logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2003 > UFO-Mail nr. 22

UFO-Mail nr. 22
17. august 2003


UFO-Nyt nr. 3 er netop udkommet!

 

Den 24. april 1964 klokken 17.45 så politibetjent Lonnie Zamora et ægformet fartøj uden for byen Socorro i staten New Mexico. Ved siden af fartøjet stod to små væsner i hvide dragter! - En nærobservation af 3. grad, som det amerikanske flyvevåben efter grundige undersøgelser ikke kunne forklare. Der dukker fortsat nye oplysninger og hypoteser op om den snart 40 år gamle hændelse. De nye aspekter i sagen behandles i UFO-Nyt nr. 3.
Projekt Hvidbog

»Projekt Hvidbog« er titlen på et nyt projekt, som har til formål at samle og dokumentere erfaringerne fra SUFOI's mangeårige arbejde med at indsamle og undersøge observationsberetninger.

I mere end 40 år har SUFOI indsamlet og behandlet rapporter om observationer af himmelfænomener. Det er blevet til mange rapporter - mere end 10.000!

I begyndelsen foregik rapportarbejdet usystematisk, og praktisk taget alle observationer forblev uopklarede. Men med årene blev metoderne gradvist udviklet, og SUFOI blev efterhånden bedre til at dokumentere observationsberetningerne og identificere de fænomener (fx satellitter, fly og meteorer), som ofte kunne forklare observationerne.

Især fra midten af 1970'erne og frem til midten af 1990'erne blev der gjort et stort arbejde for at udvikle og forbedre rapportarbejdet. Dette skete bl.a. i form af opbygningen af et landsdækkende net af rapportoptagere og afholdelsen af rapportoptagerkurser, hvor deltagerne blev undervist i metoder til at interviewe observatører, undersøge rapporter for mulige forklaringer mv.

Når vi selv skal sige det, blev vi faktisk „ret gode“ til at optage og undersøge rapporter. Så gode, at de daværende ledere af SUFOI's Rapportcentral (Torben Birkeholm) og SUFOI's Alarmcentral (Ole J. Knudsen) i UFO-Nyt nr. 6/84 kunne konkludere, at SUFOI nu var i stand til at forklare op til ca. 90% af alle observationer som misfortolkninger af kendte fænomener.

En af årsagerne til, at SUFOI's rapportarbejde blev så udviklet og velfungerende, skal utvivlsomt søges i den erfaring og opbygning af viden, som mange års ihærdigt og sagligt rapportarbejde havde givet SUFOI's rapportoptagere. Mange af disse erfaringer blev løbende viderebragt i UFO-Nyt i form af artikler om observationer og om rapportarbejdet.


Ned ad bakke
Fra midten af 1990'erne vendte billedet, og det gik ned ad bakke for SUFOI's rapportarbejde. Antallet af aktive rapportoptagere faldt, og det blev vanskeligere og vanskeligere at få behandlet de mange observationshenvendelser, som vi fortsat modtog.

Trods flere forsøg på at skaffe nye rapportoptagere - bl.a. gennem afholdelsen af rapportoptagerkurser - fortsatte faldet i antallet af rapportagere. Siden 2000 har rapportarbejdet i SUFOI derfor været sat på „vågeblus“ og består i dag næsten udelukkende i at indsamle observationsberetninger via vores hjemmeside på internettet. En egentlig behandling af rapporterne er der ikke ressourcer til.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi i SUFOI har begrædt udviklingen - men da foreningens virksomhed ene og alene baserer sig på frivillig arbejdskraft, har vi ikke kunnet gøre meget for at ændre tingenes tilstand.


Nu eller aldrig
Som situationen ser ud i dag, er der ingen grund til at tro, at SUFOI inden for en overskuelig tidshorisont (hvis nogensinde!) kan få genetableret samme veludbyggede rapportarbejde som i 1980'erne og 1990'erne. Som en konsekvens af dette, vil den viden og erfaring, som over en lang årrække er blevet opbygget - og som for en stor dels vedkommende kun findes i „hovederne“ på de mange, erfarne rapportoptagere - nu stille og roligt forsvinde. Det er derfor netop nu mere påtrængende end nogensinde tidligere at få dokumenteret erfaringerne fra de mange års rapportarbejde i en samlet form, så denne viden kan bevares for eftertiden. Dette er baggrunden for, at SUFOI på repræsentantskabsmødet i marts 2003 besluttede at igangsætte et nyt projekt, som vi kalder for »Projekt Hvidbog«.


Den metodiske viden i fokus
Projekt Hvidbog sætter først og fremmest fokus på den erfaring og viden, som SUFOI over årene har udviklet i forhold til metoderne til at indsamle og behandle rapporter. Dette kan man kalde den metodiske viden.

På et principielt plan kan man skelne mellem to slags viden: Dels den metodiske viden, dels viden om ufofænomenet i sig selv.

Med metodisk viden menes de erfaringer, som er knyttet til SUFOI's mangeårige arbejde med at lave rapportoptagelser og behandle, efterforske og fortolke observatørers iagttagelser (det vi normalt kalder „rapportarbejdet“).

Med viden om ufofænomenet „i sig selv“ menes den viden om ufofænomenets (eller ufofænomenernes!) art og oprindelse, som kan udledes af de mange observationsberetninger, der er blevet indsamlet.

Mens denne skelnen mellem metodisk viden og viden om fænomenet „i sig selv“ kan være meningsfuld på et principielt plan, er tingene på det konkrete plan langt mere „mudrede“ og uigennemskuelige. De to vidensfelter er nemlig indbyrdes tæt forbundne og oftest ganske uadskillelige. Dette har at gøre med det velkendte forhold, at det sete afhænger af øjnene, der ser. Eller sagt med andre ord: Den viden, vi over årene har indsamlet om ufofænomenets art og oprindelse gennem rapportarbejdet, afhænger af de metoder, som vi har benyttet til at indsamle og undersøge observationsberetninger.

Det er utvivlsomt på det metodiske område, at SUFOI's viden er bedst udviklet (herunder vores viden om fejlfortolkninger af kendte fænomener). Det er derfor inden for dette område, at vi har de bedste muligheder for at nå frem til nogle klare konklusioner.

Mht. viden om ufofænomenets art og oprindelse (fænomenet „i sig selv“) er det desværre nok mere tvivlsomt, om vi med Projekt Hvidbog kan nå frem til entydige konklusioner. Det vil derfor være den metodiske viden, som er i fokus for projektets arbejde.


Udgivelse af Hvidbog i 2007
I tilknytning til projektet er der etableret en arbejdsgruppe bestående af Per Andersen, Susanne Skovlund, Torben Birkeholm og denne artikels forfatter. Alle er medlemmer af SUFOI's repræsentantskab, og flere har et indgående kendskab til området fra mange års virke i rapportarbejdet. Det er planen, at arbejdet skal afsluttes senest i år 2007 (samme år som SUFOI holder sit 50 års jubilæum) med udgivelsen af en „hvidbog“ (heraf projektets navn).

Hvidbogen vil behandle en lang række af emner og temaer, som spænder fra interviewteknik og efterforskningsmetoder til fotosager, de bedst dokumenterede uforapporter og ifoer/fejlfortolkninger.

Undervejs vil arbejdsgruppen trække på så mange kilder som muligt. Her vil det især være rapportarkivet (naturligvis) og tidligere artikler i UFO-Nyt, som vil være centrale. Men det er også planen at tage kontakt til en række tidligere aktive rapportoptagere for at få input til arbejdsgruppens arbejde og diskussioner. Desuden vil projektet blive gennemført i et løbende og tæt samarbejde med SUFOI's repræsentantskab.


Artikler til UFO-Nyt
Planerne for Hvidbogen er ambitiøse, og derfor har vi valgt at splitte projektet op i mindre dele, som vi vil tage en ad gangen. Den første del vil sætte fokus på nogle mere generelle betragtninger over rapportarbejdet og herunder gennemgå og diskutere en række overordnede tilgange, man kan anlægge i fortolkningen af rapporterne.

I tilknytning til hver del vil der blive skrevet en artikel til UFO-Nyt. Artiklen vil i overskuelig og populær form sammenfatte de centrale analyser og konklusioner fra arbejdet.

Vi glæder os til at kunne præsentere de første resultater fra Projekt Hvidbog i UFO-Nyt og håber, at artiklerne kan give anledning til debat - ligesom kommentarer og forslag fra læserne er velkomne.
Støt Støttefonden

SUFOI's arbejde udføres alene gennem frivillig arbejdskraft. Men nogle gange skal der også penge til for at realisere foreningens mål. Foruden et overskud fra UFO-Nyt finansieres mange af foreningens aktiviteter gennem SUFOI's Støttefond, der har eksisteret siden 1980.

Der står i dag kr. 9.000 i fonden, men SUFOI vil have brug for endnu flere midler for at kunne gennemføre de kommende aktiviteter.

På vores ønskeseddel står der:

  • En ny plancheudstilling. Den nuværende er utrolig populær og lånes ud til mange biblioteker og arrangementer - men den er helt nedslidt og skal fornys.
  • Et stort ufo-arrangement i 2007, hvor foreningen fylder 50 år! Det er slet ikke for tidligt at tage fat på planlægningen af dette, men en forudsætning er, at der er midler til afholdelse af et sådant arrangement.
  • Nyt oplag af heftet »Når du ser et stjerneskud«. Igen en af foreningens succeshistorier, hvor Tipsmidlerne/Undervisningsministeriet støttede udgivelsen af dette oplysningshefte i et oplag på 15.000 eksemplarer. Disse er nu væk, og vi har hårdt brug for et nyt oplag. Desværre vil Tipsmidlerne ikke støtte et nyt oplag, så vi må selv finansiere det.
Vi modtager derfor meget gerne støtte fra UFO-Nyts læsere og andre, der med et lille (eller større) bidrag ønsker at bidrage til gennemførelsen af disse aktiviteter. Bidrag kan fremsendes på foreningens girokonto 9 11 77 25. Anfør venligst „Støttefond“ ved indbetaling.
Ukendt objekt ved rumstationen

Den 7. ISS-ekspeditions logo.

NASA forsøger i øjeblikket at identificere et lille objekt, der blev filmet af besætningen om bord på den internationale rumstation ISS torsdag morgen den 12. juni 2003.

Den amerikanske astronaut Edward T. Lu fik øje på objektet uden for vinduet i rumlaboratoriet Destiny laboratorium og tog billeder af det.

„Han beskrev det som et rektangulært formet stykke metal ca. 5 cm langt“, fortalte NASA's talskvinde Kylie Moritz fra Johnson Space Center i Houston, Texas.

Det lille objekt  
Det lille objekt fotograferet af astronaut Edward T. Lu
 

„Forskerne på Jorden analyserer Lus billeder, men har endnu ikke tilstrækkelige oplysninger om objektets bane og retning til med fuldstændig sikkerhed at kunne sige, hvor det stammer fra. Det er ret sandsynligt, at det kom fra den internationale rumstation selv, da det nogenlunde havde samme fart og var i samme bane som ISS. Objektet forsvandt senere ud af syne.“

„NASA bad U. S. Strategic Command om at samle oplysninger om objektet“, fortalte NASA's talskvinde videre, men kunne ikke tilføje enkeltheder om, hvad StrategicCommando i givet fald ville foretage sig.

Når det lille objekt har tiltrukket sig en vis opmærksomhed, skyldes det bl.a., at Strategic Command også sporede et lille objekt i nærheden af rumfærgen Columbia kort efter, at den senere forulykkede rumfærge efter opsendelsen var gået ind i sin bane om Jorden.

„Det kan dog være en slags udvendig mærke, mærkat eller lignende. Gisningerne er baseret på størrelsen og udseendet, men det er nu bare en af vore første tanker“, udtaler Kylie Moritz.

  Edward Lu
 
Edward Lu er 39 år og elektronikingeniør fra Cornell-Universitet og doktor i anvendt fysik fra Stanford Universitet i 1989. Hans speciale er soludbrud. Han arbejdede for Honolulus universitet, inden han blev optaget i NASA's astronautkorps i 1994. Lu har fløjet to gange tidligere på rumfærgerne. I 1997 besøgte han Mir med STS-84, og i 2000 deltog han i STS-106 missionen sammen med Malenchenko. Han har tilbragt mere end 504 timer i rummet og foretaget en rumvandring på seks timer og 14 minutter.

NASA's teknikere havde planer om at sende billeder af sådanne mærker op til ISS, så Lu kunne sammenligne dem med det objekt, han så, og muligvis ad den vej identificere det. De nævnte mærker har nogenlunde den størrelse, som Lu beskrev.

NASA havde i den forbindelse også kontakt med de russiske forskere om det ubemandede russiske Progress forsyningsrumskib, der dokkede til rumstationen onsdag morgen den 11. juni. Men ud over sammenkoblingen med det russiske forsyningsskib var der ikke sket noget, som kunne forklare objektet.

„På grund af objektets ringe størrelse var der ingen større fare for, at det kunne skade rumstationen alvorligt. Der er derfor heller ingen planer om at inspicere stationen udefra med rumstationens robotarm“, tilføjer NASA's talskvinde.

UFO-Nyt har spurgt astronaut Lu på rumstationen, om han eller NASA's jordpersonnel var kommet frem til en endelig konklusion på, hvad objektet egentlig var, men har i skrivende stund endnu ikke fået svar på forespørgslen.

Vi har også bedt NASA om et foto af objektet i en bedre opløsning og forstørrelse, end hvad der umiddelbart var offentliggjort i NASA's fotoarkiver på internet. Læserne vil blive holdt underrettet, hvis der kommer nyt i sagen.

Astronaut Lu fortæller iøvrigt, at man fra ISS sagtens kan se andre satellitter. Det er bedst at kigge efter dem tæt på solopgang og solnedgang ligesom på Jorden, hvor det jo altså er os, der bl.a. kigger efter ISS! „Og det er faktisk ret hyggeligt at se“, tilføjer han.

 
 
Den russiske kommandør Yuri I. Malenchenko (tv.) og den amerikanske astronaut Edward T. Lu fotograferet til det officielle portræt for den 7. ISS ekspedition. Billedet er taget i Gagarin Cosmonaut Trænings Centret i Star City i Rusland.

Det er jo ofte blevet påstået, at Den kinesiske Mur er det eneste menneskeskabte bygningsværk, som med det blotte øje kan ses fra Månen. Det kan man nu ikke. Det er blot en god historie. Men astronaut Lu har fra ISS forsøgt at tage gode billeder af muren. Det er endnu ikke lykkedes, men det skyldes nu, siger han, at vejret har været for dårligt, og sigtbarheden derfor for ringe, når de har været i nærheden. Han håber dog, det vil lykkes, inden han vender tilbage til Jorden.

Man kan sagtens se byer og andre ting på Jorden, herunder pyramiderne i Egypten. Men det hjælper nu betydeligt, når man anvender en kikkert, tilføjer han. Så er det meget nemt at se havne, veje og skibe, fx store tankskibe på oceanerne.

„Man kan også se kondensstriber fra fly, og en sjælden gang får man øje på et fly for enden af en kondensstribe, hvis sollyset reflekteres i flyet“, fortæller astronauten.

Sammen med rumstationens kommandør, den russiske kosmonaut Yuri I. Malenchenko, er Edward T. Lu midt i deres seks måneders ophold på rumstationen, der forventes at slutte i oktober 2003. Så er det planen at afløse dem med et andet tomandshold af astronauter, der sendes op til ISS med et russisk Soyuz rumskib.

Edward Lu
     
Det ubemandede Progress forsyningsrumskib nærmer sig ISS.
Korncirkel ved Nakskov

Danmarks første korncirkel i år kunne ses i en hvedemark lige syd for Nakskov. Korncirklen blev opdaget fredag den 18. juli 2003 af en lokal privatflyver og blev senere meldt videre til undertegnede, der på egnen er kendt som interesseret i ufo-fænomener og korncirkler. Jeg har ved tre forskellige besøg opmålt og fotograferet aftegningen i hvedemarken.

 
Johnny Saabyes to fotos af de tre cirkler i hvedemarken syd for Nakskov.

Den aktuelle aftegning, der nu høstet, består af tre cirkler, der ligger lige op ad hinanden i en slags trekantformation. Aftegningen er trods mejetærskning af marken stadig til at se i stubmarken. Den ligger 900 m syd for Nakskov byskilt ad Maglehøjvej ved Nakskov. Fra landevejen ses den mod øst ca. 40 m inde i marken.

 
Korncirklen ved Nakskov fotograferet fra luften af Michael Olsen/Danish AirPhoto. Flere fotos kan ses på http://www.danish-airphoto.dk/cirkel/

Cirklerne er ca. 7-8 m i diameter, så hele aftegningen har en udstrækning på ca. 15-16 m. Kornet var i alle tre cirkler lagt ned i mindre baner mod urets retning, og man kunne gå ind til aftegningen gennem traktorsporene i marken. Centrum af to af cirklerne lå i traktorsporet, og den tredje cirkels placering kunne nemt konstrueres ud fra centrerne på de to øvrige.

  Kornet er lagt ned i mindre baner
 
Kornet er lagt ned i mindre baner mod urets retning i cirklerne.

Hveden var ca. 70 cm høj, og stråene er bøjet/lagt ned helt nede ved jordoverfladen. Ved mit første besøg i marken, var der tegn på, at mennesker var gået ind i marken fra landevejen til de første traktorspor. (dvs. det var ikke spor afsat af dyr, men kan have været tidligere besøgende, som jeg ikke har kendskab til). Der blev ikke konstateret huller i jorden i midten af cirklernes centrer som efter pind eller pæl.

Der er efter mine undersøgelser intet, der tyder på anden oprindelse end mennesker med en tegning (til forberedelse), et målebånd/snor og måske en times arbejde med at lægge kornet ned i aftegningen. Hvordan dette er sket, kan jeg ikke sige ud fra undersøgelserne. Det skal også pointeres, at der heller ingen forbindelse er til nogen form for lokale ufo-observationer.

Der gik nogen tid, inden korncirkelaftegningen blev kendt i en bredere kreds, og Lolland-Falsters Folketidende bragte lørdag den 2. august en større artikel skrevet af Marianne Knudsen om cirklerne i marken. Artiklen var illustreret af fotografier fra luften taget af Michael Olsen/Danish AirPhoto.

Ole Henningsen i gang med registreringen af aftegningen.  
Ole Henningsen i gang med registreringen af aftegningen.
 

Landmanden, der ejer den pågældende mark, opdagede selv aftegningerne, da han omkring den 26. juli var ude for at sprøjte afgrøden. Han tror bestemt ikke på ufo-landinger med mars-mænd på marken. I stedet mener han, at der har været spøgefugle på spil i hans mark, skriver Marianne Knudsen i Lollands Falsters Folketidende. Landmanden tog det ikke selv som en spøg, idet han anmeldte korn-nedtrampningen til Nakskov politi som hærværk.

Af hensyn til den videre høst ønskede landmanden ikke sit navn frem, så marken nemt kunne findes af alt for mange nysgerrige.

Jeg har tidligere undersøgt de seks korncirkelaftegninger, der fra 1995 og fremefter opstod ved Holeby og Maribo med samme resultat: Intet tyder på andet end menneskelig snilde.

Det kan nævnes, at jeg har tidligere sammen med en god bekendt, Filip Steenholdt, som et eksperiment har konstrueret en korncirkel til Søren Kragh-Jacobsens dogmefilm »Mifunes sidste sang«.

Vi har endvidere senere som et filmet eksperiment konstrueret en korncirkel for DRs 19Direkte, nemlig TV-avisens logo i en hvedemark ved Tune på Sjælland. I begge disse tilfælde anvendte vi et trædebræt, målebånd og en snor. Det skal dog tilføjes, at vi intet har at gøre med konstruktionen af korncirklen syd for Nakskov, men vil gerne vide, hvem der har lavet den, og hvordan, samt naturligvis hvorfor?

 
Filip Steenholdt videofilmer aftegningen.
 

Yderligere oplysninger om konstruktionen af korncirklen ved Nakskov - eller de tidligere aftegninger ved Holeby og Maribo - kan sendes til Ole Henningsen.

Hvordan man kan arbejde med konstruktionen af en korncirkel, kan ses her: Sådan kan en korncirkel opstå.

Hvis man observerer korncirkler andre steder i Danmark, vil Michael Olsen/Danish AirPhoto gerne hurtigt høre herom på tlf. 20 42 41 57, http://www.danish-airphoto.dk/ og man kan yderligere kontakte Dansk Korn-Cirkel Gruppe v/ Karlotto Ernst Lundholm på tlf. 57 83 26 54.

© Vi gør opmærksom på, at der er copyright på billederne i denne artikel. De må kun anvendes efter nærmere aftale med Ole Henningsen, Johnny Saabye og Michael Olsen, Danish AirPhoto.
Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted