logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2010 > UFO-Mail nr. 123

UFO-Mail nr. 123
13. november 2010


UFO-Nyt nr. 4 er netop udsendt til alle abonnenter. Vi bringer her et par smagsprøver fra det nye - og sidste - nummer af tidsskriftet.

Fra UFO-Nyt til ufo.dk

 

UFO-Nyt 1958 - 2010. Et af verdens ældste tidsskrifter om ufomyten er udkommet for sidste gang, men tager kampen op på nettet.

I januar 1986 blev »The Other Side« oprettet af Jim Speiser. Det var et internetforum om ufoer og paranormale emner for skeptikere, troende og tvivlere. Nu kunne alle med en computer, et modem og en telefonforbindelse offentliggøre deres tanker og dele synspunkter med andre. Dermed blev ufoorganisationernes monopol brudt. Hidtil havde deres konferencer, tidsskrifter og bøger været toneangivende. Ufologerne kendte derigennem hinanden, talte samme „sprog“ og behandlede de samme emner. Internettet gav pludselig andre mulighed for at komme til orde, hvilket betød, at flere aspekter af ufoemnet blev inddraget og behandlet på nye måder.

Internettet må opfattes som et demokratisk forum, hvor alle kan komme til orde. Bagsiden er, at nettet i dag også har udviklet sig til en platform, hvor en hvilken-som-helst-tosse hurtigt og nemt kan udbrede hvad-som-helst uden skyggen af dokumentation, kalde sig „ekspert“ - og endda blive troet.

Engang var der formentlig omkring 3.000 ufotidsskrifter i verden. Mange af dem blev udgivet af folk, som selv havde høstet erfaringer med rapportoptagelse og efterforskning, og som gennem mange år havde dannet sig en velunderbygget viden på området. I dag findes der under 50 ufotidsskrifter på verdensplan - alene i 2008-9 måtte 20 lukke. Og nu er det så efter 52 år blevet til det sidste nummer af UFO-Nyt.

Den omsiggribende ufobladdød kan naturligvis ikke alene tilskrives internettet. Lige fra ufomytens fødsel i 1947 har mange ventet på den endelige løsning på ufogåden. Når den så ikke har indfundet sig, har mange tabt troen og enten helt mistet interessen for at undersøge fænomenet eller er gået til yderligheder og har kastet sig over de mere ekstreme aspekter af ufomyten, fx kvægmishandlinger, bortførelser og budskaber fra jordånder gennem korncirkler, som alt sammen ligner en søgen tilbage til et førvidenskabeligt verdensbillede.

 

En anden faktor har været en manglende vilje til at bruge for meget tid på et foreningsarbejde, der langt fra har vist sig at være så spændende som forventet, og som ikke når spielbergske højder. Og endelig har nogle foreninger selv savet den gren over, de sad på. Det gælder også Skandinavisk UFO Information (SUFOI).

Foreningen har gennemgået en lang proces fra at være en rumskibstro forening ved fødslen i 1957 til at blive en forening, der i dag forholder sig analyserende til ufomyten og ikke tror på rumskibe. Der er ikke tale om ét mysterium (får vi besøg udefra?), som skal opklares, men derimod om udforskning af mange, forskellige fænomener og begivenheder, der kan give anledning til ufooplevelser.

Vi mennesker ser og oplever verden, som vi tror, den er - og rapportmaterialet taler sit tydelige sprog: Intet tyder på, at Jorden får besøg fra det ydre rum. Dette budskab har præget UFO-Nyt i en lang årrække. Bladet har ikke spildt spalteplads på romantiske fantasier om rumbrødre, men i stedet - i fuld overensstemmelse med SUFOI's skiftende formål og visioner - forsøgt at formidle overblik og reel viden om ufofænomenet samt forsøgt at aflive vilde ufohistorier og kvæle løse rygter. Det sælger bare ikke mange billetter at bringe veldokumenterede artikler om, hvordan vi mennesker kan opleve ganske almindelige fænomener på usædvanlige måder.

Det giver ikke fortsat tilstrækkelig mening at udgive et ressourcekrævende produkt som UFO-Nyt til en lille, men trofast læserkreds, når SUFOI ved at fokusere på internettet og med færre ressourcer kan få mange flere i tale, både de informationssøgende og nyhedsmedierne - og så de mere flyvske konspirationstilhængere som trænger til modspil på nettet.

Internettets informationskaos gør det stadig sværere for alle at fremskaffe velunderbyggede og troværdige fakta. SUFOI har investeret mere end 50 år på at blive klogere på ufofænomenet, og vi mener, at foreningen med vore erfaringer fortsat er forpligtet til at give offentligheden saglig viden om emnet.

Dette folkeoplysningsarbejde vil i fremtiden primært foregå via hjemmesiden www.ufo.dk
Flyvevåbnets ufo-arkiv

Aktindsigt hos Forsvarskommandoen

Anmodning om aktindsigt i ufodokumenter hos Forsvarskommandoen bragte visse gamle arkivmaterialer frem i lyset. To af observationerne involverer radar.

Flyvertaktisk Kommandos svar på anmodningen om aktindsigt i ufodokumenter hos Forsvarskommandoen.
Foto: Ole Henningsen

Motorfærgen Smyril i høj sø.
 

I februar 2010 anmodede jeg Forsvarskommandoen (FKO) om aktindsigt i dokumenter omhandlende bestemte ord, som fx ufo, flyvende objekt, spøgelsesraketter og ghost rockets. Forsvarskommandoen bad Flyvertaktisk Kommando (FTK) i Karup om at svare på anmodningen, og i løbet af foråret og forsommeren fik jeg fremsendt et materiale, som på et senere tidspunkt vil blive offentliggjort i anden sammenhæng. Blandt de udleverede dokumenter findes tre telexmeddelelser, der vedrører ufoobservationer fra Færøerne og Grønland. Spændende nok involverer to af disse telexer observationer af mål på radaranlæg.


Motorfærgen Smyril

Denne telexmeddelelse er hos FKO registreret den 10. februar 1983. Meddelelsen er afsendt fra Færøernes Kommando, FRK, og fremsendt til RDFQC/FKO og RDFQE/FE. Meddelelsens klassifikation TIL TJENESTEBRUG er udstreget. Teksten lyder:

„DEN INT 200
INTREP/FRK/001/FEB
1345Z meddeles fra Landsstyrets Vagt og Bjærgningstjeneste, at motorfærgen Smyril den 8 FEB 2112Z kom ud for følgende hændelse: I Nolsø Fjord ca 1/2 sømil fra Kirkebynes observeredes lille hvidt lys forude samtidigt med ekko på radar. Målet gik op i fart 1 sømil på radar.

Smyril blev belyst med kraftig projektør og ekko forsvandt fra radaren. Radaren stod på 6 sømil området og andet observeret ekko foreblev på skærmen. Visuelt kunne intet observeres.

2. Henset til tidsforløbet mellem hændelse og indrapportering hertil er sonareftersøgning ikke foretaget.

3. Skriftlig rapport følger ikke.“


Færøernes Kommando

   

Færøernes Kommando (FRK) har til opgave først og fremmest at varetage rigsfællesskabets suverænitet. Dette gøres gennem overvågning af farvandene omkring Færøerne. Herudover deltager Færøernes Kommando i løsningen af andre opgaver som fiskeriinspektion, søredningstjeneste, patienttransport og andre opgaver af samfundsmæssig karakter.


 
Holsteinsborg Politi

Denne telexmeddelelse er hos FKO registreret den 27. januar 1983. Meddelelsen er på engelsk og afsendt af ISCOMGREENLAND og fremsendt til RDFQC/CHOD DEN, RDFQE/CHOD DEN INT og til info for ZEN/CINCWESTLANT. Meddelelsen, der er klassificeret i FKO og fremsendt som NATO CONFIDENTIAL, lyder i oversættelse:

„INTREP/ISCOMGREENLAND/001/JAN

Kl. 2345Z rapporterede skipperen på den grønlandske trawler »Lazarus« til Politiet i Holsteinsborg, at han havde observeret, hvad han anså for at være grønne ‚nødsignaler’ i sydvestlig retning, medens han befandt sig på en position 2 sømil ud for Holsteinsborg. På grund af issituationen kunne politikutteren ikke gå ud. Trawleren »Lazarus«, der allerede befandt sig ved kanten af isen, blev anmodet om at foretage en eftersøgning og rapportere tilbage.

Kl. 0150Z blev det rapporteret, at man intet havde set, men at man havde haft et uidentificeret objekt på trawlerens PPI (trawlerens radar /red.) som viste et meget kraftigt ekko, der bevægede sig mod nordvest i en zig-zag kurs. Radarkontakten varede ca. 3 min., hvorefter ekkoet pludselig forsvandt, og der var ikke senere radarkontakt.“

   

Det kan tilføjes, at Grønlands Kommando i Grønnedal på daværende tidspunkt havde en dobbeltrolle, dels som national kommando (i denne egenskab kaldet Grønlands Kommando), dels som NATO-kommando, kaldet ISCOMGREENLAND, som i ovenstående tilfælde er den afsendende myndighed.
 


Egedesminde 15. maj 1985

Der er tale om en telexmeddelelse fremsendt af Grønlands Kommando (GLK) til xx xx, RDFKA/FKO, og til info for RDFEA/FTK samt ZEN/Politimesteren i Grønland. Der er tale om en Nato unclassified meddelelse, dvs. den uklassificerede meddelelse er ikke på nogen måde hemmelig eller belagt med restriktioner for offentliggørelse:

„DEN INT 209

1. GLK er den 15. maj 1985 fra Politiet i Egedesminde blevet orienteret om et uidentificeret lysobjekt syd for bygden Agto. (pos. 6756N 5337W).

2. Beskrivelse.
Lysobjektet er blevet beskrevet som ‚underligt lys - nærmest som en kraftig grønlig lyssøjle’.

3. Hændelsesforløb.
A. 0009Z blev lyset første gang observeret i et område syd for bygden Agto af kommuneden samt skibet »Erik Nielsen«. (pos ukendt).
B. 0220Z observerede kutteren »Blåhval« (pos ukendt) et tilsvarende lys ligeledes syd for Agto.
C. 0240Z rapporterede trawleren »Sisimiut« (pos 6722N 5400W) også lyset syd for Agto.

4. FIC Søndrestrøm har ingen bemærkninger til observationen.

5. Politi rapport vil efter modtagelsen blive fremsendt.“

Meddelelsen er registreret hos FKO den 17. maj 1985.


Opfølgning på aktindsigt

Indholdet af Flyvevåbnets offentliggjorte ufomappe samt indholdet af de dokumenter, der er dukket op i forbindelse med anmodningen om aktindsigt, viser, at Forsvaret og andre myndigheder gennem de år, der er dækket af det offentliggjorte materiale pt. 1978-2002, året 1946 samt visse enkeltstående sager, til stadighed rutinemæssigt har indsamlet og registreret de ufoobservationer, offentligheden har henvendt sig med.

Det er af stor offentlig interesse at få indblik i, hvilke typer af observationer, der er indrapporteret, og hvorledes sådanne rapporter er behandlet, hvilke myndigheder der har været involveret i behandlingen af sagerne, og hvor sådanne rapporter er endeligt arkiveret. Der skal derfor ikke herske tvivl om, at det fra SUFOI's side blev hilst med stor interesse og glæde, da kaptajn Thomas Pedersen fra Flyvertaktisk Kommando i 2009 så aktivt medvirkede til afmystificeringen og offentliggørelsen af Flyvevåbnets såkaldte ufomappe.

Visse dele af svaret fra Forsvaret på anmodningen om aktindsigt her i 2010 vil der efterfølgende blive fulgt op på. Hvad denne opfølgning og efterforskning evt. vil bringe frem af nye dokumenter og oplysninger, kan læserne fremover følge med i via SUFOI's elektroniske UFO-Mail, som alle gratis kan tilmelde sig via www.ufo.dk.
Flyvevåbnets ufo-arkiv

Hvad indeholder de danske X-Files?

3. del

Spændende indberetninger fra Flyvestation Tórshavn, fra Politiet på Thule Air Base og fra andre grønlandske politimyndigheder.

 
 
Luftvåbnets i 2009 frigivne „ufo-mappe“.
Foto: Ole Henningsen

Nogle af de specielle og spændende indberetninger til Flyvevåbnets offentliggjorte ufoarkiv er videreformidlet af myndigheder på Færøerne og i Grønland. Også disse frigivne dokumenter er anonymiserede, dvs. navne og visse andre data er slettet med sort tusch. I referatet af sådanne dokumenter er disse sletninger i denne sammenhæng erstattet med krydser. Alle citater bringes med original retstavning, formuleringer etc.


Politiet på Thule Air Base

En 56-årig maskinfører med „normalt syn“ indberetter til Politiet på Thule Air Base, 3970 Dundas, i Grønland, at han den 5. januar 1981 kl. ca. 12.50 har iagttaget en flammende genstand på himlen. Dette fremgår af en udfyldt rapportformular (Form 3622 – her i maskinskrevet udgave) med journal nr. J. 3-1/81.

Observationsstedet anføres som P-Mountain-vejen, hvor iagttageren kørte mod øst-syd-øst ca. 800 m øst for DET-3-vejen. Genstanden blev set i retningen ca. sydøst til syd i ca. 45 grader til ca. 30 graders højde, hvor den forsvandt bag fjeldet.

 
Observatørens skitse af det observerede objekt på himlen.
Foto: Ole Henningsen

På rapportens side 2 har iagttageren tegnet genstanden som en firkantet, flammende flade, der faldt lige ned. Den lyste flammende som en mellemting mellem rødt og hvidt, hen imod gulligt som et julelys. Den trak ingen „hale“ efter sig. Størrelsen: „Den virkede stor“, og iagttageren tænkte på helikopteren, som han troede faldt ned.

Under punktet om genstandens opførsel i luften (eksplosioner, røg, lyd o.l?) noteres det: „Intet blev hørt til lyd, hvilket iagttageren heller ikke mente at kunne, idet han var kørende i en temmelig larmende bil. Ingen røg. Det var næsten helt mørkt, men himlen var svagt blå i iagttagelsesretningen, klart i vejret, ingen skyer“.

Oplysninger, der kan give holdepunkter for flyvehøjden, kan ikke oplyses, men det anføres, at iagttageren havde en fornemmelse af, at det var „tæt“ på, dvs. 3-400 m.

Genstandens fart (formularens formulering: evt. antal sekunder, det tog genstanden at gennemflyve en nærmere angiven strækning eller vinkel angivet med et par pile): ca. 2 sek., virkede som „normalt“ faldende, og ikke hurtigt som et „stjerneskud“.

Det noteres, at iagttageren følte, at genstanden – hvis den ramte jorden – ville ramme 5-6 km fra iagttagelsesstedet.

Denne skriftlige 2 siders rapport er tilsyneladende udarbejdet den 16. januar 1981, og den indsendende myndighed er anført som: POLITIET PÅ THULE AIR BASE, 3970 Dundas. I overensstemmelse med øvrige dokumenter i Flyvevåbnets offentliggjorte ufomappe, er detaljer om navn, stilling m.v. på rapportens udarbejder anonymiseret ved udstregning med sort tusch.

Den oprindelige rapport med tilføjelser samt telex om jordskælv og kort over området. De sorte udstregninger viser myndighedernes anonymisering af de frigivne dokumenter.
Foto: Ole Henningsen


 
Kort: Henrik Klinge Pedersen
Rapporten fortsættes

På en tilføjet side 3 den 20. januar 1981 står der:

Der er her til kontoret indløbet oplysninger om, at flyvende uidentificerede objekter meget ofte ses observeret i forbindelse med, at der f.eks. i et område har været jordskælv eller f.eks. vulkanudbrud. I den forbindelse skal det nævnes, at der dagen før nærværende observation blev registreret et jordskælv i Thuledistriktet, hvilket vil sige den 5. JAN 1981 kl. 1447 GMT (kl. 1047 lokal tid for TAB). Positionen for jordskælvscentret var 76,08 N, 67,82 W liggende 10 km under jordoverfladen, styrken var 4,1 målt efter Richterskalaen.

Nærværende jordskælvscenter er beliggende nøjagtig 50 km ca. SØ for Thule Air Base, mellem P-Mountain og Savigsivik.

Observationsretningen for det flyvende objekt den 5 JAN 1981 er ca. retningen mod jordskælvscentret.“

Rapportskriveren tilføjer: „Fortsat samme dag. Det skal bemærkes, at undertegnede den 5. JAN 1981 kl. 1305, straks efter anmeldelsen, talte med xx xx, J-Site, for at høre, om man der på radarstationen havde observeret noget, hvilket ikke var tilfældet, idet man ‚ser den anden vej’.

Endvidere kontaktede jeg RAPCON kl. 1308. Heller ikke her havde man observeret noget på radar (flyradar), og efter en nærmere undersøgelse kunne det konstateres, at man ikke manglede eller savnede noget fly eller helikopter over Nordpolarområdet.“

Begge de to nye tilføjelser er forsynet med underskrift m.v., der er fjernet i forbindelse med offentliggørelsen af dokumenterne. På et medfølgende landkort over området er indtegnet iagttagelsessted og -retning.

Rapporten er endvidere vedlagt en telexmeddelelse om jordskælvet skrevet af den danske forbindelsesofficer ved Thule Air Base og stilet til „ionlab“ på basis af oplysninger fra USGS, National Earthquake Information Service, om det nævnte jordskælv.

Luftfoto af snedækket Thule Air Base.


Videresendt til Grønlands Kommando

Det fremgår af følgende dokument, at disse oplysninger er fremsendt til Politimesteren i Grønland, der den 2. februar 1981 videresender materialet til Grønlands Kommando i Grønnedal. Grønland er en selvstændig politikreds i rigsfællesskabet. Politikredsen er organisatorisk placeret under Justitsministeriet, og Politimesteren, der har ansvaret for administrationen, er placeret i Nuuk.

Grønlands kommando, GLK, ledet af en stabschef, er en niveau-II myndighed direkte underlagt Forsvarskommandoen (2010) med bl.a. følgende opgaver: Det militære forsvar af Grønland, farvandsovervågning, suverænitetshævdelse, eftersøgning og søredning, samt fiskeriinspektion og støtte til det grønlandske samfund mv.

Den supplerende beretning fra Politiet ved Thule Air Base fortæller om radarmålet og sendes efterfølgende af Politimesteren i Grønland videre til Grønlands Kommando.
Foto: Ole Henningsen


Radarobservation på Thule Air Base

Fredag den 6. februar 1981 kommer en ret så spændende tilføjelse til den tidligere observationsberetning udarbejdet af den ihærdige politimedarbejder i Thule:

„FORTSÆTTELSESRAPPORT vedr. lysfænomen iagttaget ved Thule Air Base den 5. JAN 1981.

Basecommander xx xx, Thule Air Base, meddelelte mig den 22. JAN 1981, at chefen for xx, xx xx havde observeret det flyvende objekt/lysfænomenet på deres radar den pgl. dag til trods for, at jeg ikke var blevet underrettet derom, da jeg straks efter den telefoniske anmeldelse hertil, rettede telefonisk henvendelse til xx.

xx xx var imidlertid bortrejst på ferie den 22. JAN 1981.

xx xx, Thule Air Base, har i dag til undertegnede via xx xx forklaret, at man den 5. JAN 1981 kl. 1350 på radaren observerede et uidentificeret flyvende objekt i retning af 165 grader retvisende fra basen (240 grader fra magnetisk nordpol).

Afstanden var ca. 15 nautical miles. Hastigheden var meget langsom, idet det bevægede sig mod øst med en fart af 20-40 knob. Fra den specielle radar, objektet blev observeret, er det umuligt at nøjagtigt at sige, hvilken højde, objektet befandt sig på, men det var mellem 2.000 og 30.000 feet.

Med hensyn til objektets størrelse oplyses det, at det gav ca. samme signal som hvis det havde været et fly af typen C-14 (det/de sidste bogstaver af flytypen kan ikke læses på dokumentet /red.). Objektet blev observeret på radaren i 20-30 sekunder.

 
En af radarerne ved Thule Air Base.

xx xx oplyser på forespørgsel, at årsagen til, at jeg intet fik at vide ved min henvendelse til xx xx den 5. JAN 1981, sandsynligvis er den at man ikke ønsker at oplyse om noget, ‚der ikke bør være der’, idet det ofte regnes som fejl ved radaren. Endvidere er sådanne radarobservationer ikke sjældne idet man gennemsnitlig en gang hver anden til tredie uge har ‚et signal der ikke bør være der’.“

Denne „Fortsættelsesrapport“ fra Thule modtages og videresendes af Politimesteren i Grønland den 26. februar 1981 i en skrivelse med Journal Hj. nr. 06.03-2/81 til Grønlands Kommando i Grønnedal om observationen af lysfænomenet den 5. januar 1981 fra Thule området. Skrivelsen er med j. nr. st/mm stilet til Grønlands Kommando, 3930 Grønnedal og lyder:

„I tilslutning til den herfra den 2. februar 1981 fremsendte beretning fra politiet Thule Air Base vedrørende observation af lysfænomen den 5. januar 1981, fremsendes hermed en supplerende beretning fra politiet, hvoraf fremgår, at et uidentificeret flyvende objekt på det pågældende tidspunkt tillige er observeret på de amerikanske styrkers radaranlæg.“


Rapportens vej gennem systemet

Dateret den 2. marts 1981 er der udarbejdet en kommentar til den modtagne indberetning fra Politiet ved Thule Air Base. Det er tilsyneladende en medarbejder ved Grønlands Kommando (GLK), der er ansvarlig for kommentaren, som knytter et par rettelser samt forsøg på forklaring til den originale indberetning og i sin helhed lyder:

„Kommentarer til indberetning fra Politiet Thule AB vedr. observation af lyssignal.

Det fremgår af oplysningsskemaet at xx kl. ca 1250 lokal tid iagttager et faldende lysende fænomen i SØ-lig retning og kl ca 1300 (tidspunkt ikke direkte anført) informerer politiet TAB (Thule Air Base) om fænomenet, der af HJS (må være observatørens initialer, der ikke er blevet slettet /red) antages at kunne være nedstyrtende helikopter.

Det fremgår ikke om Politiet informeres via bilradio eller om andre (brandstationen) er blevet informeret først, eller om xx er kørt tilbage til basen for mundtligt at informere Politiet. Skemaet er dateret 16/1 men det fremgår ikke hvornår xx har givet de i skemaet anførte mere udførlige oplysninger. Der anføres i tilføjelserne at jordskælvet indtraf 5/1 kl 1447, men ifølge signal fra usgs skete jordskælvet 4/1 1447z = 1047 lokal tid, altså ca 26 timer før xx iagttagelser.

Tidspunktet for iagttagelsen er xx lokal middag, men i mørketiden ved nymåne, hvor selv sydhimlen er mørk, men afstandsbedømmelse af uidentificeret genstand der iagttages som lys uhyre vanskelig, snarest umulig, ligesom størrelsesangivelse er umulig, når afstand ikke kendes.

Nordlys forekommer sjældent ved Thule, kun ca 10 % af tiden, og vil ses i sydlig retning. Iagttagelsen kan således være et nordlys i 100 km højde flere hundrede k, syd for Thule AB. Iagttagelsen kan også være et afgrænset område på bjergskråningen mod P-Mountain der tilfældigt oplyses af en projektør der langsomt lyser ned over skråningen.“

Navn, underskrift m.v. på kommentaren er fjernet i forbindelse med offentliggørelsen af dokumentet. Det fremgår ikke direkte af dokumenterne, men rapporten er naturligvis senere videresendt til danske myndigheder, bl.a. Flyvertaktisk Kommando i Karup (FTK), hvor den findes i Flyvevåbnets ufomappe, samt efterfølgende – som andre uforapporter – arkiveret hos Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Luftfoto af Thule Air Base ved sommertid.

Thule Air Base (TAB) er en amerikansk militærbase med lufthavn i det nordvestlige Grønland. Basen blev i 1950’erne under Den Kolde Krig opført som et tophemmeligt projekt under kodenavnet »Operation Blue Jay«.

Gennem årene har basen desuden fungeret som radarstation. Dels i forbindelse med fredelige formål som meteorologi, dels militært bl.a. som en del af de varslingssystemer, der skulle kunne advare USA ved et eventuelt missilangreb.

I 1961 blev Ballistic Missile Early Warning System (BMEWS) som det første anlæg sat i funktion under navnet (J-Site). Det skulle give varsling om affyring af ballistiske missiler. Oplysningerne blev videresendt til NORAD i Cheyenne Mountain i Colorado, USA, hvor man her skulle beslutte yderligere handling.

I 1980’erne iværksatte man udskiftninger af de efterhånden gamle radaranlæg og lod dem erstatte af nogle nyere og mere moderne. I 2006 startede igen en modernisering af området.

NATO-radarstationen på toppen af Sornfelli (749 m) på Færøerne.


Melding fra Flyvestation Tórshavn på Færøerne

Den 8. november 1986 blev Flyvestation Tórshavn på Færøerne kontaktet af en kvinde, der sammen med to ledsagere i bil havde observeret et lysfænomen på himlen i nærheden af flyvestationen. Den 10. november 1986 udarbejder og fremsender Flyvestation Tórshavn på Færøerne følgende skrivelse til Flyvertaktisk Kommando (FTK) i Karup med ref. 100-289 om sagen:

Emne: Rapport om uidentificerede flyvende genstande, DEN INT 209.
1. Flyvestation Tórshavn (FSNTOH) blev 8 NOV 1986 telefonisk kontaktet af xx xx (navnet på observatøren fjernet i forbindelse med offentliggørelsen af Flyvevåbnets ufomappe) fra Suderoy ang. et lysfænomen, der var blevet observeret i umiddelbar nærhed af FSNTOH operationsområde natten til den 8 NOV 1986.

2. På grundlag af xx xx observationer fremsendes hermed en foreløbig DEN INT 209. Endelig rapport vil senere tilgå i form af rapportblanket (form 3622), der d.d. er rekvireret ved FMK.

3. Den følgende forklaring er en bearbejdet afskrift af vagthavende officers notater fra telefonsamtalen der fandt sted 8 NOV 1986 kl. ca. 1020.


FORKLARING

„4. Natten til d. 8 NOV var xx xx og to ledsagere på vej mod Tórshavn i bil. Da bilen drejede ind i Kollefjord kl. 0058 observerede de tre passagerer et usædvanligt fænomen på himlen i vestlig retning. Det drejede sig om en lysende genstand der virkede som om den var ganske nær ved fjeldtoppene. Genstanden var meget tydelig på nattehimmelen og lignede ikke noget de tre iagttagere tidligere havde set.

Bilen fortsatte mod Tórshavn og kom således forbi FSNTOH, der ligger på denne rute. Ved passage af FSNTOH forekom det iagttagerne, at genstanden svævede lige over radomerne på toppen af Sornfelli. Det så nu ud som om genstanden blev belyst med kraftige hvide projektører fra FSN operationsområde. Det hvide lys var meget klart og kunne ses som koncentrerede stråler i luften.

Selve genstanden var helt tydelig og beskrives således af xx xx

  • Orangefarvet lys som fra et glødende bål.
  • Virkede meget stor dvs. forholdsvis større end en normal fuldmåne.
  • Lyset strålede fra den, men himmelen var ikke farvet.
  • Virkede rund, men var muligvis mangekantet.

De tre personer var overbeviste om, at fænomenet måtte have tilknytning til FSNTOH, men for en sikkerheds skyld besluttede de sig for at køre ind (til Flyvestation Tórshavn /red.) for at spørge. Grundet uheldige omstændigheder bl.a. i forbindelse med ombygning fik de imidlertid ikke kontakt med vagthavende officers assistent, der opholder sig i indkvarteringsområdet, hvorfor de besluttede sig for at køre videre. Lysfænomenet kunne observeres lige indtil kort før ankomsten til Tórshavn, hvor fjeldene hindrer udsynet. Bilen ankom til Tórshavn kl. 0145

5. Efter at have talt med xx xx kontaktede vagthavende officer politiet i Tórshavn, Færøernes Kommando og Vagar Lufthavn, men ingen af disse myndigheder kendte noget til fænomenet. I løbet af natten havde operatørerne observeret nordlys på radarscopet, men xx xx der ved flere lejligheder har set nordlys, afviste at det kunne være det hun havde set. Det skal bemærkes at FSNTOH ikke råder over lyskastere, og at der den pgl. nat ikke var øvelsesaktiviteter af nogen art.

6. FSNTOH har ingen forslag til forklaring af fænomenet.“

Flyvestation Tórshavns rapport til Flyvertaktisk Kommando om en borgers observation af et ufofænomen i november 1986.
Foto: Ole Henningsen


Ingen andre dokumenter om sagen

I denne sammenhæng skal det påpeges, at ufomappen indeholder en lang række rapportskemaer og bl.a. korrespondance, som er fremsendt til Flyvertaktisk Kommando (FTK) i Karup. Ikke alle rapporter sidder i kronologisk orden. Sammenblandingen af rapporter fra forskellige årstal og datoer kan være sket hos FTK ved forskellige lejligheder i årenes løb og af flere forskellige årsager. En mulighed er også, at sammenblandingen kan være sket ved forberedelsen og selve scanningsprocessen i forbindelse med offentliggørelsen af ufomappens indhold den 28. januar 2009.

Umiddelbart er det dog ikke lykkedes i Flyvevåbnets ufomappe at lokalisere en senere rapportformular 3622 eller andre uddybende dokumenter med et indhold, der refererer til denne spændende og usædvanlige skriftlige beretning fra Flyvestation Tórshavn om observationen.

Læs hele artiklen »Hvad indeholder de danske X-Files? 3. del«
UFO på TV-indslag fra Indonesien?

Læserhenvendelse om ufo på TV-indslag om vulkanudbruddet i Indonesien

UFO-Mail læseren Kim f. har henvendt sig til SUFOI og spurgt til et nyhedsklip fra TV2 om vulkanudbruddet i Indonesien:

„På TV2's nyhedsliste ligger der et klip fra vulkanudbruddet i Indonisen fra den 1. november 2010 kl. 7:22... I starten af klippet ser man et hurtigt glimt af et ufo ved siden af vulkanen.

Det ser meget mystisk ud, men man er ikke i tvivl... har ikke kunnet downloade klippet for nærmere undersøgelse... håber at I kan finde linket på TV2's webside, ellers har jeg det på mit kamera, hvis I er interesseret i at se det.“

Klippet kan stadig ses på denne adresse:

SUFOI's Fotoafdeling har fundet klippet på adressen http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-34667879:lava-strømmer-ud-beboere-flygter.html og kigget nærmere på sagen, hvor man ca. 5 sek. inde i tv-indslaget ser et mørkt objekt dukke op og hastigt forsvinde igen fra billedfeltet.

 
Udsnitforstørrelse af det „forbifarende“ mørke objekt.

Efter at have gennemgået videosekvensen er man i Fotoafdelingen ikke i tvivl om, at det enten drejer sig om en fugl eller et insekt, der hurtigt flyver forbi kameraets objektiv.

Ud fra selve udseendet er et insekt formentlig det mest sandsynlige.

Læseren kommenterer efterfølgende:

„1000 tak for jeres tilbagemelding.
Efter at have set SUFOI's stillbilleder fra TV-indslaget tror jeg også, at det er et insekt ud fra formen, og det ser meget mørkere ud end de andre skygger på fotoet, idet det er meget tættere på...
igen tak for hjælpen med at løse det lille mysterie.“
Missilafskydning ved USA's vestkyst - eller...?

Mystisk missilopsendelse har vakt opstandelse og undren i USA. Virkeligheden var formentlig også en helt anden.

Stillfotos fra videosekvensen med „raketopsendelsen“.
 
CBS fotografen Gil Leyvas forklarer om sin nu berømte optagelse.

Fotografen Gil Leyvas fra en af CBS's regionale TV-stationer filmede fra en nyhedshelikopter, hvad der lignede en „langsom“ raketopsendelse fra horisonten og et godt stykke op på den farvede solnedgangshimmel.

Den usædvanlige videooptagelse er lynhurtigt gået Verden rundt og har vakt berettiget opsigt, da ingen af myndighederne i USA ville tage ansvaret for at have deltaget i nogen form for raketopsendelse.

Videosekvensen, som oprindeligt er på mere end 10 min., fik tillagt stor seriøsitet, da CBS fik den tidligere forsvarsminister Robert Ellswoth til at udtale sig til kamera om optagelsen. Han mente bl.a., at det amerikanske forsvar måske forsøger at påvirke Asien i forbindelse med præsident Obamas besøg i denne verdensdel.

„Jeg ved det ikke, men måske kan det her være en måde at vise vores militære styrke, mens Obama er i Asien. Det kan være en testaffyring af et ballistisk missil fra en ubåd for at demonstrere over for Asien, at vi er i stand til at gøre det“, siger han til CBS News.

TV-indslaget fra den 9. november 2010 kan på YouTube ses på denne adresse: http://www.youtube.com/watch?v=oyEvk-VTuEI

Løsningen er dog knapt så eksotisk, idet der tilsyneladende er tale om en kondensstribe fra et fly belyst af solnedgangen. Som visse kommentatorer gør opmærksom på, er det især synsvinklen og belysningen fra den nedgående sol, der gør optagelsen så spektakulær.

Adskillige af ufo-mails læsere har formentlig også med mellemrum undret sig over, hvordan nogle fly i horisonten trækker kondensstriberne efter sig mere eller mindre lodret op på himlen - eller modsat, og kan tage sig helt utrolige ud.

Flere links til optagelsen og danske artikler om sagen kan bl.a. ses på disse adresser:

http://jp.dk/udland/usa/article2240967.ece
http://politiken.dk/udland/ECE1105429/usa-undrer-sig-over-missilaffyring-i-californien/
http://politiken.dk/udland/ECE1105892/optisk-illusion-eller-skraemmeraket---spekulationerne-fortsaetter/

Efter at have set optagelsen, gør visse iagttagere opmærksom på, at der jo er en militær helikopter til stede i luftrummet, hvorfor det må være en militær operation.

 
Screenshot fra et webcamera samme tid et døgn efter den oprindelige optagelse viser samme fænomen igen.

Helikopteren ses på visse dele af optagelsen. Her glemmer man åbenbart at tage i betragtning, at denne helikopter er relativ tæt på fotografen, medens den „mystiske“ røgfane eller kondensstribe - uanset oprindelsen - befinder sig utroligt meget længere væk.

Et senere indslag fra CBS News ses på denne adresse: http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7040407n&tag=related;photovideo

Visse kommentatorer peger på, at hvis der er tale om en kondensstribe fra et fly, så må et fly på samme position dvs. på samme tidspunkt, samme rute og under nogenlunde samme vejrforhold, igen kunne give samme fænomen på himlen.

Amerikaneren Liem Bahneman påpeger i sin blog på internettet, at der ud fra tid og sted samt bane formentlig kun kan være tale om to nærmere bestemte fly, nemlig UPS flight 902 eller US Airways flight 808.

Ved en gennemgang af relevante webcams fra samme tidspunkt dagen efter findert han en optagelse, der meget ligner den oprindelige tv-optagelse.

Liem Bahneman er ud fra denne optagelse og yderligere check af flyvningen ret overbevist om, at der er tale om US Airways flight 808 fra Hawaii til Phoenix. http://blog.bahneman.com/content/it-was-us-airways-flight-808

 

Bahneman henviser i øvrigt til websitet Contrail Science, der beskæftiger sig indgående med div. spørgsmål i forbindelse med diskussionen omkring chemtrails - kondensstriber. http://contrailscience.com/

Ikke noget under, at en af ufo-mails læsere blev forbløffet, da han fra Birkerød den 23. august i år observerede - og dokumenterede med fotos, hvad han troede måske kunne være affyringen af den danske raket, der skulle have været affyret fra havoverfladen nær Bornholm.

Den amerikanske rumfarts- og ufoefterforskningsekspert, James E. Oberg, henviser i internetdiskussionsfora på, at der findes andre fotos af samme himmelfænomen, der helt tydeligt peger på en contrail - altså kondensstribe som forklaring på den „mystiske“ tv-optagelse.

Richard Warren har fået offentliggjort dette og 4 andre fotos taget af „det mystiske missil“ taget fra Long Beach. http://abclocal.go.com/kabc/gallery?section=news&id=7776159&photo=1
Foto: Richard Warren

James E. Oberg undrer sig samtidig over, at en sådan optagelse kan dukke op i medierne verden over uden en lille smule research inden offentliggørelsen og henviser til yderligere fotos af fænomenet på denne adresse: http://losangeles.cbslocal.com/gallery/2010/11/09/mystery-missile-launch-off-california/#photo-1

 
Det kunne ganske rigtigt ligne en raketaffyring, men der er nu tale om en contrail, altså en kondensstribe efter et fly.

Ikke noget under, at en af ufo-mails læsere blev forbløffet, da han fra Birkerød den 23. august i år observerede - og dokumenterede med fotos, hvad han troede måske kunne være affyringen af den danske raket, der skulle have været affyret fra havoverfladen nær Bornholm.

Her var det også en spøjs kondensstribe, der var på spil. Læs om yderligere om sagen i UFO-Mail nr. 121
Observationsstof

Indberetninger til www.ufo.dk om ufo-observationer i 2010 kan ses i listen over UFO-observationer 2010.
Til vore læsere

Hvis du ønsker at stifte nærmere bekendtskab med indholdet af tidligere ufo-mails, så gå til www.ufo.dk

Under rubrikken UFO-Mail finder du alle ufo-mails fra 2002 og frem til nu.

Søger du specielle emner, så forsøg under rubrikken Artikelarkiv eller anvend sitets søgefelt.
Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted