logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Artikler > UFO-observationer > Hvad indeholder de danske X-Files? 1. del

Hvad indeholder de danske X-Files?

1. del

„ ... Efter at objektet langsomt har passeret 30 grader, slukkes det ene af de fire ‚dyser’, hvorefter observatøren via radioen kalder sin kone, der over radioen bekræfter, at hun kan se tre dyser på himlen med noget røg efter sig. Under radiosamtalen opstår der pludselig kraftig radiostøj, som om der var en masse folk på den ellers lukkede kanal. Efter nogle få sekunder fungerer radioen igen normalt og uden støj ...“


 
Ikke hemmeligt materiale

Flyvevåbnets såkaldte „X-Files“ i form af en brevordner med 329 sider uforapporter fra perioden 1978-2002 blev offentliggjort den 28. januar 2009. Selve offentliggørelsen og omstændighederne omkring Flyvevåbnets frigivelse af ufomappens indhold er detaljeret beskrevet i UFO-Nyt nr. 2 og nr. 3, 2009.

Kaptajn Thomas Pedersen, der var talsmand for Flyvevåbnet og stod for den praktiske frigivelse, har ved flere lejligheder i medierne gjort kraftigt opmærksom på, at ufomappens indhold ikke på nogen måde har været hemmeligt. Rent praktisk har journalister eller andre interesserede dog ikke haft uhindret adgang til brevordneren. Det indhold, der kunne betegnes som "hemmeligt", var i grunden blot observatørernes identitet m.v., som inden offentliggørelsen skulle sikres sløret, fx med sort tusch, som det ofte også ses i forbindelse med offentliggørelse af udenlandske militære arkiver.

Denne fremgangsmåde adskiller sig i princippet ikke fra SUFOI's måde at offentliggøre observatørers beretninger på gennem en meget lang årrække. Journalister og andre har ikke uhindret adgang til observatørernes identitet fra SUFOI's Rapportarkiv, med mindre dette aftales med observatørerne, eller hvis deres data i forvejen på anden måde er offentligt kendt.

Kaptajn Thomas Pedersen og Ole Henningsen med ufo-arkivet (brevordneren), som aldrig har været klassificeret eller hemmeligstemplet på nogen måde.
Foto: Ole Henningsen


Ingen sensationer

Indeholder Flyvevåbnets ufomappe så informationer, der kan få ufointeresserede til at spærre øjnene op? Det meget enkle og unuancerede svar er "Nej!". Og dog. Der er faktisk visse rapporter i materialet, der kan påkalde sig interesse. Problemet er imidlertid, at observationerne generelt ligger et godt stykke tilbage i tiden, hvilket i sig selv gør dem sværere at efterforske yderligere på nuværende tidspunkt. Endvidere er der ofte utroligt få detaljer noteret ned omkring ellers tilsyneladende spændende beretninger fra troværdige kilder. Dette gør det på det nærmeste umuligt at efterforske beretningerne yderligere.

Det korte svar er derfor stadig, at der ikke er epokegørende nye og sensationelle oplysninger i det frigivne rapportmateriale. Men rapporterne kan alligevel være interessant læsning.

Kaptajn Thomas Pedersen har selv ved flere lejligheder i medierne på forespørgsel fremhævet en af rapporterne i mappen. Det er da også en speciel rapport, som i Aalborg Stiftstidende den 6. juli 1976 blev beskrevet med overskriften „Militær vagthavende så fire UFO'er nær Flyvestation Aalborg“.

Når denne rapport specielt påkaldte sig Thomas Pedersens interesse, skyldes det ikke mindst, at han ofte har drøftet denne sag med et af hovedvidnerne. Rapporten vil blive detaljeret omtalt i næste nummer af UFO-Nyt, hvor vi også ser nærmere på nogle lidt mere omfattende observationsberetninger fra Færøerne og Grønland. I nærværende artikel forsøges givet en oversigt over ufomappens indhold generelt.


Legendariske Form. 3622

Først og fremmest er det ved en første gennemgang af materialet pudsigt, at næsten alt rapportmateriale består af et udfyldt spørgeskema, en formular, der ser ud til at have en del år på bagen. Skemaet, Form. 3622, har overskriften »SPØRGESKEMA til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende observerede „Raketter“ o.l.«. Det er da også en formular, der er udarbejdet af en officer, Per Winge, i Generalstaben tilbage i 1946, da han på Forsvarets vegne foretog undersøgelser af og indsamlede rapporter om de dengang observerede „spøgelsesraketter“. Disse lysfænomener blev observeret i stort tal i fortrinsvis Skandinavien i efteråret 1946.

Form. 3622 er måske nok primitiv set i lyset af SUFOI's senere mere avancerede skemaer, der forsøger at registrere langt flere detaljer i observatørers beretninger, men formularen har dog af forskellige årsager overlevet siden 1946 og kan ved fornuftig anvendelse sagtens registrere væsentlige detaljer omkring en observation. Det kan tilføjes, at formularen har været udbredt flere steder inden for Forsvaret i årenes løb. Forfatteren har ved selvsyn fået formularen forevist lokalt hos medlemmer af Flyvehjemmeværnet, altså Luftmeldekorpset, for år tilbage.

Der findes også i SUFOI's godt 15.000 rapporter fra de seneste 50 år adskillige tilfælde, hvor denne formular har været anvendt, eller hvor SUFOI har modtaget kopier af rapporter udfyldt på denne formular. Den var jo fra en start også udformet - som overskriften lyder - som "SPØRGESKEMA til Brug for militære og civile Myndigheder". Der er heller ikke tale om en formular, der i sig selv har været belagt med nogen form for klassificeringer, dvs. hverken militær fortroligheds- eller hemmeligheds-stempling.


Materiale i perioden 1978-2002

Rapportmaterialet i ufomappen omfatter perioden fra 1978 til 2002, og SUFOI har p.t. ingen oplysninger om, hvor rapportmateriale, div. korrespondance m.v. fra tiden før 1978 befinder sig. I observationsmappen er der en del tidsspring og ombytninger i rapporternes kronologiske rækkefølge. Dette kan være sket undervejs i årenes løb, eller det kan være sket under det praktiske arbejde i forbindelse med rapporternes frigivelse. I de allerseneste år har SUFOI fra FTK modtaget få videresendte observationsrapporter, som civile borgere har indrapporteret til Flyvevåbnet.

Foto: Ole Henningsen


Også militære observatører

Der refereres ofte til ufomappens indhold som værende de civile rapporter, modtaget af FTK evt. via andre, fortrinsvis militære kilder. Som det ses af de beretninger, der er refereret senere, findes der faktisk også nogle enkelte rapporter fra militære kilder.

De rapporter, der er udvalgt og refereret i denne artikel, er ikke sammenholdt med SUFOI's rapportarkiv, da der ikke er direkte adgang til arkivet i øjeblikket. Rapportarkivet befinder sig rent fysisk i Sverige til registrering og kopiering for eftertiden hos vor søsterorganisation UFO-Sverige. Der forsøges heller ikke fra SUFOI's side i denne omtale af udvalgte beretninger at give en mulig forklaring på observationsberetningerne.

Der er fortrinsvis lagt vægt på at præsentere et passende udvalg af arkivmaterialet, hvor dette på en eller anden måde udskiller sig fra mængden, enten det drejer sig om en detaljeret beretning, en speciel rapporterende myndighed eller lign. De givne oplysninger er forsøgt refereret med en ordlyd og sætningsbygning så nøjagtig som muligt ud fra oplysningerne på de kopierede skemaer i rapportmaterialet.


Hvem registrerer observationerne?

En første gennemgang af materialet giver indtryk af, at en stor del af skemaerne formentlig er udfyldt af vagthavende ved Flyvertaktisk Kommando (FTK) i Karup. En ikke uvæsentlig del af skemaerne er udfyldt af vagthavende ved forskellige andre militære instanser, men fortrinsvis dog inden for Flyvevåbnet. Skemaerne er derefter indsendt til FTK, der if. forfatterens informationer har videresendt kopier heraf til Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) til evt. videre behandling.

Af og til indsender observatører eller andre myndigheder tilsyneladende selv den udfyldte rapportformular, som derfor må have været i deres besiddelse eller er blevet dem tilsendt.

Rapportmaterialet omfatter også i enkeltstående tilfælde FTK-korrespondance med enkeltpersoner og andre, fx SUFOI. I den forbindelse er det interessant at bemærke, at det rapportmateriale, der er mest detaljeret beskrevet eller efterforsket, som oftest er de beretninger, hvor SUFOI på en eller anden måde har været involveret.


Rapporter undersøgt?

Det er kun ret få observationer, der ser ud til at have været igennem en egentlig undersøgelse. FTK eller andre myndigheder er selv i nogle tilfælde inde på mulige forklaringer eksempelvis i relation til militær eller civil flytrafik eller militær øvelsesaktivitet. Hvor dette er anført i forbindelse med rapporterne, refereres de foretagne efterforskninger eller konklusioner.


ESK 602 optræder ofte i arkivet

Der har helt åbenlyst været tale om en vidt forskellig politik eller fremgangsmåde på de forskellige tjenestesteder, når der fra forskellige kilder er indløbet meldinger om ufoobservationer. Et af de tjenestesteder, der optræder hyppigere end øvrige militære kilder, er Eskadrille 602 på Flyvestation Skrydstrup.


13. november 1979

En observatør fra Slagelse henvender sig skriftligt til FTK med følgende beretning:

„På baggrund af en observation i aftes nær Sorø af to luftbårne objekter, som jeg ikke umiddelbart kan fastslå som værende fly, tillader jeg mig at henvende mig til Dem, for om muligt at kunne få verificeret om der mon kan have været tale om jetfly, og i tilfælde heraf, hvorledes deres udseende da kan have været som iagttaget.

I går den 13. ds. ca. 18.48 befandt jeg mig nær Ll. Ebberup, NV for Sorø, for at kigge stjerner, da jeg i østlig retning, formentlig over Bromme Plantage, blev opmærksom på et rødt pulserende lys, der med stor hastighed (ca. som jetjager) og i lav højde 50-100 m bevægede sig i sydlig retning.

Jeg må indrømme, at jeg blev overrasket, da jeg fik lyset i kikkerten (7 x 50). ‚Antikollisionslyset’ sad allerbagerst på genstanden, hvis hele ‚skrog’ fremtrådte med en mat blågrøn tone, nærmest fosforagtig. Jeg konstaterede ligeledes i kikkerten, at der ikke blot var tale om et enkelt objekt, men to, som syntes at flyve i meget tæt formation.

Til forskel fra det første objekt, førte det sidste hverken kollisionslys eller andre punktlys, men fremtrådte udelukkende som en langagtig, blågrøn genstand. Der var ingen lyd at høre fra genstandene, skønt jetlyd ellers forplantede sig normalt den pågældende aften. Genstandene har formentlig passeret østkanten af Sorø på deres kurs mod syd.

Kan dette have været jetjagere? Jeg ved, at der har været flyveøvelser i området, og at man af og til ved tæt formationsflyvning kun lader det ene fly føre kollisionslys. Men den mærkelige blågrønne farve?

Det ville glæde mig meget at høre fra Dem. På forhånd tak!“

Brevet er forsynet med en lille skitse af de observerede genstande.

Dateret den 26. november 1979 svarer FTK observatøren under ref. OP-2 307/UFO-122:

„Forespørgsel angående uidentificeret flyvende objekt.

Idet Flyvertaktisk Kommando hermed takker Dem for Deres henvendelse, og den dermed viste interesse, kan det oplyses, at 2 Draken fly overfløj den af Dem anførte position 13 NOV kl. 1840, i 300 m højde med kurs mod Møn.

Det må således anses som sandsynligt, at det er disse fly, De har observeret, og at der foreligger en vis mængde ‚synsbedrag’ forårsaget af særlige lys- og sigtbarhedsforhold. Draken flyene har en nedtonet mørkegrøn farve.

Med venlig hilsen
(slettet underskrift)“

Det kan tilføjes, at Flyvevåbnets Draken-fly også var på banen som forklaring, da forfatteren for SUFOI efterforskede en rapport om ukendte genstande i luften over Østmøn den 5. juli 1979. Iagttagelsen blev gjort af en gårdejer og hans hustru, og en detaljeret rapport blev udarbejdet af Hjemmeværnskompagni 8113 Østmøn og kom efterfølgende SUFOI i hænde.


2. september 1981

En 31-årig sergent, der betegnes som pålidelig og med OK syn, indberetter via Flyvestation Værløse, at han fra Jægersprislejren, i den nordlige del af skydeterræn, den 2. september 1981 kl. 22.00B iagttager en lysende genstand gående fra nord til syd. Her stødte yderligere 2 lysende genstande til ca. ved Kyndbyværket. De tre genstande blev stående i luften i ca. en halv time.


21. september 1981

Under denne dato findes et følgebrev fra en borger i Velling ved Ringkøbing. Vedkommende har fremsendt en ballon til FTK med følgende bemærkninger:

„Efter forespørgsel hos vagthavende officer kl. 19.30 d.d. angående oplyst, om Forsvaret aktuelt anvender den slags oppustelig ballonformet genstand til evt. radarforvirring, da den er sølvfarvet på den ene side, og efter at have iagttaget den på ca. 1 km afstand, hvor den bevægede sig lige godt over land, vand og læhegn meget bedre end en ballon, tillader jeg mig herved efter aftale med vagthavende at sende den op til dem til nærmere eftersyn.“

En major (navnet fjernet), chef for Beredskabsplanlægningssektionen ved Flyvertaktisk Kommando, svarer indsenderen den 24. september 1981 med ref. OP-2 307/UFO-138:

„Emne: Uidentificeret ballon
Idet Flyvertaktisk Kommando takker for Deres brev og den medsendte ballon skal det herved oplyses, at man ikke i forsvaret anvender balloner som den medsendte. Til Deres orientering kan det oplyses, at det er Flyvertaktisk Kommando bekendt, at lignende balloner som den medsendte blev solgt fra en af boderne på Ho fåremarked i år.“

Ballonen findes tilsyneladende ikke længere i arkivet.

Det er sjældent at finde informationer i FTK's ufomappe om nedfaldne genstande, men den 5. juli 1979 er det nævnt, at der i nærheden af Varde er fundet et metalrør i forbindelse med observation af et rødt lys på himlen. I et brev fra FTK dateret den 1. august 1979 står der med ref. OP-2 307/UFO-116, at metalrøret er inddraget af FTK, og at der var tale om et fotolys udskudt fra et RAF Canberra fotorekognosceringsfly i forbindelse med øvelsesvirksomhed.


8. april 1986

En 42-årig fabriksarbejder, med OK syn, beretter til Flyvestation Værløse, at hun den 8. april 1986 kl. 21.05, efter Knabstrup, Knabstrupgård, efter Dramstrupviadukten i alléen, har gjort en iagttagelse - hver aften siden 29. marts 1986. Udseende m.v. beskrives som ovalt - orange ca. som stor stjerne - størrelse variabel - varierende lysstyrke - blinker med to røde lys. Gult lys i begge ender - tager facon så den ligner fly. Observeret i øst. Bevæger sig, men står også stille ind imellem. Fra meget langsomt til meget hurtigt. Hastighed som sådan kan ikke anslås. Brummer nærmest som et fly. Observeret med forskellige retninger i varierende højde.

Flyvestation Værløse karakteriserer selv iagttageren med ordene: Lyder meget troværdig, er meget sikker på observationerne. På bagsiden af spørgeskemaet tilføjer den seniorsergent, der har foretaget registreringen:

„Efter at have talt med anmelderen i nogen tid, meddelte hun, at hun somme tider havde været i tvivl om, om der kunne være tale om fly. Endvidere meddelte hun, at hun sidste sommer havde observeret to biler, der holdt parkeret med fjernlys tændt, således at lyskeglerne dannede et kryds inde over en mark. Hun har ikke i år observeret biler parkeret på lignende måde.

Anmelderen har tidligere kontaktet Holbæk Politi, og her af den vagthavende blevet henvist til at kontakte SUFOI, der imidlertid har lukket. Anmelderen henviser også til, at flere af hendes kolleger har observeret fænomenet. Anmelderen er herfra anmodet om igen at kontakte Holbæk Politi med historien, anmelderen har lovet at gøre dette snarest. Samtalen med anmelderen er her optaget på bånd via lokaltelefon.“


24. juni 1986

En oberstløjtnant ved Flyvestation Karup melder, at han den 24. juni 1986 kl. 21.35 fra FSN Karup i retningen fra SSE til NNW i løbet af 5 min. har set en meget højtflyvende glimtende genstand, der gennem kikkert så ud som en mørk genstand, lydløs glidende med konstant fart. Det udfyldte spørgeskema indeholder ikke yderligere detaljer eller kommentarer.


4. september 1986

Hele 6 rapporter ligger der i FTK's ufoarkiv om det store lysfænomen, som den 4. september 1986 blev set af mange mennesker landet over. Også i SUFOI's rapportarkiv ligger der rapporter om dette lysfænomen, der efter al sandsynlighed skyldtes et russisk raketforsøg.


23. september 1986

Nogle kortfattede notater på et spørgeskema ser ellers utroligt interessante ud. Hvis det ellers er lykkedes forfatteren at tyde håndskriften korrekt, ser det ud til, at piloten på et fly (FL 190?) undervejs fra Ålborg Lufthavn (EKYT) til Kastrup (EKCH) på en position syd for Tirstrup (EKAH) den 23. september 1986 kl. 05.33Z observerer og rapporterer „Neongrøn ufo. Kom op på hans højre vinge. Fulgte et stykke tid.“

Som „Indsendende myndighed“ er nævnt RCC, der formentlig er RCC Karup.

Der findes ingen andre rapporter eller dokumenter om sagen i det offentliggjorte materiale.


25. april 1987

En 31-årig mand, med normalt syn, henvender sig efter en iagttagelse den 25. april 1987 kl. 22.40. Fra Burkal ved Bylderup Bov ses mod vest (hen over militært område i Ladelund) i 45 graders højde et klart, meget skarpt lys, observeret i kikkert. Fløj ud til højre og tilbage igen, og det varede ca. 3-4 min. - fløj aldrig til venstre.

Der står på spørgeskemaet, at oplysningerne er modtaget af vagthavende i Skrydstrup, der har henvist manden til UFO-Knudsen. Ingen tvivl om, at den nævnte „UFO-Knudsen“ er den mangeårige og ihærdige leder af SUFOI's Alarmcentral, Ole J. Knudsen, der nu er leder af Planetariet på Steno Museet i Århus. Så denne rapport må uden tvivl være havnet i SUFOI's rapportarkiv.


12. august 1987

ESK 503, Flyvestation Bornholm, har fremsendt en rapport fra en 46-årig mand inden for fiskeindustrien. Han har normalt syn og karakteriseres som rolig og fattet. Denne mand har den 12. august 1987 kl. 22.30 B fra sit køkkenvindue vendende mod øst i Tejn på Bornholm iagttaget en genstand af form som en luftballon, med stor størrelse og med farver angivet som orange til rødlig. Angives endvidere som roligt svævende, lydløst, og farten angivet som meget stille (langsomt).

Den rapporterende premierløjtnant fra ESK 503, Flyvestation Bornholm, supplerer på skemaets bagside:

 1. „Kl. 22.30 B afholdt STANAVFORLANT en flådeøvelse i en position ca. 15-20 NM NØ til Ø for Bornholm. I.f.h. fandt der en del helicopter flyvning sted i området, også på det oplyste tidspunkt for hændelsen.
 2. Bornholms Marinedistrikt oplyser, at de intet har fået rapporteret fra skibe o.lign. om hændelser, som den indberetning, bortset fra den under pkt. 1 omtalte helicopter trafik, samt at der ikke for disse flyvninger er benyttet specielle lyseffekter udover rutinemæssig belysning.
 3. Undertegnede har lovet indberetteren, at denne vil blive informeret om resultatet af en evt. undersøgelse.“

Det fremgår ikke af det frigivne materiale, om indberetteren efterfølgende er blevet kontaktet af militære myndigheder om hændelsen.


21. september 1987

Flyveskolen på Flyvestation AVNØ i Sydsjælland har fra en borger modtaget denne skriftlige henvendelse om en observation den 21. september 1987 kl. 21.30:

„Til rette vedkommende!

Jeg har kun en mindre forespørgsel om to uforklarede objekter, synes jeg i hvert fald. Mandag d. 21. klokken 21.30 så jeg to uafhængige flyvende objekter. Jeg står med retning imod Næstved (rapportøren bor ved Lundby mellem Næstved og Vordingborg). Disse to objekter krydser hele himlen i form af hurtige manøvrer. Det tog ca. 2-5 min. Det mærkelige, synes jeg, er at de startede fra stillestående position!

Jeg står normalt og kigger på stjerner, inden jeg går i seng, og da jeg står og kigger, starter disse to objekter pludselig. Jeg gik ud fra først, at det var et stjerneskud, men så starter endnu ‚en stjerne’, og så var det, jeg blev meget i tvivl. Derfor spørger jeg jer, om I på jeres radar har bemærket noget usædvanligt. Jeg beskriver det observerede nogenlunde som sådan

Cirka sådan, det kan jo selvfølgelig være lidt fortegnet, men alligevel! Jeg ser frem til at høre fra jer.“

Det udfyldte spørgeskema er tillige med rapportørens brev sendt af Flyveskolen på Flyvestation AVNØ til FTK, men det fremgår ikke af arkivmaterialet, om der er fremsendt et svar på borgerens henvendelse.


17. november 1987

En rapport, der betegnes som modtaget via »WING OPS YT 172240Z NOV/87« beretter om en hændelse, hvor en observatør fra Ø. Hurup ved Hadsund den 17. november 1987 kl. 21.56Z kører fra Mou mod Egense, da der mod øst ses en genstand, hvis størrelse ikke er opgivet. På bagsiden af spørgeskemaet står der:

„Iagttager samt hendes søn kørte i bil fra Mou mod Egense (fra vest mod øst). Under kørslen sås en rund lysende genstand på den østlige himmel. Under den videre kørsel kommer de lige under den lysende genstand og standser op ved siden af en allerede holdende bil (bilnummeret anføres, men er fjernet i den frigivne rapport). Her ser de området blive belyst af to projektører fra den flyvende genstand. Kort efter slukkes projektørerne, og iagttager kunne se nogle røde og grønne lys blinke. Kort tid efter fløj genstanden fra syd mod nord med ringe fart samt lille højde.

NB. Samtidig med begivenheden overfløj et fly området fra nord mod syd.“


12. december 1987

Rapporten er indsendt af Flyvestation Værløse. Spørgeskemaet indeholder kun ganske få informationer, såsom iagttagerens adresse „2770 Kastrup“. Iagttagelse fra „Murskeen, overstreget, Høje Tåstrup“. Det nævnes, at udseendet var „Runde + trekantede lysende i alle farver“. Endvidere at „genstanden ændrede hastighed og retning hele tiden. Stod stille noget af tiden“. Med hensyn til flyveretningen står der: „Alle retninger“, og vedr. højden „Mange forskellige højder“.

Og det var så det, åbenbart. Sandelig ikke nemt, heller ikke for en militær myndighed at få noget fornuftigt ud af alle iagttagere. En erfaring, som SUFOI's rapportoptagere har måttet sande gennem mange år.


6. februar 1988

Flyvestation Skovhuse ved Stensved på Sydsjælland har videresendt en iagttagelse gjort af en familie fra Præstø den 6. februar 1988 kl. ca. 20.45. Familien, 47, 35 og (datter) 16 år, beskrives som samvittighedsfuld og troværdig. Familien iagttager et lys på vesthimlen 45-50 grader oppe. Rund med spidser op og ned (en hver vej). Spidser lyste blåligt/gyldent. Genstanden var dobbelt så stor som en stjerne og lyste kraftigere.

Flyvestationen skriver på bagsiden af spørgeskemaet:

„På det angivne tidspunkt stod familien og kiggede ud af vinduet på en stjerneklar himmel. Da de har boet på adressen i adskillige år, kender de alle stjernerne på himlen. På et tidspunkt bemærkede hustruen, at en af ‚stjernerne’ så mærkelig ud, synes at bevæge sig og befandt sig på et sted, hvor der normalt ikke findes så kraftig en stjerne. I en kikkert (10 x 50) kunne man se objektet bevæge sig langsomt N til NV og skråt opad. På dette tidspunkt blev der ringet til politiet, og under samtalen forsvandt objektet pludseligt, som hvis der blev slukket for lyset.

Iagttageren fortalte om yderligere 2 hændelser, som begge fandt sted for ca. halvt år siden, og hvor den sidste blev rapporteret til politiet:

 1. En nabo som boede ca. 20 m fra iagttageren fik pludselig en aften sit køkken oplyst af to blændende hvide lyskegler. Da hun løb udenfor, var der intet at se. Iagttageren, hans familie eller deres hund havde ikke bemærket noget. Der var ingen biler i nærheden.
 2. På en spadseretur ved Skibinge så iagttageren og hans hustru en rødbrun genstand lavt over horisonten i sydlig retning og ret tæt på. Dette foregik efter mørkefald, og genstanden udsendte bronzefarvet, gulligt lys.“


14. marts 1988

En ca. 25-årig mand fra Græsted beretter til Flyvestation Værløse, at han på vejen Esbønnerup-Hillerød, direkte syd for Gilleleje, kl. 22.45 observerede en genstand af ubestemmelig af størrelse, men observeret på meget tæt hold, idet iagttageren tydeligt kunne observere vinduer. Rødlig og grønlig udstråling fra genstanden, samt særligt skarpt violet lys fra en enkelt kilde. Genstanden var stillestående i luften i flere minutter, hvorefter den forsvandt i nordlig retning mod Gilleleje. Lydløs. Genstanden observeredes igen kl. 00.15 fra observatørens bopæl ved Græsted, denne gang sås den endvidere af observatørens kone. Flyvestation Værløse karakteriserer observatøren som meget troværdig.


25. juli 1988

En 23-årig specialarbejder, med normalt syn, beretter, at han den 25. juli 1988 kl. 22.08 fra hjemmets altan i Hillerød har observeret et kraftigt hvidt lys i SSØ-retning 30-35 grader over horisonten. Det kraftige hvide lys beskrives som en række spotpærer, der havde svagt ovale former. Genstanden havde ingen lyd. Fjernede sig i lige retning SSØ set fra observatøren. Dukkede op igen 22.45 fra samme retning. Skønnet afstand fra observatøren: 2-4 km.

Det er Forsvarskommandoen, som er den indsendende myndighed, og FKO nævner, at vidnet „virkede meget troværdigt og sobert“. Den vagthavende officer ved Forsvarskommandoen skriver på rapporten:

„Under 2. observation talte observatør med FKO i telefon, og så fænomenet ud af vinduet. Konen tog et foto af synet, og observatør lovede at tilsende FKO kopi, såfremt der er noget på filmen. Umiddelbart før 2. observation passerede en helcop stedet. Ifølge RCC havde vi ingen over Hillerød på dette tidspunkt.“


13. november 1988

En ildkugle på himlen den 13. november 1988 ca. kl. 23.29-23.34 gav anledning til to rapporter i FTK's ufoarkiv. Den ene observatør var amatørastronom, og den anden ansat i Flyvevåbnet. Rapporterne var indsendt til FTK via SOC Vedbæk. Ildkuglen fik desuden dagen efter stor medieomtale. Det er altså også ganske almindelige himmelfænomener, som eksempelvis ildkugler, der gennem årene har fundet vej til Flyvevåbnets ufomappe.


20. december 1988

En 31-årig observatør fortæller, at der kl. 17.45 i nærheden af Bording er observeret noget på himlen. Det virkede som et fly med blinkende navigationslys plus fast landingslys. Det berettes endvidere, at genstanden havde skiftende kurs og skiftevis bevægede sig og stod stille og uden nogen lyd på noget tidspunkt. Når den bevægede sig, var det med normal flyfart. På spørgeskemaet er observatøren nævnt som "rolig, fornuftig og velformuleret". Endvidere tilføjes det:

„Da observationen ligger i sydlige af KARUP TMA, kontrolzone er Tårnet i EKKA forespurgt om trafik. KA har i nævnte tidsrum haft landingsøvelse med NATO 13 (BOEING 707) AWACs og har taget flere runder i sydlige del af TMA.“


15. oktober 1989

En 45-årig mand og hans 14-årige søn beskriver, hvordan de den 15. oktober 1989 kl. 21.25 fra Præstø-området har observeret et sekskantet objekt med mange faste lys, i hvert fald 1 grøn, muligvis andre. Sås flyve fra S-SV mod nordøst. Larmede som en mejetærsker. Faderen beskrives som nøgtern, ædru og interesseret. Den modtagende myndighed noterer efterfølgende, at Singapore Airlines FLT 838 til CPH 21.33 var i 6.000 fods højde over Præstø. Det forekommer i visse af rapporterne, at modtagende myndighed noterer civil flytrafik som årsag til den indrapporterede beretning.


19. januar 1990

Uden alder, stilling eller karakteristik af observatøren udfyldes spørgeskemaet den 19. januar 1990 med et par notater, der fortæller, at en observatør kl. 23.34 fra sit værelse med skrå vinduer i Holme har observeret et stærkt lysende objekt i 2 sek. uden lyd i sydøst. 2-3 min. senere kom et almindeligt fly. Objektet var lavere end det almindelige fly. Da vedkommende har et apparat til at måle hastighed med, er objektets hastighed anslået til 18.000 km/t!


25. maj 1990

Midt i rapportmaterialet på formular 3622 finder man pludselig en telefax fra Statens Luftfartsvæsen (SLV). Sagsbehandleren i SLV skriver i sin henvendelse til PLTA/FTK den 6. juni 1990:

„Observation af uidentificeret flyvende objekt (UFO)
Følgende rapport modtaget vedr. observationen:
STED: København, Svanemøllen, havneområdet
TID: Fredag, den 25. maj 1990, kl. ca. 0005LT
OBS.: I retning af Sverige observeres et underligt rødt kugleformet objekt, som bevæger sig fra øst mod vest i meget mærkelige bevægelser, da objektet - efter observatørens opfattelse - bevægede sig i flik-flak, frem og tilbage over himlen. Ved vandret flyvning bevægede objektet sig med lynets hast.“

Efter at have nævnt observatørens navn og adresse skriver sagsbehandleren i SLV:

„Lufttrafiktjenesten har ikke modtaget andre rapporter om emnet. Jeg beklager den sene fremsendelse.“

Det kan tilføjes, at der ikke er fundet andre rapporter registreret i FTK's ufomappe fra denne dato.


7. januar 1991

En af rapporterne fra Kontrol- og Varslingsgruppen, Eskadrille 602 på Flyvestation Skrydstrup, er fra den 7. januar 1991. Det fremgår af rapportskemaet, at en 41-årig control tekniker (dvs. en radartekniker), med normalt syn, stod på Agernæs og kiggede mod Helnæs, dvs. mod syd, da han på den sydlige himmel, kl. ca. 20.55, så en rund og orange genstand. Den havde en dæmpet udstråling, og lysstyrken var konstant/dæmpet med fast lys. Genstanden havde ingen hale. Personen afviser, at der kan have været tale om en komet eller et stjerneskud, da han før har set sådanne.

Genstanden opstår på den sydlige himmel ca. 20 grader over horisonten og bevæger sig fra vest mod øst i en bue hen over himlen, gennem den nederste del af Orion Bæltet. Genstanden forsvinder i østlig retning ca. 20 grader over horisonten. Hændelsen varer ca. 45 sek.

Observatøren betegnes på rapportskemaet som „pålidelig med godt kendskab til astronomi“. På bagsiden af skemaet tilføjer rapportoptageren, der er premierløjtnant og vagthavende officer ved ESK 602:

„Personen har svært ved fastslå størrelsen. Han afviser, at der er tale om en komet eller et stjerneskud, da han før har set sådanne. Der er heller ikke tale om et fly, da personen i hændelsesøjeblikket også kan se et fly. Modtagelsestidspunktet for meldingen 072148 lokal tid. Meldingen er optaget på bånd ved ESK 602 og bevidnet af 3 personer.“

Det fremgår ikke umiddelbart af rapportskemaet, om båndoptagelsen er fulgt med skemaet videre til FTK og evt. senere videre til FE.


18. januar 1991

Observationen er if. rapportskemaet indberettet af en politiassistent fra bopælen ca. 6 km sydvest for Odense. Der rapporteres om et lys set den 18. januar 1991 kl. 23.15 næsten lodret oppe på himlen, ret stort, højt oppe, med hale (som contrail), ingen motorlyd. Efter denne en mindre efter (varierende lysstyrke). Begge tydeligt hurtigere end almindelige rutefly og større.

Samme fænomen er indrapporteret af en 36-årig konsulent fra Kalundborg, der på samme tidspunkt fra stranden 10 km syd for Kalundborg ser et klart lysende gult lys fulgt af 3-4 mindre lys, der forsvandt inden hovedobjektet. Iagttageren forklarer, at det tog 1-2 minutter for lyset at flyve fra nordvest til sydøst, 180 grader, og at der blev efterladt et røgspor, som stod i ca. 5 min.

Den medarbejder (formentlig vagthavende ved FTK), der registrerer oplysningerne på det udfyldte skema, skriver på bagsiden af det første spørgeskema om vejret, at der ingen vind var, og at det var utroligt klart med frost. På samme tidspunkt er der foretaget lignende observationer fra Djursland, Nr. Snede, Svendborg, Nakskov, Samsø, Gundsømagle og Lemvig. Det noteres også, at ved forespørgsel til SOC Vedbæk blev det oplyst, at man her intet havde, men at der var rettet henvendelse til SOC fra Norge. Samme obs. samme tid.

Med datoen 21/1 er yderligere tilføjet „Langeland (Tranekær). Samme tid. Havde hørt om en satellit, som skulle være brændt op.

I dette tilfælde er der også modtaget en række beretninger til SUFOI's Rapportcentral. En af de mere spektakulære beretninger er optaget af SUFOI's gruppe i Odense, der her er gengivet fra Toke Haunstrups bog: 50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde, SUFOI 2007:

„Fredag aften kommer observatøren gående med sin schæferhund i byen Ringe på Fyn. Han har en radio med, så han har mulighed for radiokontakt med sin kone i hjemmet på deres helt egne frekvenser.

Da klokken er 23.20, får observatøren i nordvest øje på et stort gråt objekt 45-55 grader over horisonten. Objektet er foran forsynet med en citrongul lampe, der lyser omtrent som en billygte af de gamle, runde slags. Derudover ses fire andre lys i rombe-formation, der nærmest minder om udstødningen fra et jetflys motorer, men selv om det er i størrelsesordenen som en knyttet hånd i udstrakt arms længde, høres ingen lyd overhovedet.

Efter at objektet langsomt har passeret 30 grader, slukkes det ene af de fire ‚yser’, hvorefter observatøren via radioen kalder sin kone, der over radioen bekræfter, at hun kan se tre dyser på himlen med noget røg efter sig. Under radiosamtalen opstår der pludselig kraftig radiostøj, som om der var en masse folk på den ellers lukkede kanal. Efter nogle få sekunder fungerer radioen igen normalt og uden støj.

Herefter forsvinder objektet i horisonten efter ca. 4 minutters forløb i sydøst ned over Kværndrup/Svendborg.

Formen på objektet kunne tilnærmelsesvis betegnes som en djævlerokke med sine vinger bukket opad, men uden sin hale. Fra ‚dyserne’ kom der lysegrå røg, og objektet fløj lydløst omtrent som et svævefly. Størrelsen var et sted mellem 10 og 19 meter.

Under observationen sås en vis reaktion på hunden, idet den mod sædvane havde halen lidt ind under bagbenene, men ellers opførte den sig normalt.“

Fænomenet, som beskrives i denne beretning, blev også rapporteret til SUFOI fra Gundsømagle på Sjælland samt Silkeborg og Malling i Jylland. Efterfølgende viste det sig, at lysfænomenet på himlen skyldtes en russisk satellit, der styrtede ned gennem atmosfæren og brød op i flere brændende stykker, hver med en „røghale“ efter sig.

En af de danskere, der iagttog dette fænomen, var Toke Haunstrup fra SUFOI's Rapportarbejde, der tidligere til UFO-Nyt nr. 3, 1993, har fortalt herom:

„Formen på dette, jeg så, kan vel nærmest betegnes som et kraftigt meteor efterfulgt både af en tydelig 'røghale' og op til flere lysende ‚kugler’. Jeg mindes hverken at have set en rombe-formation eller et djævlerokke-formet objekt.“


Kontrol og Varsling 1945-1959

I Hans A. Schrøders »Luftforsvarets grå eminence« gives et glimrende eksempel på, hvilke praktiske problemer, man kunne slås med i forbindelse med nogle af Kontrol- og Varslingstjenestens første radaranlæg:

„„Flyene havde fået bedre navigationsudstyr end tidligere, og indførelsen af identifikationssystemet IFF gjorde det let og sikkert at opnå et radar-FIX fra kontrol- og varslingstjenestens enheder.“

„GCI Karup fik sin ilddåb allerede nogle dage før den blev officielt etableret den 3. september 1951. Den bestod af de samme komponenter som GCI Værløse, nemlig en AMES 14 søgeradar suppleret af en AMES 13 højdefinder.“

„Stationen kørte normalt inden for normal daglig tjenestetid, som var fra 0800 til 1630. Om aftenen og om natten var stationen lukket ligesom resten af kontrol- og varslingssystemet, inklusive SOC, undtagen når der var natflyvning. Radarstationens kaldesignal var SHOWBOAT.“

„Den 13. november 1952 om aftenen var der imidlertid folk på stationen, og da skete der lige pludselig noget. Fra kl. 1816 til 2240 var der uafbrudt spor på scopet. De fleste fly dukkede op omkring Vamdrup 50 sømil syd for stationen, så fløj de nordpå til omegnen af Grindsted, hvor de drejede nordvest på til lidt øst for Skjern, hvor kursen ændredes til sydvest, hvor de forsvandt vest for Nymindegab, 45-50 sømil fra stationen. Hastigheden var ca. 240 knob. Højderne mellem 8.000 og 15.000 fod.“

Den næste dag skrev stationen en rapport til OC VEST, i hvilken man bad om at få oplyst, hvilke højder der var blevet fløjet i, så man kunne kontrollere højdefinderens nøjagtighed. Man var overbevist om, at der havde været tale om allierede overflyvninger, men man sluttede dog sin indberetning med ordene:

‚I forbindelse hermed gør stationen opmærksom på de sikkerhedsmæssige mangler, der er ved en overflyvning, hvor ikke et eneste luftfartøj kan identificeres.’

Kontrol- og varslingssystemet var endnu ikke modent til at køre i døgndrift, men her havde vore allierede (?) i hvert fald leveret flyvevåbnet et probat incitament til at arbejde videre frem mod et landsdækkende system i døgndrift med tilhørende jagerfly på et passende højt beredskab.“


12. august 1991

En 40-årig betjent ved Københavns Politis beredskabsafdeling rapporterer den 12. august 1991, at han med en kollega kl. 02.30 fra deres patruljevogn i Ordrup vest for Skovshoved ser noget usædvanligt på himlen. Den ene betjent troede, det var et fly. Den anden, at det var en radiomast. Da de så op i bunden, så de blå, hvide og gule lys i rodet orden. Flyvehøjden var 75-150 m, og flyveretningen østlig retning. På et tidspunkt kunne de ikke følge genstanden mere på grund af høje træer, og da genstanden passerede patruljevognen, tiltede Polaris-anlæggets display. Ruten var Ordrupvej-Hyldegårdsvej-Teglgårdsvej til vandet. Der blev foretaget en forespørgsel til SOC Vedbæk, som videregav den til ESK 602. Intet unormalt observeret.


Vi sender ikke fly op efter ufoer

En borger i Viby J. sender den 13. februar 1979 en henvendelse til Flyvertaktisk Kommando for om muligt at få oplyst nærmere detaljer omkring en hændelse, der skulle have fundet sted inden for perioden 19.-25. marts 1973, altså 6 år tidligere. En del mennesker skulle if. det opgivne have observeret to flyvende genstande, der i ca. 3 timer - med mellemrum - cirklede i lav højde (3-500 fod) omkring Århus. Brevskriveren skriver videre:

„Det er blevet undertegnede oplyst, at et særdeles pålideligt vidne den pågældende aften kontaktede flyvestation Karup og fik oplyst, at disse objekter var blevet observeret i Karup (RSR/TAR?), at man fra flyvevåbnets side havde sendt REC fly, bestående af 2 jagere fra Skrydstrup, til området.“

På denne forespørgsel svarer FTK dateret den 22. februar 1979 med ref. OP-2 307/UFO-110:

„Emne: Forespørgsel ang. Uidentificeret objekt 19-25 MAR 1973

Med henvisning til Deres brev af 13 FEB 1979 skal det herved oplyses, at der ikke ved Flyvertaktisk Kommando forefindes arkivmateriale der omhandler den omtalte begivenhed. Det kan til Deres orientering yderligere oplyses, at Flyvevåbnet ikke sender fly op med det ene formål at identificere rapporterede uidentificerede objekter, hvorfor denne oplysning må bero på en fejltagelse. Samtidigt kan det oplyses, at det på grund af jordkrumningen ikke vil være muligt at observere et objekt der flyver i 3-500 fod over Århus ved hjælp af den på flyvestation Karup værende radar. (Flyvertaktisk Kommando er ikke bekendt med forkortelsen RSR/TAR, men formoder, at De hentyder til GCA stationen). e.b. (navn slettet)“


Kun én fotosag i arkivet

Den eneste fotosag, der findes i ufomappen, omhandler et foto af et dampudslip (fra et lokalt varmeværk) på himlen over Viborg fra 1974. En sag, som forfatteren for SUFOI allerede for år tilbage efterforskede detaljeret, i øvrigt med god hjælp fra FTK.

Dette foto er taget i Viborg i 1974, og er den eneste fotosag i FTK's ufo-mappe.
SUFOI's grundige undersøgelse af billedet blev foretaget af Ole Henningsen, der påviste, at der er tale om et dampudslip fra et nærliggende varmeværk.
Foto: SUFOI Picture Library


Karakteristik af kilden

Det kan også give anledning til at trække lidt på smilebåndet, når man dykker ned i det gamle rapportmateriale og specielt ser på, hvorledes Kilden (dvs. observatøren) karakteriseres. Det skal tilføjes, at det kun er på visse af skemaerne, at denne karakteristik findes. Langt de fleste er bestemt brugbare i forbindelse med optagelse af en rapport, medens andre kan se mere pudsige ud, når man nu bagefter ser dem på tryk.

Langt de fleste beskrives på skemaet som troværdige med bl.a. følgende betegnelser:

 • lød rolig og troværdig
 • meget troværdig
 • troværdig - god iagttager
 • nøgtern ældre dame
 • ung/normal/havde oplevet noget spændende
 • meget troværdig - rolig og præcis beskrivelse af hændelse

Andre opfattes også som troværdige med lidt andre betegnelser:

 • lød meget normal
 • lød meget normal, hverken „fuld eller gal“!
 • mand på arbejde - lød helt normal
 • fornuftig - virkede lidt rystet
 • nøgtern ædru og interesseret
 • virkede normal og ædru
 • ivrig, men rolig og fattet
 • ufo-interesseret - meget omstændelig i sin forklaring velbegavet og fornuftig
 • fornuftig (kvinde talte med i baggrunden)

Visse observatører virkede måske troværdige i kraft af den oplyste uddannelse eller stilling:

 • saglig - ansat i Flyvevåbnet
 • fornuftig - rolig (medlem af luftmeldekorpset)
 • pålidelig (hjemmeværnsmand)
 • pålidelig (har flycertifikat)
 • lystsejler med kendskab til navigation/stjernebilleder
 • pålidelig - kendskab til fly
 • amatørastronom - meget saglig
 • er amatør astrolog (nåh, det var nok en smutter/red.)

Andre observatører lagde man måske knapt så stor vægt på:

 • rolig - dog lidt usikker
 • overreagerende/upræcis i sin skildring af hændelsen
 • måske lettere "ulden"
 • en smule forvirret
 • afslørede stort kendskab til sagen - men må betegnes som tvivlsom
 • virker rolig og nøgtern/har dog ikke meget begreb om verdenshjørnerne

Så er der de mere kortfattede, men rammende karakteristikker af observatører:

 • ædru - fornuftig - afbalanceret
 • brav
 • solid
 • jydsk

Generelt får man ud fra rapportmaterialet indtrykket af, at langt de fleste henvendelser fra borgerne gennem årene er blevet taget seriøst, uanset indholdet.


Send ufo-rapporter til SUFOI

Hvad sker der i dag, hvis en borger henvender sig til Flyvevåbnet? Der blev i forbindelse med Flyvevåbnets offentliggørelse af uforapporterne for et år siden gjort opmærksom på, at alle civile henvendelser til Flyvevåbnet om ufoberetninger fremover skal indrapporteres til SUFOI på www.ufo.dk.

Det kan tilføjes, at SUFOI gennem flere år - altså også inden offentliggørelsen af ufomappens indhold - har haft et glimrende samarbejde med Flyvertaktisk Kommando (FTK) i visse enkeltsager, herunder også fotosager. Nu er denne praksis så i januar 2009 blevet formaliseret til begge parters tilfredshed.

Hvad der sker rent praktisk, når en borger henvender sig til en mindre enhed eller andre dele af Forsvaret om en ufoobservation, vides af gode grunde naturligvis ikke på nuværende tidspunkt.


Kopi af rapporterne til FE

Kopier af ufomappens rapporter har FTK løbende fremsendt til Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der må antages at have foretaget en vurdering og en arkivering af rapportmaterialet. De første 5 rapporter i FTK's ufomappe vedrører alle observationer fra kl. ca. 19.05Z nytårsaften den 31. december 1978 af undergangen af den sovjetiske satellit Cosmos 1068, som også Ole J. Knudsen fra SUFOI's daværende Alarmcentral modtog en mængde rapporter om. Et følgebrev dateret 5. januar 1979 med ref. OP-2 307/UFO-108 fra FTK til FE omhandler netop de nævnte 5 rapporter, hvorom det i brevet hedder:

„Flyvertaktisk Kommando har ikke informationer om virksomhed, der svarer til de i rapporten angivne observationer. Det skønnes imidlertid ikke udelukket, at det hidrører fra en ‚satellitundergang’'.“

Det kunne være interessant for visse rapporters vedkommende at se, hvilke undersøgelser, der evt. efterfølgende er foretaget, og hvilke overvejelser FE måtte have gjort sig i sagerne inden arkivering.Aktindsigt hos FKO

I skrivende stund har forfatteren på vegne af SUFOI anmodet Forsvarskommandoen om aktindsigt i dokumenter/mail-kommunikation mv., der omhandler nøgleord og emner som ufo, uidentificeret flyvende objekt, ufoobservation og uidentificeret radarekko. Der forventes, at der bliver udleveret en række dokumenter fra Forsvarskommandoens arkiver - dokumenter, det skal blive interessant at studere nærmere i detaljer.

Gå selv på jagt i Flyvevåbnets offentliggjorte ufo-rapporter (30 Mb): http://www.flv.dk/UFO_materiale.pdf


Konklusion

Selv om der helt som forventet ikke er gjort epokegørende nye og sensationelle fund i det frigivne rapportmateriale, kan rapporterne alligevel være spændende læsning. Rapportmaterialet er i sig selv uhyre interessant historisk set, og Flyvevåbnets offentliggørelse af ufomappens indhold har endvidere kunnet medvirke til at afmystificere ufodebatten i Danmark.


Læs fortsættelsen i:
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted