørdag aften kan man se af indberetningerne på www.ufo.dk
Denne interessante beretning kommer til SUFOI fra en 20-årig studerende i Lundtoftegade i Kbh. N.:
„Jeg ser 10-15 svævende og stærkt lysende objekter på himlen. Et af objekterne styrter ned muligvis. De resterende bliver stående. De er så tæt på hinanden, at det ikke kan være flyvemaskiner eller helikoptere. Desuden flyver der tit disse forbi her. Der var ingen støj overhovedet udover gadetrafikken.
Filmoptagelse på 3 minutter haves af disse lysende objekter. Har aldrig set noget lignende før.“

På dette screenprint fra den modtagne videosekvens ses kun 3 af lysene. Det stærkest lysende objekt forneden er samtidig på vej nedad og forsvinder kort efter mellem bygningerne th. for den lyse bygning i venstre side af billedet.

På den modtagne videosekvens er det tydeligt at høre, hvorledes de observerede lys virkelig mystificerer observatørerne. Dette er ikke noget særsyn for denne optagelse, da man ofte på videooptagelser kan høre, hvor stærkt engageret observatører er i de observerede ting.

Også denne observation skyldes små varmluftballoner, hvoraf altså den ene ses (og filmes) styrte ned i bebygget område. SUFOI har ikke hørt om evt. fund af ballonrester.


4100 Ringsted - 24. maj 2010
Jeg sad i vores bil. Vi havde lige været til frokost hos min farmor. Og skulle aflevere min faster. Pludselig oppe på himlen så jeg et mærkeligt objekt, som var en blanding mellem rund og cigarformet. Det var cirka en halvanden km oppe. Men jeg zoomede ind på det med min mobil. Jeg nåede ikke at tage et billede med min mobil, fordi min mor kørte afsted, så forsvandt det. Jeg så det ikke forsvinde, men jeg er ret sikker på, at jeg så det, men det var kun mig der så det.


5771 Stenstrup - 29. maj 2010
Jeg sad og så film og kiggede ud af vinduet ved „et tilfælde“. Jeg bemærkede 2 orange „komet-lignende“ ting som bevægede sig nærmere og nærmere. Lignede også lidt at det havde en ild-hale. Tog fat i min kone med det samme og fik hende med ud i haven, hvor vi kiggede på det i ca. 15-20 sek.
Derefter løb jeg ind og hentede mit digitale video-kamera og nåede at filme lidt. Ved ikke hvor meget og hvor gode optagelserne blev. Efter ca. 1 minut var begge „kometerne“ væk. De havde begge samme kurs og kom fra samme retning og forsvandt også i samme retning.


 
 
Originalfoto samt udsnitforstørrelse af det ene af de flyvende objekter.


 


 
 

En 36-årig mand beretter:
„Fra min altan så min datter og jeg først et sort kugle-formet flyvende objekt, efterfulgt af et lignende objekt nr 2. Ingen lyd, eller noget, der kunne indikere højtflyvende fugle el.lign. Ingen vinger. Objekterne fløj tilsyneladende langsomt, uden nogen form for undvigelse. Konstant i retning og hastighed, fra N mod N/V. Vil gætte på at de fløj i ca. 200 m højde.“


SUFOI's Fotoafdeling antager, at objektet er en form for legetøjsballon (bl.a. ud fra udseendet samt at eksempelvis vindretning er i overensstemmelse med noget vindbårent).

Men læsernes kommentarer er naturligvis - som sædvanlig - særdeles velkomne.


4750 Lundby - 4. juni 2010
Kom kørende fra arbejdet i Vordingborg med kurs mod Næstved, først på eftermiddagen fredag d. 4. juni 2010. Det var smukt solskin, og jeg nød turen, som jeg plejer.
Blev pludselig opmærksom på et objekt, som jeg først tolkede som en flyvemaskine, på grund af farven, ret højt oppe på himlen, meget langt væk. Altså typisk flyvemaskine-afstand. Så slog det mig, efter at have bemærket, at den bevægede sig en anelse langsomt for en flyvemaskine, at den ikke efterlod det sædvanlige kondens-spor efter sig.
Jeg kiggede efter andre flyvemaskiner, og kunne i det fjerne skimte en anden til venstre for mig, som havde de nydeligste striber efter sig. Men denne her havde ingenting. Og en anden „sjov“ ting: solen reflekterede sig ikke på noget tidspunkt i skroget, som man ellers kender det fra flyvemaskiner. Normalt kommer der en solrefleks på et tidspunkt, men dette var bare et refleksløst gråt objekt, som jeg fornemmede som tallerkenformet med en „overbygning“ ovenover. Det kunne for så vidt godt være en flyvemaskine set lidt skråt, med vingen bagud som „overbygningen“.
Men igen: mærkelig hastighed, ingen kondensstriber og ingen reflekser overhovedet. Nærmest som overfladen på en grå stationær computer. Jeg observerede objektet så godt, jeg kunne, mens jeg kørte på landevejen, og tabte det først af syne, da det forsvandt bag nogle massive skyer, der lå til højre for mig, altså mod nord-øst. Jeg observerede objektet i ca. 2-4 minutter.


8700 Horsens - 4. juni 2010
Min kæreste lå på sofaen og så Erin Brokowich på DR1, da hun ser et rødt lys højt på himlen. Hun siger det til mig, fordi det har mere fart på end fly normalt har.
Jeg går hen til vinduet og ser et kraftigt rødt cirkulært lys - ligesom en faldskærmsraket nytårsaften. Jeg kan se, den har fart på og skynder mig over til vores terrassedør, mens jeg siger, „hvis det er et fly larmer det“. Jeg låser døren op og går ud på terrassen og kigger op, det er som om farten aftager kraftigt, og den stopper op, inden den har passeret vores hus. Jeg kalder på min kæreste, da jeg synes det er lidt spooky, hun ser op, men forsvinder hurtigt ind igen.
Den bliver ligesom stående i ca. 30 sekunder - hele tiden med samme lysintensitet, men så stiger den kraftigt i en lige østlig retning. Efter 15 sekunder kan jeg ikke se den mere.
Jeg har altid godt kunnet lide at kigge på flyvere og været god til at spotte typerne, men den her har jeg alligevel aldrig set før, et så skarpt rødt lys med en halo rundt om, og med den hastighed den forsvandt - uden røg eller lyd.


2610 Rødovre - 5. juni 2010
Ved 22.30-tiden opserverede vi første gang fra vores altan et meget kraftigt lys på himlen, som ikke kunne være en stjerne, da denne lå meget lavt og blinkede pulserende lys fra side til side. Da jeg skulle have bekræftet dette, kaldte jeg på min kæreste, som også så dette objekt på himlen.
Så observerede vi på samme tid 3 andre optjekter på himlen, som stod lidt højrere oppe i forhold til andre! De stod stille i 30 min., hvor efter den store med langsomt forsvinder ud mod højre og væk. De 3 andre bliver tilbage uden forandring.
Vi var sikker i vores sag. Dette kunne ikke være hverken et fly, lysmast eller en stjerne på himlem og heller ikke en vulkan sky, da denne ikke pludselig ville forsvinde!!


2100 København Ø - 6. juni 2010
4 sammenhængende lysende runde kugler i zig-zak bevægelse over hustagene på Østerbro.


5260 Odense S - 12. juni 2010
Jeg og min kæreste sidder og ser tv, vi zapper mellem TV2 (VM sammendrag) og en udsendelse på Investigation Discovery. Kl. er her 22.23. Jeg ser så en tydeligt lysende „kugle“ ud af vinduet, der bevæger sig fra vest mod øst. Jeg ser denne lysende prik eller kugle imellem persiennerne, og flyver op af sofaen og skiller persiennerne af.
Jeg observerer lyset bevæge sig mod øst i ca. 2-3 sekunder, før jeg tilkalder min kæreste, så hun også kan se det. Vi observerer det sammen i vinduet i ca. 7-8 sekunder indtil et træ blokerer for udsigtet til lyset. Vi hopper bogstaveligt talt begge to over sofaen og åbner vores terrassedør og løber ud og kigger. Jeg starter mit telefonkamera og filmer objektet i 8 sekunder indtil det forsvinder henover en bygning. Objektet forsvinder i stik øst. Mens jeg står og filmer, er min kæreste løbet hen langs den bygning, hvor den forsvinder, og hun synes at objektet tiltager kraftigt i fart og forsvinder.
Vi løber da begge indenfor og hopper i skoene og griber en trøje hver i farten og styrter ud i den retning, hvor objektet forsvandt bag bygningen. Da vi kommer om på en P-plads bag bygningen, hvor objektet forsvandt, der er der INTET at se mere... Vi løber hen over P-pladsen og ud på en lille vej, der ligger lige ved siden af P-pladsen. Mens vi står og kigger op i luften kommer der en engelsktalende mand gående, som virker forvirret og opstemt. Han spurgte „What did you see, what did you see???“, og „Did you see it?“". Jeg svarede, at vi godt så det, og at jeg synes det lignede en lysende kugle. Han spurgte så, om jeg synes den så stor eller lille ud, og om hvor højt oppe den mon var. Jeg svarede, at det vidste jeg ikke. Vi gik derefter tilbage til lejligheden igen.
Objektet syntes at have et pulserende tydeligt hvid/gult lys. Et meget kraftigt lys syntes jeg. Det var ikke rigtigt mørkt udenfor endnu, og himlen var stort set totalt overskyet. Objektet var MEGET tydeligt! Muligvis fordi der ikke var andre lysende objekter at se på himlen såsom stjerner og måne. Det var nok også derfor, jeg opdagede lyset igennem persiennerne til og starte med.
Objektet vil jeg skyde til og flyve lavt. Dette grunder jeg i, at skyerne lå lavt. Jeg vil skyde på at objektet har været ca. 500 meter oppe i luften. Objektet genererede ingen lyd overhovedet... ihvertfald ikke noget vi kunne høre.
Min kæreste er helt overbevist om, at det IKKE var et fly, og hun var lettere rystet og opstemt over oplevelsen. Hun var meget forundret over, at det slet ingen lyd lavede, når det fløj så lavt som det gjorde.
Vi kunne ikke se nogen form på objektet, selvom det fløj lavt. Det lignede bare en skinnende kugle af en slags. Den fløj absolut ikke langsomt, men jeg tør slet ikke gætte på hastigheden, som objektet bevægede sig med. Under hele observationen syntes objektet at holde samme hastighed. Det er kun min kæreste, der så (eller syntes at opleve), at objektet speedede farten gevaldigt op til sidst forsvinder.
En ting er sikker i mit hoved, og det er, at hvis objektet havde holdt samme fart hele tiden, så burde objektet at kunne ses, da min kæreste og jeg kommer om på P-pladsen. Den tid vi brugte på at løbe ind og tage sko på og gribe en trøje på spisebordet ved siden af terrassedøren har ikke oversteget 17-20 sekunder (vi har taget tid på det med et stopur ved en efterfølgende rekonstruering).
Den person, som vi møder ude på vejen, virker meget påvirket af hans egen oplevelse af objektet. Jeg ved så ikke helt præcist, hvordan han oplevede det, men han var meget påvirket af det ihvertfald.
Jeg har ALDRIG set et uidentificeret flyvende objekt før, det har min kæreste heller ikke. Men vi mener begge, at det ikke lignede noget vi havde set før.


2000 Frederiksberg - 15. juni 2010
En af SUFOI's mangeårige medarbejdere sendte en mail om en ejendommelig observation gjort 15. juni 2010:
I går kl. ca. 23.15 (+/- 5 min.) kiggede jeg mod en utrolig smuk måne mod V med Venus placeret et par håndsbredder mod NV. Sindssygt flot. Jeg kigger op på himlen - tre-fire håndsbredder over horisonten og ser et klart lys (omtrent som Venus), som jeg med det samme mener er et fly. Men to fingre under dette lys flyver et andet og mindre klart lys parallelt. Lysene flyver med jævn hastighed fra ca. S mod N (måske nærmere SV mod NØ) og jeg observerer dem kun i få sekunder - 10 måske. Herefter fader de hurtigt ud og dukker ikke op igen. Det så ud som om de forsvandt bag en sky - men himmelen var helt klar. Noget tyder på, at objektet er blevet lyst op af sollyset og efter få sekunder er forsvundet ind i jordens skygge.
Mine gæt lyder på:
Et fly der reflekterer i mine briller (men jeg tjekkede om jeg kunne opnå reflekser af den art med Venus og andre lyskilder - det kunne jeg ikke). Desuden var der ingen positionslys at se, da objektet fløj ind i skyggen.
Iridium-satellit - men det var højt på himlen og det forklarer ikke de to lys.
ISS - men den var over Sydamerika på det tidspunkt iflg. banedataene på internettet.
Soyuz TMA-19, opsendt samme aften fra Rusland - lys nr. 2 kan i så fald have været et trin eller andet, som TMA-19 har skilt sig af med i lavt kredsløb. Jeg kan ikke finde info på, om hvornår TMA-19 har nået kredsløb og om dens bane kan have bragt den over DK/UK på det tidspunkt.
Har I andre gæt?

Næppe var mailen læst og overvejelserne begyndt, før der nogle timer senere dukkede en ny mail op fra observatøren:

Det VAR en Iridium-satellit, jeg så i går. Det bekræfter en af mine kolleger fra Dansk Selskab for Rumfartsforskning, og efter at have hentet en såkaldt iPhone app, der viser Iridium flares er det 100% sikkert. Præcis kl. 23:10. Meget flot skue, faktisk.

Observatøren tilføjede nogle dage senere:

I forbindelse med historien om Iridium-flaren kan jeg tilføje, at jeg nu er blevet ivrig Iridium-jæger. Efter at have anskaffet app'en »Iridium Flare« var jeg i nat på plads kl. 01:25 og så en fantastisk flot flare højt på himlen (62 grader) mod S - centrum var kun 300 meter herfra, hvor jeg opholder mig p.t., så der var fuld knald på. Jeg tror man kan blive afhængig af at se efter dem :)

Iridium-flares

Eksempel på iridium-flare ses her th. for midten af billedet, der den 2. maj 2000 blev anvendt af NASA som Astronomy Picture of the Day.
Foto: Jon Teus (Science Society Aranzadi, Spain)

 
Der er over 80 af disse kommunikations satellitter i kredsløb.
Foto: Iridium LLC Consortium
 

Et Iridium-glimt skyldes at solen reflekteres fra en af de tre hovedantenner (MMA) på en Iridium satellit. Antennerne er flade, fint polerede aluminiums overflader, og når vinklen er helt rigtig, reflekteres solens stråler som fra et spejl. Se mere om iridium-satellitter på adresserne:
http://owww.phys.au.dk/main/iridium/
http://www.rumfart.dk/vis.asp?id=225

Danske optagelser af Iridium-flares er bl.a. foretaget af den fremragende fotograf Jesper Grønne og kan ses på hans spændende hjemmeside:
http://www.astrophoto.dk/gallery/thumbnails.php?album=search&search=iridium

Jesper Grønne har skrevet om lysfænomener, herunder også iridium-glimt (iridium-flares), på DMI's hjemmeside på adressen:
http://www.dmi.dk/dmi/jesper_groenne_ser_lyset__smaa_lys_paa_aftenhimlen
I denne artikel ses samtidig en spændende animation, hvor en iridium-satellit lyser op på himlen.

Du kan selv observere iridium-satellitter på himlen, hvis du tilmelder dig på adressen:
http://www.heavens-above.com/

 

Her anfører du din egen geografiske position så nøjagtigt som muligt, og du vil derefter kunne få en liste frem over den kommende tids Iridium-flares, der kan ses fra dit observationssted.

I sig selv et flot syn og en spændende oplevelse.


4450 Jyderup - 17. juni 2010
2 kraftige hvide lys, så kraftige som Sirius stjernen set bevæge sig i formation den en over den anden med ca. en grads afstand langsomt, men i en konstant fart i en syd-østlig retning fra ved start observation syd-øst i henholdsvis 37/36 grader til 23/22 grader stadig syd-øst hvor de forsvandt. Meget mystisk ???


5700 Svendborg - 18. juni 2010
Ser TV, men fornemmer noget lys på himlen, der bevæger sig som en flyvemaskine hen over himlen, men MEGET langsommere, samme højde hele tiden. Den næste halve time holder jeg øje med det - det stopper så helt op, men forbliver som en meget lysende plet på himlen, blinker ikke på noget tidspunkt. Hvad kan det være?


2300 København S - 19. juni 2010
Min søster og jeg så fodbold. Flere gange registrerede jeg en rød, lysende klar kugle/plet, som jeg, uden at tænke nærmere over det, så som et fly. Det blev dog ved med at være der, og havde ikke rigtig karakter af et fly, som det plejer at bevæge sig. Pludselig var der 3 kugler.
Vi gik hen og åbnede vinduet, vantro grinede vi til hinanden: Ej, hvad ER det? Der kom flere til - med 5-6 sekunders mellemrum. Som om de blev sendt op/ud, vi kunne bare ikke regne ud eller se hvorfra. Min søster prøvede at fotografere med sit kamera, men det var ret mørkt, og kunne ikke ses så tydeligt. Der var nu omkring 10-12 lysende, røde objekter. De bevægede sig langsomt hen over himlen. De slukkedes derefter en efter en.
Da havde de været på himmelen i 5-6 minutter. 10 min efter tænkte jeg, at det muligvis var nødblus, og vi ringede til politiet for at fortælle om det. De havde dog ikke fået andre henvendelser.
Nu har jeg set på nettet, hvordan et nødblus ser ud og kan med sikkerhed sige, at det ikke var det. Hvem ligger inde med forklaringen? Efter de slukkedes var de bare mørke, men dalede ikke. Vejrballoner? Argh!!! Vi er ved at dø af nysgerrighed. Hjælp!

SUFOI's kommentar: Kontakten til Politiet fremgår ikke af det på internettet offentliggjorte uddrag af Politiets Døgnrapport.
Denne observation er tidsmæssigt sammenfaldende med efterfølgende rapport:


Set fra en østvendt altan i Hvidovre.
Lørdag d. 19.06.10 kl. 23.00 (De optagne fotos exif-data viser et tidspunkt ca. en halv time tidligere) så vi ca. l5 langsomt lavtflyvende lys komme fra syd mod nord. Da lysene passerede Avedøreværket gik de langsomt ud.
Vi troede det var luftballoner med lys på, men da lysene gik ud, måtte det være noget andet. Hændelsen varede ca. 5 min. fra vi opdagede den. Lysene er fotograferet.

SUFOI's Fotoafdeling har modtaget 4 fotos taget under observationen fra Hvidovre. Ovenfor ses det bedste af originalfotografierne samt en udsnitforstørrelse af et af de øvrige fotografier.

     
Under observationen fra Hvidovre blev der også optaget en videosekvens. Ovenfor ses udsnitforstørrelser af screenprints fra denne video (tv). Th. ses samme udsnit med ændrede lys- og kontrastforhold, der tydeligt viser ligheden med små varmluftballoner med et brændende materiale i bunden til opdrift.

Der er ingen tvivl om, at de observerede og fotograferede og videofilmede lys på himlen drejer sig om små varmluftballoner. Lysenes beskrevne bevægelse på himlen er endvidere sammenfaldende med den registrerede vindretning for den pågældende periode.

Observatørernes efterfølgende kommentar til opklaringen:

„Vi siger så mange tak for SUFOI's svar og indsatsen. Der var altså en naturlig forklaring på fænomenet, og vi havde en spændende oplevelse.“


Fra en observatør i Nordjylland modtog SUFOI denne melding:
Jeg tog vedlagte to billeder i nat på den sydlige himmel. Kiggede fra Hjallerup 9320 mod Aalborg. Klart lys uden lyd fra vest mod østkl ca 0315 i nat. Det lyder som beskrivelsen af ISS rumstationen eller. ?. Observationen varede et par minutter.

Et af de originale fotos samt udsnitforstørrelse af det fotograferede lys.


Det var i nat, da jeg var på vej i seng, at jeg så det bevægede sig over himlen. Beskrivelsen I giver til en anden observation passer meget godt på ISS, men hvis det ikke passer med tidspunktet, holder den nok ikke.
Jeg har set mange ting lige fra kometer med ildhale i dagtimerne + masser af fly, da vi bor ca. 20 km fra lufthavnen, så jeg er vant til fly observationer. Dette er sikkert også et fly men jeg synes ikke at rent lys uden anden omrids eller lyd er noget, der minder om et fly. Det må nok være et „objekt“ der bliver ramt af morgensolen. Det ser ud til, at det er ovalt, når man zoomer helt ind. Om det kan være en svag rysten på hånden, der giver et falsk ovalt billede, har jeg ikke forstand på.
Kontakt mig gerne hvis I har yderligere spørgsmål og glæder mig til om i finder ud af hvad det er..

Der var ikke tvivl om, at Den Internationale Rumstation, ISS, passede fortrinligt til beskrivelsen, men det gjorde til gengæld tidspunktet ikke.

Men via en opfølgende mail-korrespondance blev tidspunktet korrigeret via kameraets data, og så passede ISS pludselig perfekt.

Der er altså ingen tvivl om, at det er ISS, der her er observeret og fotograferet. Det lidt ovale udseende af lyset skyldes den lange eksponeringstid på optagelsen, der af fotoets data ses at være på 1/3 sek.


8882 Fårvang - 20. juni 2010
Læsser foder til køer sent om natten. Står ud af traktor og observerer en meget kraftig lysende stjerne tættere på end normalt. Der hænger normalt en kraftig stjerne i sydøstlig retning ret lavt på himlen. (Ved ikke hvad den hedder). Troede det var den, men undrede mig over, at den var så kraftig og tæt på, men slog det hen med, at det måske havde noget med tidspunktet på døgnet at gøre. Plejer ikke at være ude på denne tid.
Tænker ikke yderligere over det før ca. et kvarter senere, da jeg igen står ud af traktoren for at fjerne noget plast, som fodret er dækket med. Nu er stjernen på sin vanlige plads og med „normal“ udstråling af lys. Tænkte at det da var lidt pudsigt, og at „kunne jeg da tage så meget fejl“ for et kvarter siden.
Nå, læsser foder færdig, fodre køerne, tjekker dyrene i den gamle stald, slukker lyset og går over gårdspladsen, hvor jeg igen observerer den „kraftige“ stjerne, denne gang mere i den syd-sydvestlige retning. Klokken er nu lige omkring 03.15. Kiggede på uret, da jeg hørte den første solsort begynde sin morgensang, det var 03.12.
Denne gang bevægede stjernen sig, totalt lydløst. Et hvid/klart lys kom kontunerligt fra den. Ikke noget med blinklys eller andet samt ingen motorstøj. Jeg vurderede, at hvis det havde været et fly, ville jeg som udgangspunkt kunne høre støj fra den. Jeg gik ud på vejen for at følge stjernen, da den ellers ville forsvinde bag nogle træer i haven. Fulgte den vel i 30-45 sekunder.
Da jeg kom ud på vejen, så jeg den stjerne, som jeg normalt ser, som hænger sydøst. Den stjerne, som bevægede sig „krydser“ ind over synsfeltet til den „normale“ stjerne, og jeg vurderer derfor, at retningen, den bevæger sig, er mod øst-sydøst. Jeg koncentrerer mig for at høre støj fra motor eller andet, men der er helt stille på en meget klar og stille nat med dejligt vejr.
Jeg går herefter ind for at tjekke på flightradar.com for at se, om det var et fly. På tidspunktet var der ikke nogle observeringer af fly i Danmark. Der var et enkelt fly lidt nordvest for Skagen.

SUFOI's kommentar: Den stjerne, som observatøren i Fårvang nævner, er planeten Jupiter, som hænger smukt og klart i øst på det tidspunkt.

Det sidste lys, som observatøren ser, skyldes sandsynligvis en passage af Den Internationale Rumstation ISS (se i øvrigt også observationen fra Kolding samme nat). ISS ses som et kraftigt og hvidt lys, der bevæger sig i et „roligt“ tempo over den sydlige himmel fra sydvest mod sydøst.

Den 20. juni 2010 kom ISS til syne kl. 03:15:31 i en højde af 10 grader over horisonten mod vest-sydvest. I løbet af de næste knap 6 minutter bevægede ISS sig fra vest mod øst (havde ved passagen i syd en højde over horisonten på 36). ISS forsvandt kl. 03:21:03 i øst-sydøst i en højde af 10 grader.


Hvilket fly er det?

Der er hele tiden en mængde fly i luften, men hvad er det for en type fly, og hvor er de egentlig på vej hen?

Nogle af de spørgsmål, der rumler i hovedet på en del mennesker, måske især i sommertiden, hvor mere tid tilbringes udenfor.

Går man ind til sin computer - eller anvender den bærbare udendørs - så har man på adressen www.flightradar24.com mulighed for at se data for en del af de civile trafikfly, der er i luften over Europa.

På et landkort kan man se deres positioner markeret. Ved at pege på det enkelte fly kan man eksempelvis som oftest se, hvad type fly, der er tale om, dets højde og hastighed, samt hvor det er startet fra og dets destinationslufhavn.

Et øjebliksbillede fra www.flightradar24.com


6000 Kolding - 20. juni 2010
En kammerat & jeg går tit ture om natten, netop for at man måske kan være heldig at observere noget usædvanligt på nattehimlen. Jeg har en kikkert (10-30x60 zoom) med mig. Pludselig får jeg, i vestlig retning, øje på noget hvidt lys, som var det landingslys fra et fly, komme roligt flyvende UDEN motorlarm. Jeg tager min kikkert i anvendelse, men kan intet andet se end det hvide lys, som bliver ved med at være lige skarpt, også efter det har passeret mig i østlig retning, og det gør landingslys fra et fly i hvert fald ikke. Der var heller ej andet at se, såsom røde/grønne blinkende lys, som man tit ser på fly. „UFO'en“ er ej højere oppe end de indenrigsfly, som kommer (fra øst) ind over Kolding by om natten, for at lande i Billund. Hvad objektet var, kunne være rart at få en opklaring på.

SUFOI's kommentar: Også denne beretning kan - som den forrige - med stor sandsynlighed forklares med ISS, som netop ses som et kraftigt og hvidt lys. Denne aften kom ISS til syne kl. 03:15:31 i en højde af 10 grader over horisonten mod vest-sydvest. I løbet af de næste knap 6 minutter bevægede ISS sig fra vest mod øst over den sydlige himmel (når i stik syd en højde af 36 grader over horisoten). ISS forsvandt kl. 03:21:03 i øst-sydøst i en højde af 10 grader.


ISS - Rumstationen på himlen

 

Du kan selv observere Den Internationale Rumstation, ISS, glide hen over den sydlige himmel, hvis du tilmelder dig på adressen: http://www.heavens-above.com/

Her anfører du din egen geografiske position så nøjagtigt som muligt, og du vil derefter kunne få en liste frem over den kommende tids passagetider for ISS.

Du kan også se kommende passagetider på Tycho Brahe Planetariums hjemmeside www.tycho.dk

En kort videosekvens af ISS på den sydlige himmel optaget fra Søllested på Lolland den 26. juli 2008 kan ses på YouTube på adressen: http://www.youtube.com/watch?v=PqU_0GjXXt8


5700 Svendborg - 23. juni 2010
Vi sad i vores lystbåd og nød den første varme sommeraften i år.
Kl. 22:55 så jeg to „klare stjerner“ komme til syne over trætoppene på Fyns siden. De to „klare stjerner“ kom til syne lige midt i det svage røde aftenskær, som stadig var på himlen.
Vi så nu at den ene „klare stjerne“ bevægede sig med kurs mod os, og jeg var sikker på, at det var en flyvemaskine, hvor „strobelightet“ var gået til at blive fast lys.
Ca. 90 sekunder senere dukkede der endnu en „klar stjerne“ op i horisonten, præcis ved siden af den „klare stjerne“, som stadig stod fuldstændig stille på himlen.
Efter endnu 90 sekunder kom endnu en „klar stjerne“ til syne præcis samme sted, hvor de andre var kommet. Jeg skyndte mig at hente min kikkert, idet den første „klare stjerne“ nu nærmede sig med kurs lige over vores hoveder, og jeg kunne nu med det blotte øje se, at det ikke var almindelige flyvemaskiner, (jeg har selv flyvecertifikat). Med min kikkert kunne jeg stort set ikke se andet end et stort orange/brunt lys, som så ud til at have en klar kerne, og det så ud som om, at lyset reflekterede i en parabol.
Den „klare stjerne“ passerede direkte over os med større fart end en sportsflyver kan præstere.
Da den „klare stjerne“ havde passeret os, og jeg stadig fulgte den i kikkerten, var det som om, at noget skyggede for det orange/brune lys, og objektet var nu fuldstændig mørklagt (ca. 45 sek. efter det havde passeret direkte over vores hoveder). Idet jeg nu ikke blev „blændet“ af lyset, kunne jeg nu tydelig se omridset af objektet og let følge det i yderlige 45 sek. Jeg er sikker på, at objekterne ikke var monteret med vinger, som jeg kender dem.
Nøjagtig samme procedure skete hele 10 gange, i en ubrudt stribe (fantastisk oplevelse). Til trods for det var en stille aften, var der overhovedet ingen lyd fra objekterne.
De 10 overflyvninger varede ca. 15-20 min., og imedens vi så på sceneriet, krydsede 2 flyvemaskiner objekternes kurs, men i større højde. Dog ikke højere end vi tydeligt kunne høre motorene fra flyene.
Vi sad og diskuterede vores oplevelse og så på den sidste „klare stjerne“ i ca. 40 minutter, hvor den stod ubevægelig på himlen.
Kl. præcis 23:55 begyndte den sidste „klare stjerne“ at bevæge sig, men denne tog en nordlig/nord nord østlig kurs og kom således ikke over os.
Dette objekt blev ikke „mørkt“, som de andre når vi så det forsvinde.
Præcis kl. 24:00 forsvandt objektet under horisonten.
Jeg forsøgte at kontakte flyvekontrollen i Kastrup, men blev henvist til det lokale politi, som jeg kontaktede og fortalte om vores hændelse.
Jeg er sikker på, at vi så det, jeg har beskrevet, og jeg vil være meget taknemlig, hvis i vil kontakte mig, hvis der kommer en forklaring på fænomenet.


8000 Århus C - 24. juni 2010
Et lys, der ligner et sporlys, dukker op i horisonten i vest - under skydækket - og forsvinder mod øst - tilsyneladende op igennem skydækket ved ca. 160 grader - eller brænder ud. Det kan jeg ikke afgøre. Jeg så det 3 gange i tidsrummet 23.40 - 00.20. Jeg anslår objekternes fart til 5-600 km/t, selvom jeg ikke har nogen forudsætninger for dette, udover observation af almindelige fly og helikoptere.


Mange varmluftballoner blandt beretningerne

Selvom det ikke er noteret ved de enkelte observationsberetninger her i ufo-mail eller på observationslisten, kan man som læser ud fra selv forskelligartede beskrivelser ikke være i tvivl om, at en meget stor del af disse beretninger må tilskrives små varmluftballoner.

Her kan læses mere om disse varmluftballoner.

Øvrige observationsberetninger indrapporteret i 2010 via www.ufo.dk siden forrige udgave af UFO-Mail kan ses i Observationsoversigt 2010Ørsted-ufoer

Den danske Ørsted-satellit har fungeret helt usædvanligt fremragende gennem mere end 10 år, men at den også har registreret „ufoer“ i rummet, er nok ukendt for de fleste.

Professor John Leif Jørgensen, DTU Space, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), fortalte ved et velbesøgt og spændende foredrag i Ingeniørhuset i København den 31. maj om anvendelse af 3-legeme kræfter og deres store betydning for billig rumfragt fremover.

Bag arrangementet stod Dansk Selskab for Rumfartsforskning og Flyveteknisk Selskab (FLY).

I sit indlæg »På tommelfinger rundt i solsystemet«, beskæftigede John Leif Jørgensen, DTU Space, sig bl.a. med Apollo 13's mislykkede månefærd, hvor NASA's ingeniører og astronauter vistes som de helt store helte, der med snarrådighed, mod og ingeniørkunst redder besætningens liv og nationens ære, efter at en ilttank på rumfartøjet eksploderede kort efter opsendelsen.

Men i virkelighedens verden var det en anden gruppe af ingeniører og videnskabsmænd, der reddede missionen; nemlig gruppen af astro-dynamikere, der over en nat opfandt en ny navigationsmetode „conical section patching“, der gjorde det muligt at konstruere og afteste en mulig bane for Apollo 13 direkte rundt om Månen og retur til Jorden i én stor manøvre.

Metoden, der viste sig at være succesfuld, bruges den dag i dag for alle såkaldte deep space missioner, og er det første eksempel, hvor den samlede kraft fra flere planeter bruges til at opnå mere effektive baner for rumfartøjer.

Siden er metoden studeret og perfektioneret vha. store computere, og i dag udgør metoden et slagkraftigt alternativ til traditionel højenergi rumfart. Ved at bruge tre-legeme kræfter lykkedes det eksempelvis at sende et 400kg rumfartøj til Månen fra lav jordbane med kun 42kg brændstof.

John Leif Jørgensen redegjorde i sit foredrag detaljeret om de kræfter og baneelementer, der skal tages hensyn til i rumnavigationen, hvis visse dele af fremtidens rumfart skal gøres mere ressourcemæssig overkommelig, og hvordan man i fremtiden vil sende endog meget store og tunge rumfartøjer, billigt og energieffektivt, til de andre planeter.

I et afsnit af John Leif Jørgensens indlæg dukkede et slide op, hvor teksten ved en af figurerne, lød: Her er et par „UFO“er detekteret af Ørsted.

I professor John Leif Jørgensens indlæg omkring positionsbestemmelse i rummet dukkede et slide op, hvor teksten ved en af figurerne, som det ses her, lød: Her er et par „UFO“er detekteret af Ørsted.
Foto: Ole Henningsen

Denne del af indlægget beskæftigede sig med positionsbestemmelse, altså vigtigheden af nøjagtigt at vide, hvor en givet rumsonde befinder sig i rummet. DTU Space er verdenskendt for sin forskning og udvikling af stjernekameraet, som også Ørsted-satellitten er udstyret med.

Foredragsholderen kom ikke nærmere ind på netop denne Ørsted-optagelse, og UFO-Mail har derfor efterfølgende spurgt John L. Jørgensen om nærmere detaljer om det lidt utraditionelle billede på hans præsentationsslide.

 
Illustration af den danske Ørsted-satellit i sit kredsløb om Jorden.
Illustration: DTU-Space, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 
Professor John Leif Jørgensen, DTU Space.
Foto: Ole Henningsen

John Leif Jørgensen forklarer om ufo-illustrationen:

Ja, de der UFOer er blevet døbt sådan, da der er tale om objekter, der IKKE er i NORAD's databaser. Jeg har analyseret billederne, og der er tilsyneladende tale om en meget stor satellit, der passerer forbi Ørsted med en hastighed på ca. 5km/s. Sådan en satellit skal være i NORAD's database over kendte objekter, men denne her har de tilsyneladende glemt. Derfor navnet.

Mit gæt er, at der er tale om en Amerikansk spionsatellit, som de ikke her listet i den officielle database. NORAD laver automatisk tracking af alle jordorbiterende objekter, og udsender såkaldte ephemeride lister til hele verden. Men åbenbart er ikke alle objekter i de åbne lister, siger John Leif Jørgensen til UFO-Mail.

Billedet er i „negativ format“ for bedre at kunne se stjernerne og "ufoerne", de fire streger til højre i billedet indtegnet i røde cirkler. Integrationstid/Eksponeringstid 1sekund. De svageste stjerner, der ses på billedet er i lysstyrke mv7. Apparant lysstyrke af de to sæt streger er på mv 3 og 4, fortæller professor John Leif Jørgensen, DTU Space, til ufo-mail.
Foto: DTU-Space, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Sådan tager optagelsen sig ud efter at være blevet „inverteret“ altså „vendt om“ som man normalt ville kunne se stjernerne og de passerende lys.
Der er tale om en enkelt optagelse af to objekter i bevægelse, dobbelte pga. interlaced format, beretter John Jørgensen, der tilføjer, at optagelsen ikke er af nyere dato, men blev foretaget den 19. april 2002.
Foto: DTU-Space, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Professor John Leif Jørgensen har som nævnt analyseret billederne fra Ørsted-satellitten. Optagelserne anvendes til positionsbestemmelse af satellitten i rummet, og ud fra denne sekvens er han er kommet frem til, at der tilsyneladende er tale om en meget stor satellit, der passerer forbi Ørsted med en hastighed på ca. 5km/s.

 

Når satellitten ikke optræder i NORAD's database over kendte objekter, ligger det ham derfor nærliggende at antage, at der var tale om en Amerikansk spionsatellit, der tilfældigt blev registreret af den danske Ørsted-satellit den 19. april 2002.

 
NORAD (North American Aerospace Defence Command) er et atomsikret underjordisk anlæg, placeret i Cheyenne Bjergene i Colorado Springs i USA. NORAD holder styr på alle jordomkredsende satellitter og advarer specielt om eventuelle missilangreb på USA og Canada.
Foto: NORADHemmeligt mini-rumfly
filmet af amatører

 
 
Rumflyet X-37B var i 2006 på en prøveflyvning, men har siden været holdt hemmeligt.

Det amerikanske flyvevåben opsendte den 23. april 2010 for første gang sit nye X-37B mini-rumfly, men mørklagde umiddelbart efterfølgende al information om missionen. 4 uger senere blev mini-rumflyet fotograferet af amatører.

Opsendelsen af X-37B forløb planmæssigt, men herefter mørklagde Det amerikanske Luftvåben al information om missionen.

X-37B er det førte rumfly siden rumfærgerne, som er i stand til at hjembringe udstyr og eksperimenter til Jorden til videre analyse.

Denne jomfruflyvning med X-37B skal vise, at styresystemer, navigation og software til en ubemandet landing fungerer. Flyet er 9 meter lang, 2,9 meter høj og har et vingefang på 4,5 meter. Det vejer fem ton og er bygget af rumfirmaet Boeings Phantom works afdeling.

Det er åbenbart ikke altid, man kan gå i div. databaser og finde alle de ønskede informationer om overflyvende satellitter. Så nogle satellitamatører begyndte at gå på jagt på nattehimlen efter det nye hemmelige mini-rumfly.

X-37B, der her ses som en tynd lysende streg, glider hen over nattehimlen ved siden af trætoppene forneden i billedet, der er taget den 24. maj 2010 af Gary O. fra sit hjem i Fort Davies i Texas.
Flere fotos kan ses på adressen:
http://www.spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Gary-IMG_4566SpacePlaneX-37B1_1_1274701809.jpg

Banen var ukendt for X-37B indtil 20. maj, hvor satellitjægeren Greg Roberts i Cape Town, Sydafrika, og Kevin Fetter fra Brockville, Canada, uafhængigt af hinanden fandt rumflyet på himlen.

En anden satellit detektiv, Ted Molczan fra Toronto, Canada, kombinerede deres iagttagelser og bestemte flyets bane rundt om Jorden.

Med disse oplysninger i hånden, var Kevin Fetter i stand til at finde X-37B igen næste nat og på video optage en sekvens med en passage af X-37B. Optagelsen kan ses på denne adresse:
http://www.kfetter.com/other/36514.wmv

Man kan læse mere om om minirumflyet i Thomas A. E. Andersens artikel på adressen:
http://ing.dk/artikel/108275-x-37b-rummission-moerklagt-efter-opsending-i-nat

Man kan på adressen http://www.heavens-above.com/ se banen for X-37B, men rumflyet kan ikke iagttages fra Danmark.Tilbud til samlere

Vi har ryddet op i arkiverne og fundet en lang række godbidder, som sælges samlet i en pakke for i alt kr. 549 inkl. porto. Skriv til Skandinavisk UFO Information - SUFOI, hvis du er interesseret. UFO-pakken indeholder bl.a.:

  • Forteana nr. 1, 6 og 7
  • UFORALIA nr. 2-13
  • Skeptica nr. 1-5
  • UFO-Aspekt nr. 6, 1970, nr. 3 og 4 1971, nr. 4 1973, nr. 1, 2, 4 og 6 1978, nr. 1, 3 og 4 1979, nr. 3 1980, nr. 4 1982
  • UFO-Nyt Junior nr. 1-6 (Komplet)
  • Teknisk Studiehæfte juni-september-december 1960
  • UFO Kontakt nr. 3, 5 og 6 1970, nr. 2 1975, nr. 3, 5 og 6 1978, nr. 2-6 1980, nr. 3 1981, nr. 2 1982, nr. 1 1983, nr. 1 1984, nr. 1 og 2 1987
Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted