logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2021 > UFO-Mail nr. 345

UFO-Mail nr. 345
15. december 2021


Forsvarsministeren om ufoer

På en skriftlig forespørgsel i Folketingets Forsvarsudvalg har forsvarsminister Trine Bramsen udtalt sig om ufoer i dansk luftrum.

Forsvarsminister Trine Bramsen udtalte sig skriftligt den 2. december 2021 om ufoer i dansk luftrum som svar på spørgsmål nr. 25 rejst i Forsvarsudvalget den 10. november 2021 af medlem af Det Konservative Folkeparti og forsvarsordfører Niels Flemming Hansen.

Spørgsmål og svar kan i sin helhed læses på Folketingets hjemmeside.


Skriftligt spørgsmål til forsvarsministeren

Spørgsmålet fra folketingsmedlem Niels Flemming Hansen lyder:

I juni måned 2021 offentliggjorde det amerikanske forsvarsministerium Pentagon, at man har observeret ikke under 143 flyvende objekter, som man ikke kan forklare. Pentagon oplyser, at man har observeret fysiske flyvende objekter, som i adskillige tilfælde bevæger sig på måder, som ikke kan forklares. I 80 tilfælde er objekterne observeret samtidigt på flere typer overvågning, som for eksempel radar. Pentagon oplyser, at fænomenerne kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Kan ministeren oplyse, om danske styrker inden for de seneste ti år har observeret lignende fænomener enten i dansk luftrum eller i udlandet, herunder om ministeren kan oplyse, om der har været fænomener, som er dokumenteret ved teknologisk overvågning, som for eksempel radar eller lignende samt om ministeren deler Pentagons opfattelse af, at sådanne fænomener kan udgøre en sikkerhedstrussel?

 
Folketingsmedlem Niels Flemming Hansen

Forsvarsminister Trine Bramsens svar lyder:

Forsvarskommandoen har til brug for besvarelsen af spørgsmålet oplyst, at Forsvaret i den adspurgte periode ikke har registreret indrapporterede hændelser, der enten visuelt eller ved radarsystemer har observeret flyvende objekter, hvis adfærd og oprindelse var uforklarlig.

Forsvarskommandoen har endvidere oplyst, at borgerhenvendelser bliver henvist til Skandinavisk UFO Information, der i 2009 fik overdraget Forsvarets dengang eksisterende dokumenter.

Forsvarskommandoen vurderer, at flyvende objekter, hvis flyvehøjde, intention og oprindelse ikke er kendt, teoretisk set kan udgøre en sikkerhedsrisiko for den generelle lufttrafiksikkerhed og at det i sagens natur ikke kan udelukkes, at uidentificerede flyvende objekter, potentielt ville kunne udgøre en sikkerhedstrussel.

 
Forsvarsminister Trine Bramsen
 
 
 


Stor medieomtale

Forsvarsministerens svar i Folketingets Forsvarsudvalg gav stor medieomtale, men især med baggrund i et Ritzau-telegram, der gengav dele af spørgsmålet og dele af svaret. Så kunne journalister og redaktionssekretærer give deres besyv med i overskrifter og opsætning. Det er formentlig første gang siden 1946, hvor de såkaldte „spøgelsesraketter“ var til debat i Rigsdagen, at ufoer bliver nævnt i Folketingsregi.


B.T. satte historien i gang

Det var dagbladet B.T., der satte gang i hele historien i denne omgang. Man havde kontaktet forsvarsordfører Niels Flemming Hansen og briefet ham om Pentagon-videoerne og den længe ventede Pentagon-rapport, der blev offentliggjort i juni 2021 med titlen „Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena“. Rapporten er på ni sider og kan downloades her.

Læs SUFOI's samling af artikler om Pentagon-ufoerne.

B.T. bringer indholdet af spørgsmål og svar i Forsvarsudvalget under overskriften „Trine Bramsen: Ufoer kan være farlige“.

B.T. borer videre i sagen og får en skriftlig udtalelse fra Trine Bramsen, der offentliggøres med overskriften „Forsvarsministeren uddyber ufo-kommentarer: Der HAR været hændelser“.

I udtalelsen hedder det:

Personligt tror jeg ikke på ufoer, som vi ser dem på film. Men der HAR været nogle hændelser, som det amerikanske forsvar ikke har kunne forklare.

Forsvarsministeren fortsætter sin skriftlige kommentar til B.T.:

Det forholder det danske forsvar sig helt rutinemæssigt til, og konklusionen er, at der ikke er observeret noget i Danmark. Så når Forsvaret bruger ordet „teoretisk sikkerhedsrisiko“, må det nok tolkes som et usandsynligt scenario.

På B.T.'s spørgsmål til, om Forsvaret har kontakt med amerikanerne om ufo-spørgsmålet, skriver forsvarsminister Trine Bramsen:

Nej, den kontakt har der ikke været, og jeg lægger mig op af, at der ikke har været en eneste observation i Danmark.

B.T. strammer den vel rigeligt, når man i overskriften citerer Trine Bramsen for at sige „Der HAR været hændelser“. Så får man uvilkårligt det indtryk, at der har været „hændelser“ i Danmark. Først nede i teksten nævnes det, at der refereres til amerikanske hændelser, og at ministeren igen pointerer, at der ikke har været en eneste observation i Danmark.


Forsvarsordførere om ufoer

Under overskriften Forsvarsordførere om ufoer: Fænomenerne skal tages alvorligt følger B.T. op på sagen med udtalelser fra medlemmer af Forsvarsudvalget, hvor Niels Flemming Hansen tilføjer:

Jeg har læst Pentagons rapport med stor interesse. Når man læser den, så må man jo erkende, at der ER noget, men vi ved ikke hvad det er. Jeg er glad for at forsvarsministeren anerkender, at der teoretisk set kan være en trussel og at der er tale om et reelt spørgsmål.

Derfor vil jeg gerne sige tak til B.T. for at gøre mig opmærksom på den problemstilling. Der er jo ikke nødvendigvis tale om grønne mænd fra rummet, men man må erkende, at man ser et eller andet.

Jeg synes det vil være en god ide, hvis ministeren jævnligt spørger amerikanerne til hvad de oplever, så vi måske kan komme det nærmere hvad det er for noget. Det er noget, som skal tages alvorligt.

På B.T.'s forespørgsel siger Søren Espersen, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti:

Det er et fint svar fra ministeren. Jeg mindes ikke, at det er noget som vi har talt om i forsvarsforligskredsen, men det viser sig, at det ikke er et emne, som vi skal grine af, men faktisk tage alvorligt. Jeg er sikker på, at vores efterretningstjenester følger med i det og kommunikerer med vores allierede.

 
 

Folketingsmedlem Søren Espersen, Dansk Folkeparti
 


Eva Flyvholm, Enhedslistens forsvarsordfører, får B.T. også lokket en beskeden kommentar ud af:

Jeg synes ministerens svar er fornuftigt og udramatisk. Jeg må dog sige, at mit fokus er mere på andre ting end lige ufoer. For eksempel de sikkerhedspolitiske spørgsmål, som der er relateret til klimaforandringerne.

 
 
 

Folketingsmedlem Eva Flyvholm, Enhedslisten
 


Der flyver noget rundt
 
Major Karsten Marrup, Forsvarsakademiet

B.T. tager endnu en omgang i manegen og citerer major Karsten Marrup, sektionschef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet, under overskriften „Dansk major om ufoer: Vi skal ikke diskutere, om der flyver noget rundt. Det gør der“. Han citeres videre i B.T.:

Vi skal ikke længere tale om nogen har set noget eller om der findes nogen, der flyver rundt i luften. Det gør der. Der er noget, som flyver rundt og som vi ikke kan forklare hvad er.

Når noget er i vores luftrum eller vores allieredes luftrum, så er det jo en sikkerhedsrisiko. Sådan er det også her, da vi ganske enkelt ikke ved, hvad det er for nogle fænomener, som der er tale om.

Mange af hændelserne, som man har observeret, har man set på flere radarsystemer samtidigt. Det betyder, at der er noget, der flyver.

Et enkelt elektronisk system kan vise noget forkert. Men flere systemer kan ikke uafhængigt af hinanden vise det samme og så er det bare en teknisk fejl. Derfor kan vi dokumentere, at der flyver noget.

Karsten Marrup siger videre til B.T.:

Jamen, vi ved ikke hvad det er. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke en gang sige hvad jeg går og tror det er, fordi alle forklaringerne lyder usandsynlige i sig selv.

På et spørgsmål om muligheden for russisk eller kinesisk teknologi svarer han:

Så skulle de være lysår foran os i vesten på det teknologiske område. Og have været det længe uden vi havde opdaget det. Det virker simpelthen ikke sandsynligt.

Fint nok, at Karsten Marrup udtaler sig til B.T. og i andre medier på baggrund af at have set på Pentagon-videoerne og den offentliggjorte Pentagon-rapport, men mere spændende for os danskere, havde det naturligvis været, hvis han udtalte sig om danske observationer og især ved fremlæggelse af nogle dokumenterede og uforklarlige danske militære observationer.


Forsvaret og rapportbehandling

Hjemmesiden UAP.dk har sin helt egen tilgang i debatten om forsvarsministerens udmeldinger, og skribenten mener ikke, at myndighederne vil høre om borgernes observationer. Det nævnes videre:

Mellem linjerne afslører Trine Bramsens svar, at Forsvaret holder sit informationsflow i et jerngreb. Internt bliver der således ikke rapporteret noget. Måske kan man slet ikke. Måske kan man godt, men ingen tør at indrapportere i en virksomhedskultur, som tydeligvis stadig ikke anerkender denne type observationer.

Som kronen på værket bliver alle borgeres personlige rapporter reelt smidt i skraldespanden. Som det fremgår af Forsvarskommandoens svar, bliver alle rapporter fra borgere nemlig straks sendt ud af huset og direkte videre til SUFOI - en privat organisation af erfarne UFO-skeptikere, der tror på, at alle observationer af uidentificerede fænomener skal have en „naturlig forklaring“ og derfor ikke er leveringsdygtige i andet.

Tilbage står et indtryk af, at Forsvaret hverken vil se, høre eller tale om emnet.

Det nævnes ikke i Ritzau-telegrammets referat til dagbladene af svaret i Forsvarsudvalget, at SUFOI direkte nævnes af forsvarsministeren:

Forsvarskommandoen har endvidere oplyst, at borgerhenvendelser bliver henvist til Skandinavisk UFO Information, der i 2009 fik overdraget Forsvarets dengang eksisterende dokumenter.

Da indholdet af Flyvevåbnets såkaldte „ufo-mappe“ blev offentliggjort den 28. januar 2009, nævnte Flyvertaktisk Kommando, FTK, i pressemeddelelsen:

I dag har Skandinavisk UFO Information fuldstændigt overtaget opgaven med at indsamle og efterforske UFO-observationer, så Flyvevåbnet kun leverer brikker til opklaringsarbejdet i form af informationer om hvor og hvornår, der har været militære fly i dansk luftrum.

Pressemeddelelsen kan læses her, og hele ufo-mappens indhold kan ses her.

Der skal ikke herske tvivl om, at det fra SUFOI's side blev hilst med stor interesse og glæde, at Flyvertaktisk Kommando så aktivt medvirkede til afmystificeringen og offentliggørelsen af Flyvevåbnets såkaldte ufo-mappe. Læs mere om offentliggørelsen her.

Rent praktisk har SUFOI ved forskellige lejligheder i årenes løb konsulteret Forsvaret fx om øvelsesaktiviteter m.v. med henblik på at opklare visse enkeltsager.

I visse få tilfælde er observatører eller forespørgsler blevet henvist til at kontakte SUFOI, men nogen form for formaliseret videresendelse af observatørers beretninger fra Forsvaret til SUFOI har der aldrig været tale om.

Så UAP.dk's forvrængede gengivelse af forsvarsministerens svar har da heller ikke hold i virkeligheden.

Naturligvis er vi i SUFOI samtidig glade for den anerkendelse af vort mangeårige arbejde med undersøgelse af folks ufooplevelser, der ligger i Forsvarskommandoens henvisning til SUFOI i ministerens svar.


SUFOI's behandling af rapporter, foto- og videooptagelser

Alle uforapporter, der modtages fra observatører, offentliggøres på hjemmesiden www.ufo.dk, så alle har mulighed for at se, hvad der er blevet observeret med angivelse af tid/sted, og dermed kan man sammenholde alle data med fx egne iagttagelser.

Alle foto- og videooptagelser henvises til offentliggørelse via SUFOI's Debatforum på Facebook.

Her vil medlemmerne kunne se materialet og kan til enhver tid give deres besyv med mht. at forsøge at finde en mulig forklaring på iagttagelser, der er understøttet af fotos eller videoer.

Konkrete undersøgelser foretages af SUFOI af de mest interessante observationer, i det omfang vores ressourcer rækker. Dette gælder naturligvis også for fremtidige observationer, som Forsvaret skulle vælge at henvise til SUFOI.Vintertid er læsetid

Er du opmærksom på, at der ligger mange uforelaterede bogtitler og tidsskrifter til gratis download på ufo.dk? Du finder bøgerne her og tidsskrifterne her.

En række andre af SUFOI's udgivelser kan købes som e-bøger på Saxo.com.

Måske er der også en titel på vores webshop, som kan friste?

Danske biblioteker er velforsynede med ufo-bøger. Hvis du inden for rimelig kort tid ønsker at sætte dig ind i ufomytens mange aspekter, få det historiske overblik og samtidig beholde begge ben på jorden, er disse engelsksprogede og danske titler et godt udgangspunkt:

Engelsksprogede
 • Bartholomew, Robert E. & Howard, George S.: UFOs & Alien Contact. Two Centuries of Mystery, 408 sider, Prometheus Books 1998
 • Clancy, Susan A.: Abducted. How People Come to Believe They were Kidnapped by Aliens, 179 sider, Harvard University Press 2005
 • Clarke, David: How UFOs Conquered the World: The History of a Modern Myth, 320 sider, Aurum Press Ltd 2015
 • Evans, Hilary & Bartholomew, Robert: Outbreak! The Encyclopedia of Extraordinary Social Behavior, 765 sider, Anomalist Books 2009
 • Hendry, Allan: The UFO Handbook. A Guide to Investigating, Evaluating and Reporting UFO Sightings, 297 sider, Doubleday & Company 1979
 • Peebles, Curtis: Watch the Skies! A Chronicle of the Flying Saucer Myth, 342 sider, Smithsonian Institution Press 1994
 • Randles, Jenny & Roberts, Andy & Clarke, David: The UFOs That Never Were, 237 sider, London House 2000
 • Vallee, Jacques: Messengers of Deception. UFO Contacs and Cults, 243 sider, And/Or Press 1979

Danske
 • Andersen, Per: SUFOIs Historie 1975-2000, 240 sider + cd-rom, SUFOI 2000
 • Borgaard, Per, Henning Dethlefsen, Kim Møller Hansen, Ole Henningsen og Toke Haunstrup: UFOer - Myter og viden, 204 sider, SUFOI 2017
 • Haunstrup, Toke: 50 år med ufoer. Erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde, 141 sider, SUFOI 2007
 • Hynek, J. Allen: UFO - dokumenteret, 252 sider, SUFOI & Strubes Forlag 1974
 • Rothstein, Mikael: UFOer og rumvæsener. Myten om de flyvende tallerkener, 256 sider, Gyldendal 2000
 • Skjelborg, Åge: På sporet af ufonauten, 288 sider, Berlingske Forlag 1979
 • Wegner, Willy: Ufoer over Danmark. Træk af den danske ufo-bevægelses historie. Bind 1: 1946-64, 143 sider, Sphinx 1989 og Bind 2: 1965-1990, 208 sider, Sphinx 1990

(Foto: The Siberian Times)


Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2021. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted