logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Artikler > UFO-observationer > Hvad indeholder de danske X-Files? del 3

Flyvevåbnets ufo-arkiv

Hvad indeholder de danske X-Files?

3. del

Spændende indberetninger fra Flyvestation Tórshavn, fra Politiet på Thule Air Base og fra andre grønlandske politimyndigheder.

 
 
Luftvåbnets i 2009 frigivne „ufo-mappe“.
Foto: Ole Henningsen

Nogle af de specielle og spændende indberetninger til Flyvevåbnets offentliggjorte ufoarkiv er videreformidlet af myndigheder på Færøerne og i Grønland. Også disse frigivne dokumenter er anonymiserede, dvs. navne og visse andre data er slettet med sort tusch. I referatet af sådanne dokumenter er disse sletninger i denne sammenhæng erstattet med krydser. Alle citater bringes med original retstavning, formuleringer etc.


Politiet på Thule Air Base

En 56-årig maskinfører med „normalt syn“ indberetter til Politiet på Thule Air Base, 3970 Dundas, i Grønland, at han den 5. januar 1981 kl. ca. 12.50 har iagttaget en flammende genstand på himlen. Dette fremgår af en udfyldt rapportformular (Form 3622 – her i maskinskrevet udgave) med journal nr. J. 3-1/81.

Observationsstedet anføres som P-Mountain-vejen, hvor iagttageren kørte mod øst-syd-øst ca. 800 m øst for DET-3-vejen. Genstanden blev set i retningen ca. sydøst til syd i ca. 45 grader til ca. 30 graders højde, hvor den forsvandt bag fjeldet.

 
Observatørens skitse af det observerede objekt på himlen.
Foto: Ole Henningsen

På rapportens side 2 har iagttageren tegnet genstanden som en firkantet, flammende flade, der faldt lige ned. Den lyste flammende som en mellemting mellem rødt og hvidt, hen imod gulligt som et julelys. Den trak ingen „hale“ efter sig. Størrelsen: „Den virkede stor“, og iagttageren tænkte på helikopteren, som han troede faldt ned.

Under punktet om genstandens opførsel i luften (eksplosioner, røg, lyd o.l?) noteres det: „Intet blev hørt til lyd, hvilket iagttageren heller ikke mente at kunne, idet han var kørende i en temmelig larmende bil. Ingen røg. Det var næsten helt mørkt, men himlen var svagt blå i iagttagelsesretningen, klart i vejret, ingen skyer“.

Oplysninger, der kan give holdepunkter for flyvehøjden, kan ikke oplyses, men det anføres, at iagttageren havde en fornemmelse af, at det var „tæt“ på, dvs. 3-400 m.

Genstandens fart (formularens formulering: evt. antal sekunder, det tog genstanden at gennemflyve en nærmere angiven strækning eller vinkel angivet med et par pile): ca. 2 sek., virkede som „normalt“ faldende, og ikke hurtigt som et „stjerneskud“.

Det noteres, at iagttageren følte, at genstanden – hvis den ramte jorden – ville ramme 5-6 km fra iagttagelsesstedet.

Denne skriftlige 2 siders rapport er tilsyneladende udarbejdet den 16. januar 1981, og den indsendende myndighed er anført som: POLITIET PÅ THULE AIR BASE, 3970 Dundas. I overensstemmelse med øvrige dokumenter i Flyvevåbnets offentliggjorte ufomappe, er detaljer om navn, stilling m.v. på rapportens udarbejder anonymiseret ved udstregning med sort tusch.

Den oprindelige rapport med tilføjelser samt telex om jordskælv og kort over området. De sorte udstregninger viser myndighedernes anonymisering af de frigivne dokumenter.
Foto: Ole Henningsen


 
Kort: Henrik Klinge Pedersen
Rapporten fortsættes

På en tilføjet side 3 den 20. januar 1981 står der:

Der er her til kontoret indløbet oplysninger om, at flyvende uidentificerede objekter meget ofte ses observeret i forbindelse med, at der f.eks. i et område har været jordskælv eller f.eks. vulkanudbrud. I den forbindelse skal det nævnes, at der dagen før nærværende observation blev registreret et jordskælv i Thuledistriktet, hvilket vil sige den 5. JAN 1981 kl. 1447 GMT (kl. 1047 lokal tid for TAB). Positionen for jordskælvscentret var 76,08 N, 67,82 W liggende 10 km under jordoverfladen, styrken var 4,1 målt efter Richterskalaen.

Nærværende jordskælvscenter er beliggende nøjagtig 50 km ca. SØ for Thule Air Base, mellem P-Mountain og Savigsivik.

Observationsretningen for det flyvende objekt den 5 JAN 1981 er ca. retningen mod jordskælvscentret.“

Rapportskriveren tilføjer: „Fortsat samme dag. Det skal bemærkes, at undertegnede den 5. JAN 1981 kl. 1305, straks efter anmeldelsen, talte med xx xx, J-Site, for at høre, om man der på radarstationen havde observeret noget, hvilket ikke var tilfældet, idet man ‚ser den anden vej’.

Endvidere kontaktede jeg RAPCON kl. 1308. Heller ikke her havde man observeret noget på radar (flyradar), og efter en nærmere undersøgelse kunne det konstateres, at man ikke manglede eller savnede noget fly eller helikopter over Nordpolarområdet.“

Begge de to nye tilføjelser er forsynet med underskrift m.v., der er fjernet i forbindelse med offentliggørelsen af dokumenterne. På et medfølgende landkort over området er indtegnet iagttagelsessted og -retning.

Rapporten er endvidere vedlagt en telexmeddelelse om jordskælvet skrevet af den danske forbindelsesofficer ved Thule Air Base og stilet til „ionlab“ på basis af oplysninger fra USGS, National Earthquake Information Service, om det nævnte jordskælv.

Luftfoto af snedækket Thule Air Base.


Videresendt til Grønlands Kommando

Det fremgår af følgende dokument, at disse oplysninger er fremsendt til Politimesteren i Grønland, der den 2. februar 1981 videresender materialet til Grønlands Kommando i Grønnedal. Grønland er en selvstændig politikreds i rigsfællesskabet. Politikredsen er organisatorisk placeret under Justitsministeriet, og Politimesteren, der har ansvaret for administrationen, er placeret i Nuuk.

Grønlands kommando, GLK, ledet af en stabschef, er en niveau-II myndighed direkte underlagt Forsvarskommandoen (2010) med bl.a. følgende opgaver: Det militære forsvar af Grønland, farvandsovervågning, suverænitetshævdelse, eftersøgning og søredning, samt fiskeriinspektion og støtte til det grønlandske samfund mv.

Den supplerende beretning fra Politiet ved Thule Air Base fortæller om radarmålet og sendes efterfølgende af Politimesteren i Grønland videre til Grønlands Kommando.
Foto: Ole Henningsen


Radarobservation på Thule Air Base

Fredag den 6. februar 1981 kommer en ret så spændende tilføjelse til den tidligere observationsberetning udarbejdet af den ihærdige politimedarbejder i Thule:

„FORTSÆTTELSESRAPPORT vedr. lysfænomen iagttaget ved Thule Air Base den 5. JAN 1981.

Basecommander xx xx, Thule Air Base, meddelelte mig den 22. JAN 1981, at chefen for xx, xx xx havde observeret det flyvende objekt/lysfænomenet på deres radar den pgl. dag til trods for, at jeg ikke var blevet underrettet derom, da jeg straks efter den telefoniske anmeldelse hertil, rettede telefonisk henvendelse til xx.

xx xx var imidlertid bortrejst på ferie den 22. JAN 1981.

xx xx, Thule Air Base, har i dag til undertegnede via xx xx forklaret, at man den 5. JAN 1981 kl. 1350 på radaren observerede et uidentificeret flyvende objekt i retning af 165 grader retvisende fra basen (240 grader fra magnetisk nordpol).

Afstanden var ca. 15 nautical miles. Hastigheden var meget langsom, idet det bevægede sig mod øst med en fart af 20-40 knob. Fra den specielle radar, objektet blev observeret, er det umuligt at nøjagtigt at sige, hvilken højde, objektet befandt sig på, men det var mellem 2.000 og 30.000 feet.

Med hensyn til objektets størrelse oplyses det, at det gav ca. samme signal som hvis det havde været et fly af typen C-14 (det/de sidste bogstaver af flytypen kan ikke læses på dokumentet /red.). Objektet blev observeret på radaren i 20-30 sekunder.

 
En af radarerne ved Thule Air Base.

xx xx oplyser på forespørgsel, at årsagen til, at jeg intet fik at vide ved min henvendelse til xx xx den 5. JAN 1981, sandsynligvis er den at man ikke ønsker at oplyse om noget, ‚der ikke bør være der’, idet det ofte regnes som fejl ved radaren. Endvidere er sådanne radarobservationer ikke sjældne idet man gennemsnitlig en gang hver anden til tredie uge har ‚et signal der ikke bør være der’.“

Denne „Fortsættelsesrapport“ fra Thule modtages og videresendes af Politimesteren i Grønland den 26. februar 1981 i en skrivelse med Journal Hj. nr. 06.03-2/81 til Grønlands Kommando i Grønnedal om observationen af lysfænomenet den 5. januar 1981 fra Thule området. Skrivelsen er med j. nr. st/mm stilet til Grønlands Kommando, 3930 Grønnedal og lyder:

„I tilslutning til den herfra den 2. februar 1981 fremsendte beretning fra politiet Thule Air Base vedrørende observation af lysfænomen den 5. januar 1981, fremsendes hermed en supplerende beretning fra politiet, hvoraf fremgår, at et uidentificeret flyvende objekt på det pågældende tidspunkt tillige er observeret på de amerikanske styrkers radaranlæg.“


Rapportens vej gennem systemet

Dateret den 2. marts 1981 er der udarbejdet en kommentar til den modtagne indberetning fra Politiet ved Thule Air Base. Det er tilsyneladende en medarbejder ved Grønlands Kommando (GLK), der er ansvarlig for kommentaren, som knytter et par rettelser samt forsøg på forklaring til den originale indberetning og i sin helhed lyder:

„Kommentarer til indberetning fra Politiet Thule AB vedr. observation af lyssignal.

Det fremgår af oplysningsskemaet at xx kl. ca 1250 lokal tid iagttager et faldende lysende fænomen i SØ-lig retning og kl ca 1300 (tidspunkt ikke direkte anført) informerer politiet TAB (Thule Air Base) om fænomenet, der af HJS (må være observatørens initialer, der ikke er blevet slettet /red) antages at kunne være nedstyrtende helikopter.

Det fremgår ikke om Politiet informeres via bilradio eller om andre (brandstationen) er blevet informeret først, eller om xx er kørt tilbage til basen for mundtligt at informere Politiet. Skemaet er dateret 16/1 men det fremgår ikke hvornår xx har givet de i skemaet anførte mere udførlige oplysninger. Der anføres i tilføjelserne at jordskælvet indtraf 5/1 kl 1447, men ifølge signal fra usgs skete jordskælvet 4/1 1447z = 1047 lokal tid, altså ca 26 timer før xx iagttagelser.

Tidspunktet for iagttagelsen er xx lokal middag, men i mørketiden ved nymåne, hvor selv sydhimlen er mørk, men afstandsbedømmelse af uidentificeret genstand der iagttages som lys uhyre vanskelig, snarest umulig, ligesom størrelsesangivelse er umulig, når afstand ikke kendes.

Nordlys forekommer sjældent ved Thule, kun ca 10 % af tiden, og vil ses i sydlig retning. Iagttagelsen kan således være et nordlys i 100 km højde flere hundrede k, syd for Thule AB. Iagttagelsen kan også være et afgrænset område på bjergskråningen mod P-Mountain der tilfældigt oplyses af en projektør der langsomt lyser ned over skråningen.“

Navn, underskrift m.v. på kommentaren er fjernet i forbindelse med offentliggørelsen af dokumentet. Det fremgår ikke direkte af dokumenterne, men rapporten er naturligvis senere videresendt til danske myndigheder, bl.a. Flyvertaktisk Kommando i Karup (FTK), hvor den findes i Flyvevåbnets ufomappe, samt efterfølgende – som andre uforapporter – arkiveret hos Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Luftfoto af Thule Air Base ved sommertid.

Thule Air Base (TAB) er en amerikansk militærbase med lufthavn i det nordvestlige Grønland. Basen blev i 1950’erne under Den Kolde Krig opført som et tophemmeligt projekt under kodenavnet »Operation Blue Jay«.

Gennem årene har basen desuden fungeret som radarstation. Dels i forbindelse med fredelige formål som meteorologi, dels militært bl.a. som en del af de varslingssystemer, der skulle kunne advare USA ved et eventuelt missilangreb.

I 1961 blev Ballistic Missile Early Warning System (BMEWS) som det første anlæg sat i funktion under navnet (J-Site). Det skulle give varsling om affyring af ballistiske missiler. Oplysningerne blev videresendt til NORAD i Cheyenne Mountain i Colorado, USA, hvor man her skulle beslutte yderligere handling.

I 1980’erne iværksatte man udskiftninger af de efterhånden gamle radaranlæg og lod dem erstatte af nogle nyere og mere moderne. I 2006 startede igen en modernisering af området.


Uforapport fra Politiet i Godhavn

Politiet i Godhavn i Grønland modtager den 25. oktober 1983 en henvendelse om en ufoobservation gjort af en lokal beboer. Dette meddeles straks videre til Grønlands Kommando (GLK) i en telexmeddelelse, der senere sammen med politiets rapport af GLK er videresendt til FTK. Politiets rapport med Journal nr. J 5 -13/83 lyder i sin helhed:

„RAPPORT
xx, boende xx i Godhavn der skulle have observeret en uidenficerede objekt -UFO- fredag den 21. OKT 1983 kl. ca. 0425 fra Alderdomshjemmet, Estap avk., 3953 Godhavn sammen med en anden pige blev i dag kl. 1020 personligt kontaktet af undertegnede.

Hun forklarede, at hun havde arbejdet fredag nat i Alderdomshjemmet som nattevagt sammen med en anden pige ved navn xx xx, hvor hun kl. ca. 0425 observerede en objekt en meget lysende lige over horisonten syd-øst for byen og meget langt afstand, medens hun kikkede på den nærmede den sig, hvor den til sidst meget klart. Derefter holdt den sig på samme position i ca. 1 times tid.

xx xx havde også set dette. Afhørte havde i første omgang troet, at dette var synsbedrag, med da denne pige også kunne se den var hun klar over, at dette var ikke synsbedrag. I dette 1 times tid havde denne objekt flyttet sig ca. 40 cm mod syd.

Medens hun kikkede på denne objekt bemærkede hun, at der var tre personlignende skikkelser i selve kuplen, hvor de to yderste var helt sorte og de bevægede som om de arbejde i et eller andet. Men den midterste havde ikke bevæget og dennes hoved var sort og kroppen var helt rødt og underkroppen også sort.

Afhørte havde åbnet vinduet for at prøve, om der hørtes nogen lød, men kunne intet høre. Pludseligt farer objektet i meget hurtigt fart mod hende, hvorfor hun gemte sig og flygtede til andet værelse sammen med xx xx. Da de kikkede ud igen var den standset igen og holdt den i luften.

Kl. 0530 begyndte den at bevæge sig igen, men denne gang opad, hvor den fortsat og forsvundet helt. Efter ca. 5 min. efter kom den pludseligt igen på samme position igen, indtil kl. 0550. Og denne gang forsvandt den igen opad i meget hurtigt fart. Senere havde de ikke set objektet.“

Navnet på rapportens udarbejder - en politiassistent - er fjernet inden offentliggørelsen af dokumenterne.


Politiet i Egedesminde

Onsdag den 2. november 1983 udfærdiger en medarbejder ved Politiet i Egedesminde en rapport om en ufoobservation. Han fremsender sine oplysninger til Grønlands Kommando (GLK). Det fremgår af andre dokumenter, at GLK straks ved denne første henvendelse videresendte oplysningerne i en telexmeddelelse, som er registreret hos Forsvarskommandoen (FKO) den 3. november 1983. Meddelelsen er af GLK fremsendt til RDFQE/FE og til info til RDFQC/FKO. Meddelelsens klassifikation TIL TJENESTEBRUG er overstreget.

„Politiet i Egedesminde har oplyst at fire pålidelige personer i Egedesminde har obs en flyvende genstand to gange. Første gang 022145z til 022215z. Det andet tidsrum er ukendt. Ligeledes har et skib i farvandet obs en lyskegle i skyerne.

De to første obs drejede sig om en genstand som bevægede sig langsomt og viste røde lys samt et kraftigt hvidt retningsbestemt lys. Den første genstand form beskrives som aflang (luftskibsform) og den anden som kuppelformet.

FIC (fic bgsf) oplyste at der ikke havde været noget at obs på radar i det pågældende tidsrum. Politiet i Egedesminde blev anmodet om at optage rapport.“


Politirapport

Politirapporten i Egedesminde har følgende ordlyd:

„xx, pnr. xx, xx, henvendte sig d.d. kl. 1945 til mig personligt, idet jeg i anledning af anden politiforretning befandt mig på Wille Brandtsvej, Egedesminde. Han forklarede, at han i tiden mellem kl. 1845 og 1935 d.d. fra sin bopæl havde observeret 2 uidentificerede objekter over Manitsokøen. Iagttagelserne var gjort sammen med 3 andre personer.

Den først UFO havde han holdt under observation i ca. 1/2 time fra kl. 1845 og havde form nærmest som et luftskib. Han så først et hvidt lys højt oppe i luften over Manitsoq-øens fjeld. Objektet lyste med et hvidt projektørlignende lys ned i vandet mellem Manitsoq og Angissoq og rettede derefter projektøren mod fjeldet på Manitsoq, hvorefter den lyste i nordlig retning. Objektet lignede nærmest en kahyt og efterhånden blev der tændt flere hvide lys, måske 4-5 på stribe. Derefter tændtes en meget stærkt hvidt lys ovenpå objektet. Det lignede nærmest en toplanterne på et skib, men til forskel herfra, havde dette lys nærmest karakter af en projektør, der lyste meget kraftigt fremad. Dette lys sad forrest på objektet. Genstanden begyndte nu at bevæge sig mod nord, for herefter at forsvinde i nævnte retning, ca. 1/2 time efter første observationstidspunkt.

Da objektet var forsvundet bemærkede anm. nu en anden genstand over Manitsoq-øen. Denne genstand havde form af en rund, boldlignende genstand. Den dukkede pludselig op bag ved Manitsoq-øen og var oplyst med et hvidligt lys. Objektet lyste nu ind mod land (Ausiaitøen) og herefter mod Manitsoqfjeldet. Objektet befandt sig også et godt stykke over vandet og begyndte at bevæge sig sydpå i langsom glideflugt, samtidig med at den dykkede let nedad mod vandet.

Den satte nu farten lidt op og pludselig tændte den 2 røde lys, der lyste konstant og var meget skarpt. Lyset blev tændt nedenunder objektet, og dette skete ca. over Kajoq-øen. Straks efter blev der tændt et nyt hvidt lys nedenunder de 2 røde lys. Dette lys var væsentlig skarpere end det oprindelige hvide lys. Objektet forsvandt herefter sydpå, hvor det forsvandt ca. kl. 1935.

Anm. som hans 3 øvrige mediagttagere benægtede, at de kunne have taget fejl af et skibs lanterner, ligesom de 2 røde lys på det sidst observerede objekt kunne være lanterner ved havneindsejlingen til Egedesminde. Disse lanterner blinker iøvrigt.

Objekterne var så langt over havets niveau, at det ikke kunne dreje sig om søfartøjer.

Anm. eller de øvrige havde ikke hørt motorstøj fra objekterne. Såfremt det havde været luftfartøjer af den gængse type, ville de have kunnet høre det, idet afstanden fra observationsstedet til objekterne skønsmæssigt udgjorde ca. 1 km.

Undertegnede foretog herefter i tiden mellem kl. 2000-2050 observationer forskellige steder på byens højdepunkter sammen med anm., men herunder blev der ikke gjort observationer af interesse.“

Underskrevet af en politiassistent med navnet bortredigeret. Politiassistenten er særdeles ihærdig, og han fortsætter med yderligere kommentarer på sin første rapport:

„Grønlandskommandoen ved vagthavende officer tlf. underrettet kl. 2130. Han kunne oplyse, at der på nuværende tidspunkt ikke var indløbet andre meldinger om UFO'er over Egedesminde. Egedesminde Radio ligeledes kontaktet og underrettet. De havde heller ikke modtaget meldinger om UFO'er. De kunne oplyse, at flg. skibe var anløbet havn i Egedesminde indenfor det relevante tidspunkt. 1) »Bistrup« kl. 1915. 2) Passagerskibet »Tugdlik« kl. 1940 fra Jakobshavn og 3) p/k »Elith Knudsen« kl. 1945 fra Christianshåb. Ingen skibe var udsejlet på det relevante tidspunkt.

Grønlandskommandoen meddelte tlf. kl. 2215, at der ingen luftfartøjer havde været i området på det påg. tidspunkt. Derimod var der så småt ved at indløbe andre meldinger om UFO'er i området omkring Egedesminde, men det tillagdes på nuværende tidspunkt som rygtedannelser.

Egedesminde Radio meddelte tlf. kl. 2215, at man havde en opringning fra KGH-skibet »Orsiaat«, Godthåb, hvor besætningen kort før kl. 2200 i dag havde observeret et meget skarpt hvidt lys oppe i skyerne over Qutdlissat.

Det skal dog bemærkes, at det ikke var i den anledning, at besætningen opkaldte Egedesminde Radio, men blev gjort bekendt med af telegrafisten på E. R., at der var gjort observationer af UFO'er her i byen i aften, hvorpå man fortalte om ovennævnte observationer. »Orsiaat« skulle iøvrigt anløbe havn i Egedesminde i morgen.“


Politiet i Godthåb

I det offentliggjorte materiale fra Grønland findes en ufoberetning tilsyneladende udarbejdet af en privatperson den 14. november 1983 og ifølge påtegning indgået til Politiet i Godthåb, formentlig 16. november 1983. Herfra ses af en (meget svag) påtegning, at rapporten også har været videresendt til Grønlands Kommando (KLG), hvor den har Jr. nr. 351.2.

Den skriftlige rapport om en ufoobservation den 14. november 1983 indberettet til politiet i Godthåb.
Foto: Ole Henningsen

Rapporten lyder i sin helhed:

„Nu har jeg endelig set ufo'er. Mandag d. 14 November 1983, Kl. 01.43...

fig.1.: Der var to lysende pletter, de kom fra Øst til Vest hver gang, fra store Malene til Nordlandet.
Jeg lå i min seng og kunne ikke sove, så drejede jeg hovedet op imod vinduet for at se om det var blevet stjerne klart, eller om det evt. var blevet bedre vejr. Ca. 2 sek. efter jeg kikkede op kom der een lysplet, lidt stærkere end en stjerne, så tror jeg at der er et stjerne skud, men da der kommer en lysplet mere, paralelt med den anden men lidt bagude, for jeg op og åbner vinduet, jeg betrakter dem længe (Ca 4-5 sek.) Så tager jeg kikkerten for at se om det skulle hjælpe, men de var stadigvæk lige utudelige, de fløj meget upræcist, og til sidst krysede de hinanen, og forsvandt. Opservationstid. ; 7-8 sek.

Fig. 2.: Der gik ca. 1 min. da der kom to til, men med en meget mindre afstand af hinannen. Jeg var stadig i vinduet lige der, 3e9 prøvede at se efter dem i kikkerten, men jeg kunoe ikke fange dem, pg så så med øjnene igen. De forsvandt hurtigt igen. Opservationstid. ; 4-5 sek.

Fig. 3.: Der gik nu mere end 4 min. før der skete noget, men jeg fandt ud af at hvis der viste sig noget mærkligt på himlen igen, så ville jeg ikke ligge her inde mere. Jeg hører to personer snarke nede på vejen, sætter mig op i sengen for at se hvem det er, men jeg kender dem ikke, så ser jeg 4 lyspletter komme over blokken (jeg vil regne med at de var omkring 500-600 meter oppe hvergang) denne gang var der 4 lys samlet i en række, om farten kan jeg ikke sige andet end de var 3 sek. om at komme fra min blok og langt ud over vandet ved Nordlander, og det er hurtigt. Jeg åbnede vinduet for at kalde på de to mænd, jeg råbte halvhøjt. : ‚Se der, se der’ og peger op på lysene, de to mænd vender sig nervøst om og err i retning af min arm, men de forsvinder lidt efter, så fortalte jeg om de lys der lige havde været, så spurgte de om det var som lyn, men det var det jo ikke, jeg bad dem om at se efter når de gik hen ad vejen, det skulle de nok. Nu ville jeg ud og kikke, så jeg hopper i tøjet, og tager min kikkert og lister ud (Det skal lige siges at min far er orienteret om 'sagen' men han nåede ikke at se dem.) så. jeg gik ud af det røde etage hus og op på fjeldet bag min blok og mill. barakken.
Nu er jeg meget interseret i ‚ufo fænomenet’. Jeg har læst en del forskellige artikler om sådanne opservationer, så jeg var helt ivrig. Jeg stod der oppe i ca. 10-15 min., da der viser sig noget igen, det kommer stadig ude fra øst, eller nærmere betgnet lige over store Malene denne gang var der kun een, den kom ganske langsomt hen over byen jeg brugte ikke kikkerten fordi at det nok ikke ville hjælpe særlig meget, da denne ene er væk kommer der tre til i denne form.:

 
   
 

Det sker en gang til at de kommer over igen, henholdsvis 1, 2 ell. 3. Den næste gang der sker noget, sker det ude fra Malene-bugten, de kom samlet op fra foden af Store Malene, og i de fløg i denne form ...

De vendte og vred sig som en vand dråpe i langsom gengivelse. Nu vidste jeg at der var 5 lys, så jeg havde nu noget at regne med. Der gik omkring 20 min. imellem hver opservation, så jeg havde næsten vændet mig til hvornår de ville komme frem, og jeg vidste at de ville komme ude fra Malene af. Hver gang at de fløj over, kom der en projektør lysende op imod dem ude fra vandet hvor der lå en trawler og lyste ned på vandet, så hvis der er nogen som måske også har set dem, så er det manden ved projektøren på den trawler.

Alle de gange jeg så dem kom der ikke en lyd fra dem. De sidste 2 gange de var fremme, så jeg efter dem i kikkert og det ligned nærmest en mat kalk. hvid fugl.:

Eller også var det af denne form.: der bare vippede hele tiden.

Jeg tænkte om det kunne være en fugl eller flere, men de kan ikke flyve så roligt og slet ikke så hurtigt. (ved 3. opservation).

Nærmere oplysning på tlf. xxxx

Kopier sendt til flg. i Danmark: xx, xx, xx, xx,xx samt til Politiet i Nuuk.

Tro det eller ej. denne beretning er sandfærdig.“


Politiet i Angmagssalik

En medarbejder ved Politiet i Angmagssalik (i dag: Ammassalik) udarbejdede den 5. maj 1984 denne notits med Journ. nr. J 5-17/84 vedr. en observation den 21. oktober 1983:

„NOTITS - vedr. observation af en lysfænomen fredag den 21. OKT 1983 kl. 0200 - 0300

xx xx, der havde hjemmevagt tilkaldte undertegnede over radion den pgl. nat kl. 0200 råbende over tjenesteradioen ‚I xxxxxx, du vil nok ikke tro på mig, jeg ser en UFO mellem Kulusuk og Kuummiut’. Jeg anmodede ham derfor at han kører forbi mig, således jeg kunne tage nogle billader, hvilket han gjorde.

Lysfænomenen blev herefter også af mig observeret på samme sted, som ovenstående opgivet, men nærmere Kulusuk. Lyset er ret stor oig var meget srtørre en alm. stjerne, og var meget klart. Vi havde den under observation i een time uden at den reagerede eller på noget andet måde flyttede sig fra sit position, hvorfor jeg kørte hjem igen.

Næste dag var den der igen, hvorfor jeg troede, at det var nordstjernen, men trejde dag var den væk.

Den 26. OKT 1983 kl. 0223 havde pb. xx xx observeret et lignende, men havde i døgnrapporten beskrevet, som værende nordstjerne. Jeg vedlægger negativet, som kan fremkaldes. Jeg har taget flere billeder, men havde fået rystelser, hvorfor der kun er, som ikke var rystet.

Vi har desværre ingen blanketter / skemaer, der er beskrevet i Politimesterens Dagbefaling I nr. 14.

POLITIET I AMMASSALIK, den 05. MAJ 1984“

Navn mv. på medarbejderen, der har udarbejdet notitsen, er fjernet inden offentliggørelse, men af et efterfølgende dokument fremgår det, at der må være tale om stationslederen. Notitsen og negativer sendes ifølge dokumenterne fra Politiet i Angmagssalik til Politimesteren i Grønland i Godthåb, hvorfra den med ref. Hj. nr. 06.03-12/84 mv/mdc den 22. maj 1984 videresendes til Grønlands Kommando i Grønnedal med bemærkning om, at negativerne returneres efter eventuel aftryktagning med henblik på genudlevering til stationslederen.

I Grønlands Kommando er sagen journaliseret som GLK 00759, Jr. nr. 351.z 29. maj 84. Desværre er der ingen steder i de offentliggjorte dokumenter spor efter negativer eller aftryk af de nævnte fotos.


NATO-radarstationen på toppen af Sornfelli (749 m) på Færøerne.

Melding fra Flyvestation Tórshavn på Færøerne

Den 8. november 1986 blev Flyvestation Tórshavn på Færøerne kontaktet af en kvinde, der sammen med to ledsagere i bil havde observeret et lysfænomen på himlen i nærheden af flyvestationen. Den 10. november 1986 udarbejder og fremsender Flyvestation Tórshavn på Færøerne følgende skrivelse til Flyvertaktisk Kommando (FTK) i Karup med ref. 100-289 om sagen:

Emne: Rapport om uidentificerede flyvende genstande, DEN INT 209.
1. Flyvestation Tórshavn (FSNTOH) blev 8 NOV 1986 telefonisk kontaktet af xx xx (navnet på observatøren fjernet i forbindelse med offentliggørelsen af Flyvevåbnets ufomappe) fra Suderoy ang. et lysfænomen, der var blevet observeret i umiddelbar nærhed af FSNTOH operationsområde natten til den 8 NOV 1986.

2. På grundlag af xx xx observationer fremsendes hermed en foreløbig DEN INT 209. Endelig rapport vil senere tilgå i form af rapportblanket (form 3622), der d.d. er rekvireret ved FMK.

3. Den følgende forklaring er en bearbejdet afskrift af vagthavende officers notater fra telefonsamtalen der fandt sted 8 NOV 1986 kl. ca. 1020.


FORKLARING

„4. Natten til d. 8 NOV var xx xx og to ledsagere på vej mod Tórshavn i bil. Da bilen drejede ind i Kollefjord kl. 0058 observerede de tre passagerer et usædvanligt fænomen på himlen i vestlig retning. Det drejede sig om en lysende genstand der virkede som om den var ganske nær ved fjeldtoppene. Genstanden var meget tydelig på nattehimmelen og lignede ikke noget de tre iagttagere tidligere havde set.

Bilen fortsatte mod Tórshavn og kom således forbi FSNTOH, der ligger på denne rute. Ved passage af FSNTOH forekom det iagttagerne, at genstanden svævede lige over radomerne på toppen af Sornfelli. Det så nu ud som om genstanden blev belyst med kraftige hvide projektører fra FSN operationsområde. Det hvide lys var meget klart og kunne ses som koncentrerede stråler i luften.

Selve genstanden var helt tydelig og beskrives således af xx xx

  • Orangefarvet lys som fra et glødende bål.
  • Virkede meget stor dvs. forholdsvis større end en normal fuldmåne.
  • Lyset strålede fra den, men himmelen var ikke farvet.
  • Virkede rund, men var muligvis mangekantet.

De tre personer var overbeviste om, at fænomenet måtte have tilknytning til FSNTOH, men for en sikkerheds skyld besluttede de sig for at køre ind (til Flyvestation Tórshavn /red.) for at spørge. Grundet uheldige omstændigheder bl.a. i forbindelse med ombygning fik de imidlertid ikke kontakt med vagthavende officers assistent, der opholder sig i indkvarteringsområdet, hvorfor de besluttede sig for at køre videre. Lysfænomenet kunne observeres lige indtil kort før ankomsten til Tórshavn, hvor fjeldene hindrer udsynet. Bilen ankom til Tórshavn kl. 0145

5. Efter at have talt med xx xx kontaktede vagthavende officer politiet i Tórshavn, Færøernes Kommando og Vagar Lufthavn, men ingen af disse myndigheder kendte noget til fænomenet. I løbet af natten havde operatørerne observeret nordlys på radarscopet, men xx xx der ved flere lejligheder har set nordlys, afviste at det kunne være det hun havde set. Det skal bemærkes at FSNTOH ikke råder over lyskastere, og at der den pgl. nat ikke var øvelsesaktiviteter af nogen art.

6. FSNTOH har ingen forslag til forklaring af fænomenet.“

Flyvestation Tórshavns rapport til Flyvertaktisk Kommando om en borgers observation af et ufofænomen i november 1986.
Foto: Ole Henningsen


Ingen andre dokumenter om sagen

I denne sammenhæng skal det påpeges, at ufomappen indeholder en lang række rapportskemaer og bl.a. korrespondance, som er fremsendt til Flyvertaktisk Kommando (FTK) i Karup. Ikke alle rapporter sidder i kronologisk orden. Sammenblandingen af rapporter fra forskellige årstal og datoer kan være sket hos FTK ved forskellige lejligheder i årenes løb og af flere forskellige årsager. En mulighed er også, at sammenblandingen kan være sket ved forberedelsen og selve scanningsprocessen i forbindelse med offentliggørelsen af ufomappens indhold den 28. januar 2009.

Umiddelbart er det dog ikke lykkedes i Flyvevåbnets ufomappe at lokalisere en senere rapportformular 3622 eller andre uddybende dokumenter med et indhold, der refererer til denne spændende og usædvanlige skriftlige beretning fra Flyvestation Tórshavn om observationen.


Læs mere i:
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted